งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อและ พระคุณ โรม 5:21. โรม. 5:21 บาป ความตาย “ เพื่อว่า บาป ได้ครอบงำ ทำให้ ถึงซึ่ง ความตาย ฉันใด พระคุณ ก็ครอบงำด้วย ความชอบธรรมให้ถึงซึ่ง ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อและ พระคุณ โรม 5:21. โรม. 5:21 บาป ความตาย “ เพื่อว่า บาป ได้ครอบงำ ทำให้ ถึงซึ่ง ความตาย ฉันใด พระคุณ ก็ครอบงำด้วย ความชอบธรรมให้ถึงซึ่ง ชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเชื่อและ พระคุณ โรม 5:21

2 โรม. 5:21 บาป ความตาย “ เพื่อว่า บาป ได้ครอบงำ ทำให้ ถึงซึ่ง ความตาย ฉันใด พระคุณ ก็ครอบงำด้วย ความชอบธรรมให้ถึงซึ่ง ชีวิต นิรันดร์ โดยทางพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าฉันนั้น ” 2 โรม 6:23

3 พระคุ ณ  พระเจ้าทรงสำแดงความรักต่อ ประชากร ไม่ใช่เพราะพวกเขา สมควรจะได้รับ  การสถิตและความรักของพระเจ้า ผ่านทางพระเยซู โดยประทานพระ เมตตา การอภัยโทษบาป และ ฤทธิ์อำนาจในการทำตามพระ ประสงค์ของพระเจ้า  ทรงประทานพระคุณส่วนหนึ่งให้ผู้ที่ยัง ไม่เชื่อ เพื่อสามารถเชื่อในพระเยซู  ทรงประทานพระคุณแก่ผู้เชื่อ เพื่อเป็น “ อิสระจากบาป ” 3 รับพระคุณโดย ความเชื่อ

4 4 พระคุ ณ ความโปรดปรานที่ไม่ สมควรได้รับ

5 5 พระคุณ

6 6 เศ คา ริ ยา ห์ 4:6 ด้วย พระ วิญญ าณ “ มิใช่ ด้วย กำลัง มิใช่ ด้วย ฤทธานุ ภาพ แต่ ด้วย พระ วิญญ าณ ของ เรา ” ไม่มีอะไรที่ ยาก ไม่มีอะไรที่ ยาก สำหรับ พระเจ้า สำหรับ พระเจ้า

7 ความเชื่อ + พระคุณ = มหัศจรรย์ 7 ฮ่องกง ค. ศ. 1980

8 ความเชื่อ + พระคุณ = ความ มหัศจรรย์ 8 เมย์ เล็มเก้ เลสลีย์ เล็มเก้

9 ความเชื่อ + พระคุณ = มหัศจรรย์ 9 Nita Edwards “ นิต้า เราจะ รักษาเจ้าให้ หายและเป็น พยาน ทั่วเอเซีย ” “ วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 1977 เวลา 15.30 น.”

10 จากความตายไปสู่ ชีวิต “ ด้วยว่าซึ่งท่าน ทั้งหลายรอดนั้น ก็ รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ และ มิใช่โดยตัวของท่าน ทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรง ประทานให้ ” ( อฟ.2:8) 10 ความเชื่อ + พระคุณ = ชีวิตใหม่ ( มหัศจรรย์ )

11 ความรอด เป็นของประทานแห่งพระคุณ ของพระเจ้า แต่จะเกิดผลก็ต่อเมื่อมนุษย์ ตอบสนองโดยความเชื่อ ความเชื่อ ในพระคริสต์เป็นเงื่อนไขเดียว ที่นำไปสู่ความรอด โดย พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคุณ ทรงสำแดงความรักต่อมนุษย์ ไม่ใช่เพราะพวกเขาสมควร จะได้รับ การ สถิตและความรักของพระเจ้าผ่านทาง พระเยซูคริสต์ ที่ประทานให้กับผู้เชื่อ โดย พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงประทาน พระเมตตา การอภัยบาป และฤทธิ์อำนาจ ในการทำตามพระประสงค์ ของพระเจ้า ทุกอย่างในชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นด้วย พระคุณนี้ 11 รอดโดยพระคุณ ผ่านทางความเชื่อ

12 บทเรียนจากชีวิตของโน อาห์ บทเรียนจากชีวิตของโน อาห์ โนอาห์รอด ตายเพราะ - พระคุณของ พระเจ้า - ความ เชื่อ - การเชื่อฟัง 12 ปฐก 6:1- 22

13 ความเชื่อ  การเชื่อและการไว้วางใจในพระ คริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอด ยอมมอบ เจตจำนงและอุทิศถวายตนเอง ทั้งหมด อฟ. 6:6 ; ฮบ. 10:22  การกลับใจใหม่ กจ 17:30 ; 2 คร 7:10  ความเชื่อฟัง รม. 1:5; 16:26  การอุทิศตน กท. 2:20 13

14 14วิธีต่างๆในการรับพระคุณ  การศึกษาและการเชื่อฟังพระคัมภีร์  การฟังคำเทศนาและการประกาศข่าว ประเสริฐ  การอธิษฐาน  การอดอาหาร  การนมัสการ  การเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ  การร่วมพิธีมหาสนิท

15 15 ท่าทีของผู้เชื่อต่อ พระคุณ  ผู้เชื่อสามารถขัดขืนพระคุณ ของพระเจ้าได้ ฮบ 12:15  สามารถรับไว้โดยไม่เกิดผล อะไร 2 คร 6:1  ดับได้ 1 ธส 5:19  ปัดทิ้ง กท 2:21  หล่นพ้นจากพระคุณได้ กท 5:4

16 16 ความเชื่อและความ ไว้วางใจต่อพระเจ้าจะนำ เราผ่านความทุกข์ยากที่ ต้องเผชิญ เพื่อรอให้ พระคุณของพระเจ้าทำการ ช่วยกู้เราไว้ด้วยฤทธิ์เดช ซึ่งอยู่ในรูปของพระคุณ

17 ความเชื่อและความ วางใจ ความเชื่อและความ วางใจ 17 อย่าพึงพอใจเพียงแต่การได้รับ พระคุณเพื่อจะรอดจากความ พินาศเป็นนิตย์เท่านั้น แต่ รับเอา พระคุณ พระคุณ และ พระคุณเพิ่มขึ้นทุกวัน เพื่อให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัย ชนะ เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเยซู ในชีวิตประจำวันของคุณ

18 18 ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง แต่แข็งแกร่ง ด้วยพระวิญญาณ

19 19 โปรแกรมเทศนา HS:8-9-12 SF :19-8-12 TS :21-8-12 RY:8/9-9-12 AVA:22-8-12


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อและ พระคุณ โรม 5:21. โรม. 5:21 บาป ความตาย “ เพื่อว่า บาป ได้ครอบงำ ทำให้ ถึงซึ่ง ความตาย ฉันใด พระคุณ ก็ครอบงำด้วย ความชอบธรรมให้ถึงซึ่ง ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google