งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางธนาวลัย อรัญญิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางธนาวลัย อรัญญิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางธนาวลัย อรัญญิก
วิชาชีววิทยา เรื่อง Exocytosis and endocytosis transport large molecules โดย นางธนาวลัย อรัญญิก

2 Exocytosis and endocytosis transport large molecules
สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น โปรตีน และ คาร์โบไฮเครต ผ่านออกนอกเซลล์ด้วยกระบวนการ exocytosis และเข้าไปในเซลล์ด้วยกระบวนการ endocytosis

3 Exocytosis Exocytosis เป็นการลำเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญ่ออกจากเซลล์ เช่น เอนไซม์หรือฮอร์โมน โดยเก็บไว้ใน vesicle เวสิเคิลเคลื่อนที่มาที่ผิวเซลล์ เยื่อเวสิเคิลจะรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้สารภายในถูกปล่อยออกไปนอกเซลล์ เช่น การกำจัดของเสียที่ย่อยไม่ได้ออกจากเซลล์

4 Endocytosis Endocytosis เป็นการลำเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ มี 3 แบบ ได้แก่        1. Phagocytosis        2. Pinocytosis        3. Receptor-mediated endocytosis

5 Phagocytosis Phagocytosis เป็นการนำสารที่เป็นของแข็งเข้าเซลล์ โดยเซลล์ยื่นส่วน pseudopodium ไปโอบล้อมสารของแข็งนั้น แล้วเข้าไปในเซลล์ เป็น food vacuole แล้ว food vacuole นั้นจะไปรวมกับ lysosome ซึ่งภายในมี hydrolytic enzymes ที่จะย่อยสลายสารนั้นต่อไป อะมีบากินแบคทีเรียด้วยวิธีนี้ เรียกได้อีกอย่างว่า cell eating

6 Pinocytosis Pinocytosis เป็นการนำสารที่เป็นของเหลวเข้าสู่เซลล์ โดยเยื่อหุ้มเซลล์เว้าเข้าไปเพื่อนำสารเข้าไป กลายเป็นถุงเล็กๆเรียกว่า Vesicle อยู่ใน cytoplasm พบได้ที่เซลล์ของหน่วยไต เรียกได้อีกอย่างว่า cell drinking

7 Receptor-mediated endocytosis
Receptor-mediated endocytosis เป็นการนำสารเฉพาะบางชนิดเข้าไปในเซลล์ โดยที่ผิวเซลล์มี receptor เฉพาะสำหรับสารบางอย่างเข้ามาจับ แล้วถูกนำเข้าไปในเซลล์เป็นถุงเล็กๆ เรียกว่า Vesicle เมื่อผ่านการย่อยแล้ว receptor สามารถถูกนำมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น การนำสารจำพวกลิโพโปรตีนเข้าสู่เซลล์ไข่ซึ่งยังเจริญไม่เต็มที่ของไก่

8 สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ผ่านเข้าไปในเซลล์ด้วยกระบวนการใด
30 สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ผ่านเข้าไปในเซลล์ด้วยกระบวนการใด exocytosis endocytosis

9 จับคู่ให้ถูกต้อง Cell drinking Receptor Cell eating

10 อะมีบามีการกินอาหารแบบใด
30 อะมีบามีการกินอาหารแบบใด <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

11 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt โดย นางธนาวลัย อรัญญิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google