งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมภูมิ อำเภอสุขภาพเข้มแข็ง กับการ เปลี่ยนแปลง ศรัทธา มุ่งมั่น พยายาม อดทน รอคอย นพ.นิทัศน์ รายยวา (14,18,20,27 พย 56)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมภูมิ อำเภอสุขภาพเข้มแข็ง กับการ เปลี่ยนแปลง ศรัทธา มุ่งมั่น พยายาม อดทน รอคอย นพ.นิทัศน์ รายยวา (14,18,20,27 พย 56)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมภูมิ อำเภอสุขภาพเข้มแข็ง กับการ เปลี่ยนแปลง ศรัทธา มุ่งมั่น พยายาม อดทน รอคอย นพ.นิทัศน์ รายยวา (14,18,20,27 พย 56)

2 2

3 จัดระบบดูแลประชาชน บูรณาการทุกประเด็น ดูแลถึงบ้านดุจญาติมิตร นักสุขภาพครอบครัว (นสค.) เขต 9 เชื่อมั่น และทำให้ เป็นจริง

4 www.themegallery.com หัวใจ ประชาชนมีสุขภาวะ (แข็งแรง,ไม่ป่วย,จิตใจดี) ป่วยเล็กน้อย (ยาใกล้มือ,ช่วยกัน ดูแล) ป่วยมาก (รักษาเหมาะสมมีคุณภาพ) ป่วยหนัก (รักษาเต็มที่สุดสุด) ด้อยโอกาส (ไม่ถูกทอดทิ้ง) (พิการ,ชรา,เรื้อรัง,จิต)

5 อยากมี ญาติเป็นหมอ

6 6 ปัญหาซ้ำซาก  การเข้าถึงบริการไม่เต็มร้อย  ระบบส่งต่อไม่เอื้ออาทร  ประชาชนไม่พึ่งตนเอง  รพ.ใหญ่แออัดป่วยจำเป็น เข้าไม่ได้  ปฐมภูมิ ถูกละเลย

7 กรอบความคิด “บริการสุขภาพครบวงจร”ประชาชนมีสุขภาวะประชาชนมีสุขภาวะ รพสต. คุณภาพ การเข้าถึงบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพ ทีมงานสาธารณสุข มีสมรรถนะ จนท. ครบถ้วน นวก./GN จนท. มีความรู้ อบรม NP อบรม 5 เสือ ปฐมภูมิ จพสช. เรียน GN นักสุขภาพ ครอบครัว ระบบส่งต่อ เอื้ออาทร รพช. ต่องานทุติย ภูมิแข็งขัน ประเมิน วช. เอื้ออาทร จนท. มีกำลังใจ ค่าตอบแทนตาม ปริมาณงานเชิง รุก เรียน SRM กองทุน คุณภาพ อปท. ร่วมมือ รพศ./ท. รับงาน ทุติยภูมิ & ตติยภูมิ เต็มที่ เร่งรัดงาน เขตเมือง จนท.:ประชาชน 1:1,250 IT/GIS คุณภาพ

8 บริการ “ครบคน ครบถ้วน ครบเวลา” สรบร ชภ นม2 ศสม.คลีนิค/ หน่วยปฐมภูมิ  1:7,000-9,000  ร่วมงานกับพื้นที่แข็งขัน  ทีมงานเข้มแข็ง 900 แห่ง นสค  1:1250  ดูแลดุจญาติมิตร  ดูแลองค์รวม 5,500 คน (NP 2,500 + อื่นๆ 3,000) อสม.  1:50  อสม. : นสค. = 25:1 100,000 คน ประชาชน  ดูแลสุขภาพตนเอง  ช่วยกันเป็นกลุ่ม/ชมรม 6.65 ล้าน 88 แห่ง อำเภอ เข้มแข็ง.  1:30,000-60,000  หนุน คลินิก เสริม ศสม  ที่ปรึกษา นสค.)

