งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น มัทธิว 16:13-15 (Matthew 16:13-15) 13 ครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซา รียา ฟีลิปปี จึงตรัสถามพวกสาวกของ พระองค์ว่า “ คนทั้งหลายพูดกันว่าบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น มัทธิว 16:13-15 (Matthew 16:13-15) 13 ครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซา รียา ฟีลิปปี จึงตรัสถามพวกสาวกของ พระองค์ว่า “ คนทั้งหลายพูดกันว่าบุตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น มัทธิว 16:13-15 (Matthew 16:13-15) 13 ครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซา รียา ฟีลิปปี จึงตรัสถามพวกสาวกของ พระองค์ว่า “ คนทั้งหลายพูดกันว่าบุตร มนุษย์เป็นผู้ใด ” 14 เขาจึงทูลตอบว่า “ เขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้ รับบัพติศมา แต่บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และ คนอื่นว่าเป็นเยเรมีย์ หรือเป็นคนหนึ่งใน พวกผู้เผยพระวจนะ ” 15 พระองค์ตรัสถามเขาว่า “ แล้วพวกท่าน เล่า ว่าเราเป็นใคร ”

2 เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น  พระเจ้าเป็นผู้ใดสำหรับเรา ?  เป็นนายธนาคาร ? เป็นทนาย ? เป็นแพทย์ผู้ทรงรักษา ? เป็นพ่อสื่อ ?  แค่ตอบสนองปัจจัย 4 เครื่องนุ่งหุ่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค น้อยไป !!

3 เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น  พระองค์ควรจะเป็นทุกๆ สิ่งในชีวิตของเรา จน สามารถพูดได้ว่า พระองค์ เป็นทรัพย์สมบัติอย่าง เดียวของเรา  เพราะมีพระองค์เรามีทุก สิ่ง แต่ถ้าเรามีทุกสิ่งแต่ไม่ มีพระองค์ ก็ไม่มีประโยชน์ Clip God’s Pie

4 รู้จักพระเจ้าส่วนตัว จะทำให้เรารู้สิทธิ อำนาจ มัทธิว 16:19 (Matthew 16:19) เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ ท่าน ท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้น ก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ เมื่อท่านจะกล่าว อนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะกล่าวอนุญาต ในสวรรค์ด้วย ”

5 รู้จักพระเจ้าส่วนตัว จะทำให้เรารู้สิทธิ อำนาจ  เมื่อก่อนเรากลัวผี เดี๋ยวนี้ผีมันกลัวเรา  เมื่อก่อนมีปัญหาเราซ่อนหน้า เดี๋ยวนี้มี พระเจ้าเรากล้าเผชิญหน้า  เมื่อก่อนอ่อนแอ เดี๋ยวนี้กลับหายดี  เมื่อก่อนเกลียดชัง เดี๋ยวนี้รักกัน  เมื่อก่อนบ่นว่า เดี๋ยวนี้อธิษฐาน ขอการช่วยและการทรงนำ

6 การรู้จักพระเจ้าส่วนตัว ทำให้รู้หน้าที่ในฐานะ บุตรของพระเจ้า มัทธิว 11:28-30 (Matthew 11:28-30) 28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบก ภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่าน ทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข 29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจาก เรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และ จิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก 30 ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระ ของเราก็เบา ”

7 พระนามของพระเจ้าบ่งบอกถึงพระ ลักษณะของพระองค์ อพยพ 3:14 (Exodus 3:14) พระเจ้าจึงตรัส กับโมเสสว่า “ เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น ” แล้ว พระองค์ตรัสว่า “ ไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า ' พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็น ทรงใช้ ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย ' ” พระเจ้าเป็น................... ของเรา และพระองค์เป็นเหตุให้เรามีชีวิตอยู่ เป็นพระ เจ้าที่เรารักและยำเกรง

8 โปรดอดอาหารอธิษฐานเผื่อ 7 หัวข้อ ดังนี้  จันทร์ที่ 2 เม. ย. ประเทศไทย สถาบัน กษัตริย์ ผู้นำประเทศ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้  อังคารที่ 3 เม. ย สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ การศึกษา  พุธที่ 4 เม. ย. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของคนไทยทั้งชาติ และคริสเตียนไทย เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น คริสตจักรธำรงชีวิต โทร.056-313-096, 081-612- 7597 www.livingchurch.in.th นมัสการ อธิษฐาน และร่วมพิธีมหาสนิท ศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ที่ 6 เม. ย. 2012 ที่คริสตจักรธำรงชีวิต ( ย่งอัน ) เวลา 19:00 - 24:00 น.

9  พฤหัสที่ 5 เม. ย. การใช้สื่ออย่างถูกต้อง และเป็นช่องทางประกาศข่าวประเสริฐ  ศุกร์ที่ 6 เม. ย. ความรอดของผู้คนใน จังหวัดนครสวรรค์ การสำแดงเรื่องกางเขน จะชัดเจน  เสาร์ที่ 7 เม. ย. จิตวิญญาณของผู้เชื่อ ทั้งหลายที่จะถูกเสริมสร้างขึ้นตามอย่างพระ คริสต์  อาทิตย์ที่ 8 เม. ย. คริสตจักรธำรงชีวิต นิมิต G12 ที่จะเกิดผลมาก เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น คริสตจักรธำรงชีวิต โทร.056-313-096, 081-612- 7597 www.livingchurch.in.th นมัสการ อธิษฐาน และร่วมพิธีมหาสนิท ศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ที่ 6 เม. ย. 2012 ที่คริสตจักรธำรงชีวิต ( ย่งอัน ) เวลา 19:00 - 24:00 น.

10 ยอห์น 15:5 (John 15:5) เรา เป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็น แขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและ เราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะ เกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจาก เราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้ เลย พระลักษณะของ “ เราเป็น ” ควรเข้ามาเป็นลักษณะชีวิต ของเรา เพราะเราคือบุตรของพระองค์ เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น

11 เอเฟซัส 2:10(Ephesians 2:10) เพราะว่าเราเป็นฝีพระ หัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้าง ขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรา กระทำ เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น


ดาวน์โหลด ppt เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น มัทธิว 16:13-15 (Matthew 16:13-15) 13 ครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซา รียา ฟีลิปปี จึงตรัสถามพวกสาวกของ พระองค์ว่า “ คนทั้งหลายพูดกันว่าบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google