งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี พิธีกรรม คริสตชนระลึกถึงวิญญาณในไฟ ชำระเป็นพิเศษในวันที่ 2 ของ เดือนอะไร ก. กันยายน ข. ตุลาคม ค. พฤศจิกายน ง. ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี พิธีกรรม คริสตชนระลึกถึงวิญญาณในไฟ ชำระเป็นพิเศษในวันที่ 2 ของ เดือนอะไร ก. กันยายน ข. ตุลาคม ค. พฤศจิกายน ง. ธันวาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปี พิธีกรรม

3 คริสตชนระลึกถึงวิญญาณในไฟ ชำระเป็นพิเศษในวันที่ 2 ของ เดือนอะไร ก. กันยายน ข. ตุลาคม ค. พฤศจิกายน ง. ธันวาคม

4 วันที่ 1 พฤษภาคม เราระลึกถึง นักบุญท่านใดที่เป็นบิดาแห่ง กรรมกร ก. ยากอบ ข. ยอแซฟ ค. ฟรังซิส อัสซีซี ง. อัลฟองโซ

5 เราเรียกสัปดาห์สุดท้ายของ เทศกาลมหาพรตว่าอะไร ก. สัปดาห์สุกดิบ ข. สัปดาห์สำคัญ ค. สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ง. สัปดาห์สมโภช

6 ในเทศกาลมหาพรต พระสงฆ์ จะสวมชุดสีอะไร ก. สีม่วง ข. สีเขียว ค. สีขาว ง. สีทอง

7 ในเทศกาลมหาพรต คริสตชน ต้องทำอะไรบ้าง ก. จำศีลอดอาหาร ข. สวดภาวนา ค. กลับใจใช้โทษบาป ง. ถูกทุกข้อ

8 เทศกาลคริสตสมภพหมายถึง อะไร ก. เทศกาลฉลองการบังเกิด ของพระเยซูเจ้า ข. เทศกาลฉลองพระเยซูเจ้า รับศีลล้างบาป ค. เทศกาลฉลองพระเยซูเจ้า สิ้นพระชนม์ ง. เทศกาลฉลองพระเยซูเจ้า กลับคืนชีพ

9 คริสตชนควรกระทำอะไรใน เทศกาลคริสตสมภพ ก. ตกแต่งถ้ำสวยๆ ข. หาของขวัญให้พระเยซู ค. เดินทางไปอิสราเอล ง. ดำเนินชีวิตของตนอย่างดีเพื่อ เตรียมรับเสด็จพระองค์

10 เทศกาลมหาพรตเริ่มต้น ตั้งแต่วันใด ก.วันอาทิตย์ใบลาน ข.วันพุธรับเถ้า ค.วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ง.วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

11 การเดินรูป 14 ภาค เรา ระลึกถึง และมีส่วนร่วม ในเรื่องใด ก. พระทรมานของ พระเยซูเจ้า ข. พระทัยดีของพระ เยซูเจ้า ค. อัศจรรย์ของพระ เยซูเจ้า ง. ความใจร้ายของ มนุษย์

12 ทำไมต้องจำศีลอด อาหารในเทศกาลมหา พรต ก. ช่วยประหยัด รายจ่าย ข. เพื่อทรมาน ร่างกาย ค. เป็นการพลีกรรม ใช้โทษบาป ง. ลดความอ้วน

13 การรับเถ้าเป็นเครื่อง หมายถึงอะไร ก. ความศักดิ์สิทธิ์ ของเถ้า ข. การเป็นทุกข์กลับ ใจ ค. พระหรรษทาน ของพระเจ้า ง. การให้เกียรติซึ่ง กันและกัน


ดาวน์โหลด ppt ปี พิธีกรรม คริสตชนระลึกถึงวิญญาณในไฟ ชำระเป็นพิเศษในวันที่ 2 ของ เดือนอะไร ก. กันยายน ข. ตุลาคม ค. พฤศจิกายน ง. ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google