9 9 หัวหน้า มยุรี พี่อิ๋ว วรรณ ตุ้ม 0812630223 0895717284 0850113898 08725065780847433211 081 5485541 ๑ แพทย์ ๑ ตำบล.หรือ.๑ แพทย์ ๑ ที่ปรึกษา ไก่ แนนก่ อ้อ เครือข่ายแพทย์เฉพาะทางสนับสนุน 9

10 อสม ดูแลประชาชน 6.65 ล้าน คน... 1 20 1 1 แพทย์ นสค. 1... 1 1 15 2 1 2 1 2... 1,000... 1,000 10 การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (แพทย์ นสค. และ อสม.) การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (แพทย์ นสค. และ อสม.) 1:12 1 1:25

11 สุข ภาวะ อ จ ปฐมภูมิ รพสต / ศสม. W E CN A ทุติยภูมิ รพช. ตติยภูมิ รพท / ศ. D O

12

13 นสค 1:1,250 ป 1:20 อ 12:1 Dr รายบุคคล สิ่งแวดล้อม C A N D O 0-5 ปี พัฒนาการ เด็กสมบูรณ์ วัยเรียน 6-14 วัยรุ่น 15-20 ดญ.แม่ ยาเสพติด เด็กซิ่ง มั่วสุม วัยทำงาน 20-60 สูงอายุ >60 ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ช่วยดู ตัวช่วย ช่วยบริบาล บ้าน ร้านชำ ชุมชน รร./วัด ลานกีฬา สร้างสุขภาพ อาหาร ปลอดภัย ปลอดโรค เอื้อคนพิการ/ชรา ลด ละ เลิก เหล้า/บุหรี่ หวาน มัน เค็ม TB Stroke AIDS ฆ่าตัวตาย อ้วน CA Breast CA Cx DM/HT พิการ (ระดับดูแล) ฟันเทียม COPD (บุหรี่) ตับ (พยาธิ/เหล้า) MCH ปัญหา? E W

14 9 9

15 นสค มิตร อสม. เจ้าภาพร่วมปัญหาสุขภาพ สร้างสุขภาพ 5 ทักษะ 3 ตัวช่วย แพทย์ เป็นที่ปรึกษา 12:1 ญาติ ประชาชน 1:1,250 แนะนำ ดูแล รักษา ส่งต่อ กำลังใจ ที่พัก ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบ กล้าเปลี่ยนแปลง หุ้นส่วน อปท. กองทุนสุขภาพ พัฒนา พท.ครบวงจร มอ.ไซด์ N.Book โทรศัพท์ ประสานงาน รักษาเบื้องต้น (NP) Counsellor เปลี่ยนพฤติกรรม ระบาดวิทยา (SRRT)

16 “ร่วมด้วย ช่วยกัน พลิกผันข้อจำกัด” มีส่วนร่วม พึ่งตนเอง ประชา ชน ครบคน ครบเรื่องป่วย ครบเวลา นับญาติ ประสาน นสค. กล้าคิด/ตัดสินใจ/รับผิดชอบ ทีมงานเข้มแข็ง ประสาน อปท. จริงใจ รพ.สต. เวชศาสตร์ ชุมชน รพ. ที่พักพิงอบอุ่น องค์กรมีศักดิ์ศรี เติมคน (1 : 1,250) เติมสมอง (5 ทักษะ) เติมใจ (มั่นคง) เติม 3 ตัวช่วย (สะดวก) เติมงบประมาณ ฐานปฏิบัติเข้มแข็ง บรรยากาศน่าอยู่ (กาย, ใจ) IT ผู้กำกับ (Coach) สสอ.(รวมคน รวมเงิน รวมงาน) ผู้อุ้ม (เจ้าภาพ) รพช./ท./ศ. ทุ่มเทสุด ๆ กองหนุนใจใหญ่ ผู้สนับสนุน อย่างเป็นทางการ นพ.สสจ. รพท./ศ. กรม /สป. สปสช. อปท. ทักษะ รางวัล เวทีเรียนรู้ เจ้าภาพ

17 www.themegallery.com เห็นใจชาวบ้าน ชาวบ้านอุ่นใจ จริงใจกับชาวบ้าน ชาวบ้านไว้ใจ ตั้งใจกับชาวบ้าน ชาวบ้านมั่นใจ นักสุขภาพครอบครัวคือใคร ?

