งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาชีววิทยา เรื่อง โดย นางธนาวลัย อรัญญิก Exocytosis and endocytosis transport large molecules.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาชีววิทยา เรื่อง โดย นางธนาวลัย อรัญญิก Exocytosis and endocytosis transport large molecules."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชาชีววิทยา เรื่อง โดย นางธนาวลัย อรัญญิก Exocytosis and endocytosis transport large molecules

3 สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น โปรตีน และ คาร์โบไฮเครต ผ่านออกนอกเซลล์ด้วยกระบวนการ exocytosis และเข้าไปในเซลล์ด้วย กระบวนการ endocytosis Exocytosis and endocytosis transport large molecules

4 Exocytosis Exocytosis เป็นการลำเลียงสารโมเลกุล ขนาดใหญ่ออกจากเซลล์ เช่น เอนไซม์หรือ ฮอร์โมน โดยเก็บไว้ใน vesicle เวสิเคิลเคลื่อนที่ มาที่ผิวเซลล์ เยื่อเวสิเคิลจะรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้สารภายในถูกปล่อยออกไปนอกเซลล์ เช่น การกำจัดของเสียที่ย่อยไม่ได้ออกจากเซลล์

5 Endocytosis เป็นการลำเลียง สารโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าสู่ เซลล์ มี 3 แบบ ได้แก่ 1. Phagocytosis 2. Pinocytosis 3. Receptor-mediated endocytosis Endocytosis

6 Phagocytosis เป็นการนำสารที่เป็นของแข็ง เข้าเซลล์ โดยเซลล์ยื่นส่วน pseudopodium ไปโอบล้อมสารของแข็งนั้น แล้วเข้าไปใน เซลล์ เป็น food vacuole แล้ว food vacuole นั้นจะไปรวมกับ lysosome ซึ่งภายในมี hydrolytic enzymes ที่จะย่อยสลายสารนั้น ต่อไป อะมีบากินแบคทีเรียด้วยวิธีนี้ เรียกได้ อีกอย่างว่า cell eating Phagocytosis

7 Pinocytosis Pinocytosis เป็นการนำสารที่เป็นของเหลว เข้าสู่เซลล์ โดยเยื่อหุ้มเซลล์เว้าเข้าไปเพื่อ นำสารเข้าไป กลายเป็นถุงเล็กๆเรียกว่า Vesicle อยู่ใน cytoplasm พบได้ที่เซลล์ ของหน่วยไต เรียกได้อีกอย่างว่า cell drinking

8 Receptor-mediated endocytosis Receptor-mediated endocytosis เป็นการนำ สารเฉพาะบางชนิดเข้าไปในเซลล์ โดยที่ผิว เซลล์มี receptor เฉพาะสำหรับสารบางอย่าง เข้ามาจับ แล้วถูกนำเข้าไปในเซลล์เป็นถุงเล็กๆ เรียกว่า Vesicle เมื่อผ่านการย่อยแล้ว receptor สามารถถูกนำมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น การนำสารจำพวกลิโพโปรตีนเข้าสู่เซลล์ไข่ซึ่ง ยังเจริญไม่เต็มที่ของไก่

9 exocytosis สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ผ่าน เข้าไปในเซลล์ด้วยกระบวนการ ใด endocytosis 30

10 จับคู่ให้ถูกต้อง Cell drinkin g Cell eating Recept or

11 อะมีบามีการกินอาหาร แบบใด 30

12


ดาวน์โหลด ppt วิชาชีววิทยา เรื่อง โดย นางธนาวลัย อรัญญิก Exocytosis and endocytosis transport large molecules.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google