งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KHON KAEN UNIVERSITY การประเมินตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) สมพงษ์ พันธุรัตน์ สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KHON KAEN UNIVERSITY การประเมินตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) สมพงษ์ พันธุรัตน์ สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KHON KAEN UNIVERSITY การประเมินตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) สมพงษ์ พันธุรัตน์ สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 KHON KAEN UNIVERSITY แนวทางการประเมินตามสภาพจริง การวัดผลทางการศึกษาและแนวทางที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 26 หมวด 4 “ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณา จากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบของการศึกษา….”

3 KHON KAEN UNIVERSITY ความหมายของการประเมิน ตามสภาพจริง การประเมินผลที่ใช้วิธีการและเกณฑ์ที่หลากหลายในการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของ ผู้เรียนอย่างเต็มเวลาของกิจกรรมในแต่ละหลักสูตร โดยให้ ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมหรือสร้างผลงานออกมาเพื่อแสดงตัวอย่าง ของความรู้และทักษะที่ตนมี ซึ่งกิจกรรมที่นำมาใช้ในการประเมิน นั้น จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าเป็นการ ทดสอบ และข้อมูลของการประเมินผล ได้มาจากทั้งการเก็บ รวบรวมผลงานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับ ชีวิตประจำวัน มีการสังเกตพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการทดสอบ ความรู้ความเข้าใจ

4 KHON KAEN UNIVERSITY ลักษณะของการประเมิน ตามสภาพจริง งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีความหมาย คือ สอดคล้องกับ ชีวิตประจำวัน เป็นการประเมินรอบด้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย คือ ประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ด้วยเครื่องมือที่ สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ และกระทำหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่การเรียนรู้เกิดขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ งานทุกงานมีเกณฑ์มาตรฐานที่ร่วมกันตั้งไว้ โดยครู ผู้เรียนและอาจจะมีผู้ปกครองร่วมด้วย ผู้เรียนจะประเมิน ตนเองตลอดเวลาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จนผลงานมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีการแสดงผลงานต่อสาธารณะเพื่อ สร้างความภูมิใจแก่ผู้เรียนด้วย

5 KHON KAEN UNIVERSITY ลักษณะของการประเมิน ตามสภาพจริง (ต่อ) ใช้ความคิดระดับสูง กล่าวคือ ผลงานที่สร้างนั้นต้องเกิดจากการ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินทางเลือก ลงมือกระทำ ตลอดจนต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ทางบวก กล่าวคือ ผู้เรียน ครู และผู้ปกครองจะต้อง มีการร่วมมือกันประเมินและผู้เรียนไม่มีความเครียด มีการกำหนดจำนวนงาน ขอบเขตและมาตรฐานอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้

6 KHON KAEN UNIVERSITY ลักษณะของการประเมิน ตามสภาพจริง (ต่อ) สะท้อนลักษณะเฉพาะตัวของผู้เรียน โดยผู้เรียนมีโอกาสแสดง ความรู้สึกนึกคิด เหตุผลในการทำ ไม่ทำ ชอบหรือไม่ชอบในสิ่ง ต่างๆ เหล่านั้น เป็นการประเมินอย่างต่อเนื่อง ประเมินได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้เห็นและทราบถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน เป็นการบูรณาการซึ่งองค์ความรู้ กล่าวคือ ผลงานที่ทำต้องใช้ ทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary)

7 KHON KAEN UNIVERSITY ประโยชน์ของการประเมินผล ตามสภาพจริง ใช้งานที่มีลักษณะปลายเปิดและสะท้อนกิจกรรมการ เรียนการสอนที่แท้จริง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการ พัฒนากลยุทธการเรียนการสอนที่สำคัญ เน้นการใช้ทักษะ ความรู้ความเข้าใจระดับสูงที่สามารถ ประยุกต์ใช้ข้ามวิชาได้ เน้นที่สาระสำคัญของลักษณะที่บ่งบอกถึงพัฒนาการ ทางการเรียนรู้มากกว่าเพียงแต่การดูปริมาณของความ บกพร่อง

