งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ร่าง ) กรอบคำของบประมาณบูรณาการ : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2559 นโยบาย การปฏิบัติ (policy Integration) ผลกระ ทบ (Impac t) ผลกระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ร่าง ) กรอบคำของบประมาณบูรณาการ : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2559 นโยบาย การปฏิบัติ (policy Integration) ผลกระ ทบ (Impac t) ผลกระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ร่าง ) กรอบคำของบประมาณบูรณาการ : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2559 นโยบาย การปฏิบัติ (policy Integration) ผลกระ ทบ (Impac t) ผลกระ ทบ (Impac t) ผลลัพธ์ (Outco me) ผลผลิต (Outpu t) เด็กแรก เกิด - ปฐมวัย (0-5 ปี ) เด็ก นักเรียน (5-14 ปี ) เด็ก นักเรียน (5-14 ปี ) วัยรุ่น - นักศึกษา (15-21 ปี ) วัยรุ่น - นักศึกษา (15-21 ปี ) แรงงาน (15-59 ปี ) แรงงาน (15-59 ปี ) ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป ) ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป ) คำของบประมาณ 159,602.9682 ล้าน บาท 116 โครงการ ประชากร ทุก กลุ่มเป้าห มาย มีคุณภาพ ชีวิต ที่ดี ประชากร ทุก กลุ่มเป้าหม าย ได้รับการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต และ มี หลักประกัน ทางสังคม ประชาชน คนไทยมี คุณภาพ ชีวิตที่ดี งบประมาณตามคำขอฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ( พม.) 5,666.8956 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย ( มท.) 137,873.4496 ล้านบาท กระทรวงแรงงาน ( รง.) 40.3720 ล้านบาท กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ( วท.) 538.7122 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ ( ศธ.) 9,463.6353 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข ( สธ.) 1,161.2835 ล้านบาท * กองทุน (2 กองทุน ) 4,858.6200 ล้านบาท งบประมาณตามคำขอฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ( พม.) 5,666.8956 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย ( มท.) 137,873.4496 ล้านบาท กระทรวงแรงงาน ( รง.) 40.3720 ล้านบาท กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ( วท.) 538.7122 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ ( ศธ.) 9,463.6353 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข ( สธ.) 1,161.2835 ล้านบาท * กองทุน (2 กองทุน ) 4,858.6200 ล้านบาท การเกิด อย่างมี คุณภาพ การมี พัฒนาการ สมวัย การเตรียม ความพร้อม ให้เด็ก ปฐมวัยเป็น คนไทยที่มี ความมั่นคง ในชีวิต การได้รับ การศึกษาที่ มีคุณภาพ และทักษะที่ จำเป็น สำหรับโลก อนาคต การสร้าง โอกาสทาง การศึกษา ในระดับสูง เพื่อโอกาส การทำงาน และการ สร้างความ มั่นคงใน ชีวิต การมีทักษะ ชีวิตและ ทักษะการ ทำงาน การสร้าง โอกาสใน การศึกษา ระดับสูงและ ประสบการณ์ การทำงาน จริงเพื่อ วางรากฐาน ความมั่นคง ในชีวิต การสร้าง ภูมิคุ้มกันให้ นักศึกษาเพื่อ รองรับการ เปลี่ยนแปลง และการก้าวสู่ การเป็น ผู้ใหญ่ การสร้าง ความ มั่นคงใน ชีวิตให้ แรงงาน การพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามา รถ การสร้าง ความ มั่นคงใน ชีวิตของ ผู้สูงอายุ คาบเกี่ยว ทุกช่วง วัยและทุก เป้าหมาย การ พัฒนา พม. 1 โครงการ รง. 1 โครงการ ศธ. 2 โครงการ มท. 8 โครงการ ศธ. 1 โครงการ พม. 1 โครงการ ศธ. 1 โครงการ มท. 1 โครงการ ศธ. 2 โครงการ พม. 1 โครงการ ศธ. 3 โครงการ มท. 1 โครงการ ศธ. 4 โครงการ ศธ. 5 โครงการ พม. 1 โครงการ รง. 1 โครงการ สธ. 1 โครงการ มท. 1 โครงการ ศธ. 1 โครงการ พม. 1 โครงการ มท. 5 โครงการ ศธ. 2 โครงการ สธ. 2 โครงการ * ( กองทุน 1 กองทุน ) พม. 4 โครงการ มท. 16 โครงการ วท. 1 โครงการ ศธ. 28 โครงการ สธ. 7 โครงการ กองทุน 1 กองทุน * 206.1066 ลบ. 8 โครงการ 206.1066 ลบ. 8 โครงการ 50,266.0 562 ลบ. 11 โครงการ 50,266.0 562 ลบ. 11 โครงการ 1,318.02 53 ลบ. 14 โครงการ 1,318.02 53 ลบ. 14 โครงการ 1,932.63 72 ลบ. 11 โครงการ 1,932.63 72 ลบ. 11 โครงการ 74,003.4 072 ลบ. 15 โครงการ 74,003.4 072 ลบ. 15 โครงการ 31,876.7 357 ลบ. 57 โครงการ 31,876.7 357 ลบ. 57 โครงการ การพัฒนา ทักษะและ สมรรถนะ อย่าง ต่อเนื่อง พม. 1 โครงการ วท. 1 โครงการ ศธ. 5 โครงการ การสร้าง ความอบอุ่น ให้เด็ก ปฐมวัย -- โครงการ การ วางรากฐาน จริยธรรม คุณธรรม เพื่อความ อยู่ดีมีสุข -- โครงการ การส่งเสริม ความอบอุ่น ใน ครอบครัว สำหรับวัย แรงงาน พม. 1 โครงการ การสร้าง คุณค่าและ ความอบอุ่น ในวัย ผู้สูงอายุ พม. 1 โครงการ มท. 1 โครงการ ศธ. 1 โครงการ ตัวชี้วัด : ปี 2559  เด็กแรกเกิด / เด็กปฐมวัย - ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (0-5 ปี ) มีการพัฒนาการสมวัย  เด็กวัยเรียน - อัตราการเข้าเรียนสุทธิทุกระดับชั้น (net enrolment ratio)  เด็กวัยรุ่น / นักศึกษา - ร้อยละของวัยรุ่น / นักศึกษาที่มีทักษะชีวิต ในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง  วัยแรงงาน - สัดส่วนกำลังแรงงานได้รับการคุ้มครอง ทางสังคม เช่น ระบบประกันสังคม  วัยสูงอายุ - ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตัวชี้วัด : ปี 2559  เด็กแรกเกิด / เด็กปฐมวัย - ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (0-5 ปี ) มีการพัฒนาการสมวัย  เด็กวัยเรียน - อัตราการเข้าเรียนสุทธิทุกระดับชั้น (net enrolment ratio)  เด็กวัยรุ่น / นักศึกษา - ร้อยละของวัยรุ่น / นักศึกษาที่มีทักษะชีวิต ในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง  วัยแรงงาน - สัดส่วนกำลังแรงงานได้รับการคุ้มครอง ทางสังคม เช่น ระบบประกันสังคม  วัยสูงอายุ - ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว


ดาวน์โหลด ppt ( ร่าง ) กรอบคำของบประมาณบูรณาการ : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2559 นโยบาย การปฏิบัติ (policy Integration) ผลกระ ทบ (Impac t) ผลกระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google