งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น
มัทธิว 16:13-15 (Matthew 16:13-15) 13 ครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซารียา ฟีลิปปี จึงตรัสถามพวกสาวกของพระองค์ว่า “คนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใด” 14 เขาจึงทูลตอบว่า “เขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และคนอื่นว่าเป็นเยเรมีย์ หรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะ” 15 พระองค์ตรัสถามเขาว่า “แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร”

2 เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น
พระเจ้าเป็นผู้ใดสำหรับเรา ? เป็นนายธนาคาร? เป็นทนาย? เป็นแพทย์ผู้ทรงรักษา? เป็นพ่อสื่อ? แค่ตอบสนองปัจจัย 4 เครื่องนุ่งหุ่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค น้อยไป !!

3 เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น
พระองค์ควรจะเป็นทุกๆ สิ่งในชีวิตของเรา จนสามารถพูดได้ว่า พระองค์เป็นทรัพย์สมบัติอย่างเดียวของเรา เพราะมีพระองค์เรามีทุกสิ่ง แต่ถ้าเรามีทุกสิ่งแต่ไม่มีพระองค์ ก็ไม่มีประโยชน์ Clip God’s Pie

4 รู้จักพระเจ้าส่วนตัว จะทำให้เรารู้สิทธิอำนาจ
มัทธิว 16:19 (Matthew 16:19) เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน ท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย”

5 รู้จักพระเจ้าส่วนตัว จะทำให้เรารู้สิทธิอำนาจ
เมื่อก่อนเรากลัวผี เดี๋ยวนี้ผีมันกลัวเรา เมื่อก่อนมีปัญหาเราซ่อนหน้า เดี๋ยวนี้มีพระเจ้าเรากล้าเผชิญหน้า เมื่อก่อนอ่อนแอ เดี๋ยวนี้กลับหายดี เมื่อก่อนเกลียดชัง เดี๋ยวนี้รักกัน เมื่อก่อนบ่นว่า เดี๋ยวนี้อธิษฐาน ขอการช่วยและการทรงนำ

6 การรู้จักพระเจ้าส่วนตัว ทำให้รู้หน้าที่ในฐานะบุตรของพระเจ้า
มัทธิว 11:28-30 (Matthew 11:28-30) 28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข 29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก 30 ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา”

7 พระนามของพระเจ้าบ่งบอกถึงพระลักษณะของพระองค์
อพยพ 3:14 (Exodus 3:14) พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” แล้วพระองค์ตรัสว่า “ไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า 'พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็น ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย' ” พระเจ้าเป็น ของเรา และพระองค์เป็นเหตุให้เรามีชีวิตอยู่ เป็นพระเจ้าที่เรารักและยำเกรง

8 เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น
เชิญร่วมกิจกรรม วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday) สุขสันต์วันอีสเตอร์ นมัสการ อธิษฐาน และร่วมพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ที่ 6 เม.ย ที่คริสตจักรธำรงชีวิต (ย่งอัน) เวลา 19: :00 น. พระเยซู ฟื้นคืนพระชนม์ คริสตจักรธำรงชีวิต โทร , โปรดอดอาหารอธิษฐานเผื่อ 7 หัวข้อดังนี้ จันทร์ที่ 2 เม.ย. ประเทศไทย สถาบันกษัตริย์ ผู้นำประเทศ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อังคารที่ 3 เม.ย สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ การศึกษา พุธที่ 4 เม.ย. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทั้งชาติ และคริสเตียนไทย

9 เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น
เชิญร่วมกิจกรรม วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday) สุขสันต์วันอีสเตอร์ นมัสการ อธิษฐาน และร่วมพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ที่ 6 เม.ย ที่คริสตจักรธำรงชีวิต (ย่งอัน) เวลา 19: :00 น. พระเยซู ฟื้นคืนพระชนม์ คริสตจักรธำรงชีวิต โทร , พฤหัสที่ 5 เม.ย. การใช้สื่ออย่างถูกต้อง และเป็นช่องทางประกาศข่าวประเสริฐ ศุกร์ที่ 6 เม.ย. ความรอดของผู้คนในจังหวัดนครสวรรค์ การสำแดงเรื่องกางเขนจะชัดเจน เสาร์ที่ 7 เม.ย. จิตวิญญาณของผู้เชื่อทั้งหลายที่จะถูกเสริมสร้างขึ้นตามอย่างพระคริสต์ อาทิตย์ที่ 8 เม.ย. คริสตจักรธำรงชีวิต นิมิต G12 ที่จะเกิดผลมาก

10 เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น
ยอห์น 15:5 (John 15:5) เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย พระลักษณะของ “เราเป็น” ควรเข้ามาเป็นลักษณะชีวิตของเรา เพราะเราคือบุตรของพระองค์

11 เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น
เอเฟซัส 2:10(Ephesians 2:10) เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ


ดาวน์โหลด ppt เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google