18 4/2/2015 รพสต./ศสม เพิ่มทีมครบถ้วน (1:1250) 5 เสือปฐมภูมิ NP/นวก.สธ กลุ่มละ 2-3 คน ครุภัณฑ์จำเป็น ครบถ้วน สถานที่ปลอดภัย น่าอยู่ บริหารงบ PP มีคุณภาพ ม.ไซด์,N.Book,โปรมือถือ

19 4/2/2015 ขวัญกำลังใจ ประเมินวิชาการเอื้ออาทร “ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีคุณค่า” ค่าตอบแทนเชิงรุกครบถ้วน “ทำมากได้มาก ทำยากได้เยอะ” เงินเหมาจ่าย“ได้รับตามเกณฑ์” บริหารหลักการ“ธรรมาภิบาล” อุปกรณ์ทำงานครบถ้วน

20 1.ดูแลประชาชน “ครบคน ครบเรื่องป่วย ครบเวลา” 2.ดูแล อสม. “เพื่อนใกล้ชิด ร่วมด้วย ช่วยกัน” 3.ทำงานเป็นทีมอย่างแข็งขัน “เปลี่ยนครัวเรือน เป็นที่ทำงาน” 4.บริการ รพ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล มี ประสิทธิภาพ “รับผิดชอบครบวงจร” บทบาทนักสุขภาพครอบครัว

21 บทบาทสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้จัดการสุขภาพ(Project manager) บริหารพื้นที่เป็นฐาน หลักการ “รวมคน รวมเงิน รวมงาน” บริหารงบประมาณ ส่งเสริมสุขภาพอย่าง “โปร่งใส ได้มิตร” ผลักดัน รพสต. สมบูรณ์แบบพร้อมเรียนรู้ SRM เพื่อการพัฒนาร่วมกับ อปท.

22 เป็นที่ปรึกษา/ช่วยสาธารณสุขอำเภอ Project manager เติมคน จัดทีมครบถ้วน เติมใจ ค่าตอบแทน ขวัญกำลังใจ เติมสมอง เสริมความรู้ หนุนเสริมเต็มที่ อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ, อุปกรณ์การแพทย์, ส่งต่อ บทบาท ผอก. รพช. เป็นที่ปรึกษา/ช่วยสาธารณสุขอำเภอ Project manager เติมคน จัดทีมครบถ้วน เติมใจ ค่าตอบแทน ขวัญกำลังใจ เติมสมอง เสริมความรู้ หนุนเสริมเต็มที่ อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ, อุปกรณ์การแพทย์, ส่งต่อ

23 หนุนเสริมสุด ๆ “สร้าง รพ.ส่งเสริมฯ ตำบลตัวอย่าง” ดูแลการส่งต่อผู้ป่วย “เอื้ออาทร ไม่มีเงื่อนไข ทุกกรณี” บทบาท ผอก. รพท./ รพศ.

24 www.themegallery.com นพ.สสจ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง “รพสต.เป็นโอกาสการพัฒนา” กล้าคิด กล้าหาทางเลือกนอกกรอบ “หากระบวนการใหม่” มีธรรมาภิบาลการบริหาร “ที่พึ่งเสาหลักของทีมทุกคน”

25 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง 1 รู้สถานการณ์จนตรอก 2 หัวหอกสร้างทีมแกน 3 แผนวิสัยทัศน์ร่วม 4 สรวมบทขายฝันทั่วองค์กร 5 ทอนอำนาจให้เป็นระดับ 6 ขยับชัยชนะระยะสั้น 7 ดั้นด้นยืนหยัดต่อสู้ 8 รู้การสร้างความมั่นคง 25

26 หลักการระดมสมอง ต่างคนต่างแสดงออกสุดๆ ไม่มีการวิจารณ์เหน็บแนม ความคิดยิ่งมากยิ่งดี ความคิดสุดท้ายตกผลึกเป็นของ กลุ่มไม่ใช่เป็นของผู้ออกความเห็น

27 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง อาสาสมัครมือถือ / เยี่ยมทางโทรศัพท์ เครือข่าย ประชาชน - อสม - นสค. โรงเรียน อสม. พาผู้ป่วยหนักไปรักษา เปลี่ยนแปลงบ้านสำหรับโรคเรื้อรัง นักบริบาล, นักสร้างเสริม, สอนญาติช่วย

28


ดาวน์โหลด ppt ปฐมภูมิ อำเภอสุขภาพเข้มแข็ง กับการ เปลี่ยนแปลง ศรัทธา มุ่งมั่น พยายาม อดทน รอคอย นพ.นิทัศน์ รายยวา (14,18,20,27 พย 56)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google