งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหน้าที่ครูแกนนำ. ความสำคัญของครูแกนนำ ครูแกนนำเป็นผู้มีส่วนนำความสำเร็จ ในการพัฒนาศีลธรรม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทำหน้าที่: ประสานงานพัฒนาด้านศีลธรรมในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหน้าที่ครูแกนนำ. ความสำคัญของครูแกนนำ ครูแกนนำเป็นผู้มีส่วนนำความสำเร็จ ในการพัฒนาศีลธรรม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทำหน้าที่: ประสานงานพัฒนาด้านศีลธรรมในสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทหน้าที่ครูแกนนำ

2 ความสำคัญของครูแกนนำ ครูแกนนำเป็นผู้มีส่วนนำความสำเร็จ ในการพัฒนาศีลธรรม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทำหน้าที่: ประสานงานพัฒนาด้านศีลธรรมในสังคม เริ่มจาก โรงเรียน นักเรียน ไปสู่บ้าน ผู้ปกครอง ไปสู่ชุมชน ประชาชน

3 ผอ. โรงเรียน ครูทุกคน บุคคลอื่นๆที่ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงาน พอจ. ที่ปรึกษา พระนิเทศ อาสาสมัครฯ ( กัลยาณมิตร ) อาสาสมัครฯ ผู้ประสานงานการศึกษา

4

5

6

7 ผู้ ปสง.การศึกษา (ผช.เลขา) (ผช.เลขา) วัดพระสงฆ์วัดพระสงฆ์ ชุมชน ปลัดจ., นายอำเภอ, อบจ., อบต.,กำนันนายกเทศมนตรี ชุมชน ปลัดจ., นายอำเภอ, อบจ., อบต.,กำนันนายกเทศมนตรี โรงเรียนผู้อำนวยการกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนผู้อำนวยการกรรมการสถานศึกษา ครูแกนนำ ( เลขาฯ, ผช. เลขาฯ )

8 ภารกิจครูแกนนำ ใน.. การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครู ยกโรงเรียน

9 กำหนดการอบรม รุ่น ๑ พุธ ๒๔ – อาทิตย์ ๒๘ กรกฎาคม รุ่น ๒อังคาร ๓๐ กรกฎาคม – เสาร์ ๓ สิงหาคม รุ่น ๓พุธ ๗ – อาทิตย์ ๑๑ สิงหาคม รุ่น ๔พุธ ๑๔ – อาทิตย์ ๑๘ สิงหาคม รุ่น ๕พุธ ๒๑ – อาทิตย์ ๒๕ สิงหาคม รุ่น ๖อังคาร ๒๗ – เสาร์ ๓๑ สิงหาคม www.LabDhamma.com โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน รุ่น ๗ พุธ ๔ – อาทิตย์ ๘ กันยายน รุ่น ๘พุธ ๑๑ – อาทิตย์ ๑๕ กันยายน รุ่น ๙ พุธ ๒๐ – อาทิตย์ ๒๔ กันยายน รุ่น ๑๐ พุธ ๒๕ – อาทิตย์ ๒๙ กันยายน รุ่น ๑๑ จันทร์ ๓๐ – ศุกร์ ๔ ตุลาคม

10 Title and Content Layout with List Add your first bullet point here Add your second bullet point here Add your third bullet point here

11 ภารกิจครูแกนนำ... ในการ สัมมนาครูยกโรง กรอกข้อมูล โรงเรียนส่ง ปชส. ข้อมูลแก่ครู ทั้งรร. ประชุม / เตรียมงาน สัมมนา ช่วยดำเนินงาน อบรม เก็บงาน / สรุปงาน ติดตามผล / ปสง. การนิเทศ

12 ศึกษางาน จากประมวลภาพ การ สัมมนารร. ดีศรีตำบล MV ครูยกโรง - ทีมงาน

13 ข้อมูลที่ควรได้ จากการ ประชุมปฏิบัติการ ( ๑ ) ๑. ข้อมูลพื้นฐาน ( ๑.) กำหนดการ วันเวลาสัมมนา ( ๒.) สถานที่อบรม และแผนที่ เดินทาง ( ๓.) การเตรียมตัวเข้าสัมมนา ( ๔.) ภาพรวมการอบรมแต่ละ จังหวัด

14 ข้อมูลที่ควรได้ จากการ ประชุมปฏิบัติการ ( ๒ ) ๒. ภารกิจครูแกนนำ ( ๑.) โครงสร้างการปฏิบัติงาน ( ๒.) แบ่งหน้าที่ ตามความถนัด ( ๓.) แผนการปฏิบัติงาน ( ๔.) ซักซ้อมเพื่อเป็นผู้ช่วย วิทยากรฐาน ๕ ห้อง ( ๕.) เป็นผู้ช่วยในการจัดสัมมนา รุ่นครูยกโรง

15 ข้อมูลที่ควรได้ จากการ ประชุมปฏิบัติการ ( ๓ ) ๓. กลยุทธ์การสัมมนาด้านต่างๆ ( หาก มีเวลาเหลือ ) ( ๑.) การต้อนรับ ( ๒.) ความเป็นอยู่ / ที่พัก ( ๓.) สถานที่ ( ๔.) อาหาร ( ๕.) หลักสูตร และกิจกรรมในระหว่าง การอบรม ( ๖.) พิธีกรรมอื่น ๆ ที่สร้างความ ประทับใจ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหน้าที่ครูแกนนำ. ความสำคัญของครูแกนนำ ครูแกนนำเป็นผู้มีส่วนนำความสำเร็จ ในการพัฒนาศีลธรรม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทำหน้าที่: ประสานงานพัฒนาด้านศีลธรรมในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google