งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต เมษายน 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต เมษายน 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจาทรงชีวิต เมษายน 2012

2 เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" (ยอห์น 15,3)
"ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" (ยอห์น 15,3)

3 ดิฉันคิดว่าเมื่อบรรดาสานุศิษย์ได้ยินพระวาจาหนุนใจ ที่พระเยซูเจ้าตรัสอย่างชัดเจนนี้ หัวใจของพวกเขาคงโลดเต้นด้วยความปิติยินดี

4 จะเป็นการดีเพียงใด ถ้าพระเยซูเจ้าจะตรัสถ้อยคำนี้ กับเราด้วย ให้เราพยายามเข้าใจพระวาจานี้ เพื่อจะได้เห็นคุณค่าของพระวาจานี้ดีขึ้น

5 พระเยซูเจ้าเพิ่งจะทรงใช้ภาพลักษณ์อันเป็นที่รู้จักดีของ ต้นองุ่นกับเถาองุ่น พระองค์ทรงเป็นต้นองุ่นที่แท้จริง พระบิดาทรงเป็นผู้ปลูกต้นองุ่น ทรงตัดกิ่งทุกกิ่งที่ไม่ออกผล และทรงลิดกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลเพื่อให้มีผลมากขึ้น

6 เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน"
การตรัสเช่นนี้ พระองค์ทรงต้องการประกาศว่า "ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน"

7 ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว พระองค์ทรงหมายความถึง ความสะอาดแบบไหน

8 นั่นคือ ท่าทีการวางตัวภายใน ที่จำเป็นเพื่อการอยู่เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า การไม่มีอุปสรรคกีดขวาง (อย่างเช่น บาป ต่อต้านการติดต่อสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การพบกับพระเป็นเจ้า)

9 เพื่อที่จะมีความบริสุทธิ์นี้ เราต้องการ ความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้า
เพื่อที่จะมีความบริสุทธิ์นี้ เราต้องการ ความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้า

10 ในพระธรรมเก่ามีกล่าวไว้ว่า ประชาชนตระหนักดีว่ามนุษย์ ไม่สามารถเข้าหาพระเป็นเจ้าได้ ด้วยพละกำลังของตนเองแต่เพียงลำพัง พระเป็นเจ้าต้องชำระดวงใจของเขาให้บริสุทธิ์เสียก่อน พระองค์ต้องเป็นผู้ให้ดวงใจที่ใหม่

11 บทสดุดีที่ไพเราะกล่าวว่า
"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างดวงใจสะอาดภายในข้าพระองค์"

12 เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน"
"ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน"

13 สำหรับพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงมีวิถีทางที่จะทำให้บริสุทธิ์ นั่นก็คือ วาจาของพระองค์ ซึ่งบรรดาสานุศิษย์ได้ยินได้ฟัง และเก็บรักษาไว้เพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์

14 ความจริง พระวาจาของพระเยซูเจ้าไม่เหมือนวาจาของมนุษย์ พระ-คริสตเจ้าประทับอยู่ในพระวาจา เช่นเดียวกับที่ประทับอยู่ในศีลมหา-สนิท แต่ด้วยวิธีที่ต่างกัน พระคริสตเจ้าเข้ามาในเราโดยทางพระวาจา ด้วยการยอมรับ ด้วยการนำไปปฏิบัติ เรายอมให้พระคริสตเจ้าเกิด และเติบโตขึ้นในดวงใจของเรา

15 พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ตรัสว่า "พระเยซูเจ้าประทับในจิตวิญญาณได้อย่างไร ก็โดยการติดต่อสนทนาด้วยวาจา ความนึกคิดของพระ-เป็นเจ้าถูกส่งไป พระวจนาตถ์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ถูกส่งไป เรายืนยันได้ว่าพระเจ้ากลายเป็นเลือดเนื้อภายในเรา เมื่อเรายินยอมให้พระวาจาเสด็จมาและอาศัยอยู่ภายในเรา

16 เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน"
"ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน"

17 พระวาจาของพระเยซูเจ้า เปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงไปในส่วนลึกของผู้มีความเชื่อ เมื่อได้รับการต้อนรับ พระวาจานั้นจะแทรกซึมลงไป เช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะพัฒนาเป็นรูปร่าง งอกงามขึ้นและออกดอกออกผล พระคริสตเจ้าทำให้เราเป็นเหมือนพระองค์

18 พระวาจาตกแต่งภายในโดยองค์พระจิตเจ้า มีความสามารถ มีพละกำลังที่จะปกป้องรักษาคริสตชน ให้ห่างไกลจากความชั่วร้าย นานเท่านานตราบเท่าที่เรายอมให้พระวาจาทำงานในตัวเรา เราจะเป็นอิสระจากบาป และบริสุทธิ์ผุดผ่อง เราจะตกในบาปถ้าเราหยุดเชื่อฟังความจริง

19 เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน"
"ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน"

20 เราควรจะเจริญชีวิตอย่างไรเพื่อสมควรจะได้รับคำชมจากพระเยซูเจ้า
ก็โดยการนำพระ-วาจาของพระเจ้า แต่ละคำมาปฏิบัติ โดยได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระวาจาทีละขณะๆ โดยการทำตัวเราให้เป็นการประกาศพระวรสารใหม่อย่างต่อเนื่อง

21 และการกระทำเช่นนี้ ก็เพื่อจะได้มีความนึกคิด และความรู้สึกเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า เจริญชีวิตพระองค์ในโลก เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ความกระจ่างใสของจิตตารมณ์พระวรสารให้แก่สังคม ซึ่งบ่อยๆถูกจับติดอยู่ในความชั่วร้ายและความบาป

22 ดังนั้น เดือนนี้ ถ้าเป็นไปได้ (กล่าวคือ ถ้ามีคนอื่นๆต้องการเจริญชีวิตเหมือนเรา) จงพยายามเจริญชีวิตพระวาจาที่แสดงออกถึงบัญญัติของความรักซึ่งกันและกันเป็นพิเศษ

23 ความจริง นักบุญยวงผู้นิพนธ์พระวรสาร ผู้เขียนพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่เราพิจารณากันอยู่นี้ ได้มองเห็นถึงความเกี่ยวพันระหว่างพระวาจาของพระคริสตเจ้ากับบัญญัติใหม่ นักบุญยวงเห็นว่า ในความรักซึ่งกันและกัน เราจะสามารถเจริญชีวิตพระวาจาด้วยผลต่างๆ เช่น ความบริสุทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ ความคุ้มครองปกปักรักษาจากความบาป ความสนิทสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้า

24 การแยกตัวไปอยู่คนเดียวเป็นเอกเทศ ไม่สามารถขัดขืนต่อสู้กับแรงกระตุ้นของโลกได้นาน

25 ในขณะที่ความรักซึ่งกันและกันนั้น พบแนวทางที่เข้มแข็ง ซึ่งสามารถปกป้องพิทักษ์รักษาชีวิตคริสตชนที่แท้จริงไว้ได้

26 เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" (ยอห์น 15,3)
"ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่าน" (ยอห์น 15,3) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อปี ค.ศ.1982 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี-อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต เมษายน 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google