งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต เมษายน 2012 เมษายน 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต เมษายน 2012 เมษายน 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต เมษายน 2012 เมษายน 2012

3 "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" (ยอห์น 15,3) "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" (ยอห์น 15,3)

4 ดิฉันคิดว่าเมื่อบรรดาสานุศิษย์ได้ยินพระวาจาหนุนใจ ที่พระเยซูเจ้าตรัสอย่างชัดเจนนี้ หัวใจของพวกเขาคง โลดเต้นด้วยความปิติยินดี

5 จะเป็นการดีเพียงใด ถ้าพระเยซูเจ้าจะตรัสถ้อยคำนี้ กับเราด้วย ให้เราพยายามเข้าใจพระวาจานี้ เพื่อจะได้เห็น คุณค่าของพระวาจานี้ดีขึ้น

6 พระเยซูเจ้าเพิ่งจะทรงใช้ภาพลักษณ์อันเป็นที่รู้จักดีของ ต้นองุ่นกับเถาองุ่น พระองค์ทรงเป็นต้นองุ่นที่แท้จริง พระบิดาทรงเป็นผู้ปลูกต้นองุ่น ทรงตัดกิ่งทุกกิ่งที่ไม่ออกผล และทรงลิดกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลเพื่อให้มีผลมากขึ้น

7 "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" การตรัสเช่นนี้ พระองค์ทรงต้องการประกาศว่า

8 ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว พระองค์ทรงหมายความถึง ความสะอาดแบบไหน

9 นั่นคือ ท่าทีการ วางตัวภายใน ที่จำเป็นเพื่อการอยู่ เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า การไม่มี อุปสรรคกีดขวาง (อย่างเช่น บาป ต่อต้านการติดต่อ สัมพันธ์กับสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ การพบกับ พระเป็นเจ้า)

10 เพื่อที่จะมีความบริสุทธิ์นี้ เราต้องการ ความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้า

11 ในพระธรรมเก่ามีกล่าวไว้ว่า ประชาชนตระหนักดีว่ามนุษย์ ไม่สามารถเข้าหาพระเป็นเจ้าได้ ด้วยพละกำลังของตนเองแต่ เพียงลำพัง พระเป็นเจ้าต้องชำระดวงใจของเขาให้บริสุทธิ์ เสียก่อน พระองค์ต้องเป็นผู้ให้ดวงใจที่ใหม่

12 บทสดุดีที่ไพเราะกล่าวว่า "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างดวงใจสะอาดภายในข้าพระองค์"

13 "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน"

14 สำหรับพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงมีวิถีทางที่จะทำให้บริสุทธิ์ นั่นก็คือ วาจาของพระองค์ ซึ่งบรรดาสานุศิษย์ได้ยินได้ฟัง และเก็บรักษาไว้เพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์

15 ความจริง พระวาจาของพระเยซูเจ้าไม่เหมือนวาจาของมนุษย์ พระ- คริสตเจ้าประทับอยู่ในพระวาจา เช่นเดียวกับที่ประทับอยู่ในศีลมหา- สนิท แต่ด้วยวิธีที่ต่างกัน พระคริสตเจ้าเข้ามาในเราโดยทางพระวาจา ด้วยการยอมรับ ด้วยการนำไปปฏิบัติ เรายอมให้พระคริสตเจ้าเกิด และเติบโตขึ้นในดวงใจของเรา

16 พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ตรัสว่า "พระเยซูเจ้า ประทับในจิตวิญญาณ ได้อย่างไร ก็โดยการ ติดต่อสนทนาด้วยวาจา ความนึกคิดของพระ- เป็นเจ้าถูกส่งไป พระวจนาตถ์พระบุตร ของพระเจ้าผู้ทรง บังเกิดเป็นมนุษย์ถูก ส่งไป เรายืนยันได้ว่า พระเจ้ากลายเป็นเลือด เนื้อภายในเรา เมื่อเรา ยินยอมให้พระวาจา เสด็จมาและอาศัยอยู่ ภายในเรา

17 "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน"

18 พระวาจาของพระเยซูเจ้า เปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลง ไปในส่วนลึกของผู้มีความเชื่อ เมื่อได้รับการต้อนรับ พระวาจา นั้นจะแทรกซึมลงไป เช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะพัฒนาเป็น รูปร่าง งอกงามขึ้นและออกดอกออกผล พระคริสตเจ้าทำให้เรา เป็นเหมือนพระองค์

19 พระวาจาตกแต่งภายในโดยองค์พระจิตเจ้า มีความสามารถ มีพละกำลังที่จะปกป้องรักษาคริสตชน ให้ห่างไกลจากความ ชั่วร้าย นานเท่านานตราบเท่าที่เรายอมให้พระวาจาทำงานใน ตัวเรา เราจะเป็นอิสระจากบาป และบริสุทธิ์ผุดผ่อง เราจะ ตกในบาปถ้าเราหยุดเชื่อฟังความจริง

20 "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน"

21 เราควรจะเจริญชีวิต อย่างไรเพื่อสมควร จะได้รับคำชมจาก พระเยซูเจ้า ก็โดยการนำพระ- วาจาของพระเจ้า แต่ละคำมาปฏิบัติ โดยได้รับการหล่อ เลี้ยงจากพระวาจาที ละขณะๆ โดยการ ทำตัวเราให้เป็นการ ประกาศพระวรสาร ใหม่อย่างต่อเนื่อง

22 และการกระทำเช่นนี้ ก็เพื่อจะได้มีความนึกคิด และความรู้สึก เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า เจริญชีวิตพระองค์ในโลก เพื่อแสดงถึง ความบริสุทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ความกระจ่างใสของจิตตารมณ์พระวรสาร ให้แก่สังคม ซึ่งบ่อยๆถูกจับติดอยู่ในความชั่วร้ายและความบาป

23 ดังนั้น เดือนนี้ ถ้าเป็นไปได้ (กล่าวคือ ถ้ามีคนอื่นๆต้องการ เจริญชีวิตเหมือนเรา) จงพยายามเจริญชีวิตพระวาจาที่ แสดงออกถึงบัญญัติของความรักซึ่งกันและกันเป็นพิเศษ

24 ความจริง นักบุญยวงผู้ นิพนธ์พระวรสาร ผู้เขียน พระวาจาของพระเยซูเจ้า ที่เราพิจารณากันอยู่นี้ ได้มองเห็นถึงความ เกี่ยวพันระหว่างพระวาจา ของพระคริสตเจ้ากับ บัญญัติใหม่ นักบุญยวงเห็นว่า ในความรักซึ่งกันและกัน เราจะสามารถเจริญชีวิต พระวาจาด้วยผลต่างๆ เช่น ความบริสุทธิ์ ความ ศักดิ์สิทธิ์ ความคุ้มครอง ปกปักรักษาจากความ บาป ความสนิทสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้า

25 การแยกตัวไปอยู่คนเดียวเป็นเอกเทศ ไม่สามารถขัดขืน ต่อสู้กับแรงกระตุ้นของโลกได้นาน

26 ในขณะที่ความรักซึ่งกันและกันนั้น พบแนวทางที่เข้มแข็ง ซึ่งสามารถปกป้องพิทักษ์รักษาชีวิตคริสตชนที่แท้จริงไว้ได้

27 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อปี ค.ศ. 1982 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี-อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" (ยอห์น 15,3) "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" (ยอห์น 15,3)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต เมษายน 2012 เมษายน 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google