8 KHON KAEN UNIVERSITY ประโยชน์ของการประเมินผล ตามสภาพจริง (ต่อ) เป็นปฏิบัติการที่เด่นชัดและแสดงให้เห็นกระบวนการ แก้ปัญหาที่มีความสลับ ซับซ้อนและยุ่งยากได้เป็น อย่างดี ส่งเสริมให้มีการใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และ บันทึกผลการเรียนรู้ในภาพกว้างที่ได้มาจาก สถานการณ์ต่าง ๆ กัน สามารถใช้ได้กับทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้ความสำคัญและสนใจในความคิดและความสามารถ ของปัจเจกบุคคลมากกว่านำมาเปรียบเทียบระหว่างกัน

9 KHON KAEN UNIVERSITY ประโยชน์ของการประเมินผล ตามสภาพจริง (ต่อ) สนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลและประเภทของผู้เรียนที่ แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างกระบวนการเรียนการ สอน และกระบวนการวัดและการประเมินผลระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้ปกครอง ผู้เรียนและผู้สอน ล้วนมีบทบาทสำคัญในการประเมินผล ไม่เน้นว่าผลการศึกษาจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์สมมุติฐานที่ตั้ง ไว้ก่อนหน้าที่จะมีการเรียนการสอน สามารถนำมาใช้เป็นวิธีการประเมินในระยะยาวได้ ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าที่ต้องการให้เกิดขึ้นมากกว่าการ บันทึกจุดอ่อนของผู้เรียน

10 KHON KAEN UNIVERSITY หลักการประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นการประเมินทักษะพื้นฐาน (Basic Skills Assessment) แต่เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ ซับซ้อน (Complex Thinking Skill) ในการทำงาน ความร่วมมือ ในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเอง ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เป็นการวัดและประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน เป็นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบัน (Current Work) ของนักเรียน และสิ่งที่นักเรียนได้ ปฏิบัติจริง

11 KHON KAEN UNIVERSITY หลักการประเมินตามสภาพจริง เป็นการผูกติดนักเรียนกับงานที่เป็นจริง โดยพิจารณาจากงาน หลาย ๆ ชิ้น ผู้ประเมินควรมีหลาย ๆ คน โดยมีการประชุมระหว่างกลุ่มผู้ ประเมินเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน การประเมินต้องดำเนินการไปพร้อมกับการเรียนการสอนอย่าง ต่อเนื่อง นำการประเมินตนเองมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตาม สภาพที่แท้จริง ควรมีการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ คือ การประเมินที่เน้นการปฏิบัติ จริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน

12 KHON KAEN UNIVERSITY แนวปฏิบัติในการประเมิน ตามสภาพจริง กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประเมิน ต้องสอดคล้อง กับสาระ มาตรฐานจุดประสงค์การเรียนรู้และสะท้อนการพัฒนา กำหนดขอบเขตในการประเมิน ต้องพิจารณาเป้าหมายที่ต้องการ ให้เกิดกับผู้เรียน เช่นความรู้ ทักษะและกระบวนการ ความรู้สึก คุณลักษณะ เป็นต้น กำหนดผู้ประเมิน โดยพิจารณาผู้ประเมินว่าจะมีใครบ้าง เช่น นักเรียนประเมินตนเองเพื่อนนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการประเมิน ควรมีความ หลากหลายและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกพฤติกรรม แบบสำรวจความคิดเห็น บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ

13 KHON KAEN UNIVERSITY แนวปฏิบัติในการประเมิน ตามสภาพจริง กำหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เช่น ประเมินระหว่าง นักเรียนทำกิจกรรม ระหว่างทำงานกลุ่ม/โครงการ วันใดวันหนึ่ง ของสัปดาห์ เวลาว่าง/พักกลางวัน ฯลฯ วิเคราะห์ผลและวิธีการจัดการข้อมูลการประเมิน เป็นการนำ ข้อมูลจากการประเมินมาวิเคราะห์โดยระบุสิ่งที่วิเคราะห์ เช่น กระบวนการทำงาน เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ รวมทั้งระบุ วิธีการบันทึกข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็นการกำหนดรายละเอียดในการ ให้คะแนนผลงานว่าผู้เรียนทำอะไร ได้สำเร็จหรือว่ามีระดับ ความสำเร็จในระดับใด คือ มีผลงานเป็นอย่างไร การให้คะแนน อาจจะให้ในภาพรวมหรือแยกเป็นรายให้สอดคล้องกับงานและ จุดประสงค์การเรียนรู้

14 KHON KAEN UNIVERSITY เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics Score) ให้คะแนนในลักษณะภาพรวม เป็นการให้คะแนนใน ความหมายว่า คะแนนนั้นเป็นตัวแทนความประทับใจใน ผลงานทั้งหมดรวมทุกด้าน มักใช้กับเครื่องมือวัด ประเมินผลที่เป็น Authentic Test ให้คะแนนในลักษณะวิเคราะห์งานเป็นส่วนย่อย เป็น การแตกย่อยผลสัมฤทธิ์ของงานหนึ่งๆ ออกเป็นหลายๆ ด้าน เพื่อวิเคราะห์ระดับความสำเร็จแต่ละด้านในงาน นั้น ของนักเรียนข้อมูลมีประโยชน์มากต่อการ พัฒนาการเรียนการสอน มักใช้ประเมินแฟ้มสะสม

15 KHON KAEN UNIVERSITY ตัวอย่างการให้คะแนน ในลักษณะภาพรวม ตัวอย่างที่ 1 กำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนคิด แล้วให้ ตอบพร้อมอธิบายวิธีการคิดเกณฑ์การให้คะแนน 0 = ไม่ตอบหรือตอบไม่ถูกและอธิบายวิธีคิดไม่ได้ 1 = ไม่ตอบ แต่แสดงวิธีคิดเล็กน้อย วิธีคิดมีแนวทางจะ นำไปสู่คำตอบได้ 2 = ตอบผิดแต่มีเหตุผลหรือเกิดจากการคำนวณ ผิดพลาด แต่มีแนวทางไปสู่คำตอบที่ชัดเจน 3 = คำตอบถูก เหตุผลถูกต้อง อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง 4 = คำตอบถูก แสดงเหตุผลถูกต้อง แนวคิดชัดเจน

16 KHON KAEN UNIVERSITY ตัวอย่างการให้คะแนน ในลักษณะภาพรวม ตัวอย่างที่ 2 ใช้แนวคิดคล้ายการประเมินแบบอิงกลุ่ม คือ แบ่งงานนักเรียนออกเป็น 3 กอง กองที่ 1 งานที่มีคุณภาพพิเศษ กองที่ 2 งานที่ได้รับการยอมรับ กองที่ 3 งานที่ไม่ได้รับการยอมรับ แบ่งงานแต่ละกองออกเป็น 2 ระดับ แต่ละกองจะได้ระดับ คะแนนเป็น 5-6, 3-4, และ 1-2 ตามลำดับ พร้อมทั้ง อธิบายลักษณะงานแต่ละกอง สำหรับงานที่แสดงว่า ไม่ได้ใช้ความพยายามเลยให้ “0” คะแนน

17 KHON KAEN UNIVERSITY ตัวอย่างการให้คะแนนในลักษณะ วิเคราะห์งานเป็นส่วนย่อย การประเมินภาพวาด (ศิลปศึกษา) การจัดองค์ประกอบ 1) คะแนน องค์ประกอบภาพน้อยหรือมากเกินไป เนื้อหาไม่ตรงจุดมุ่งหมาย ระยะ ภาพมีระยะเดียว 2) คะแนน องค์ประกอบภาพกระจายจนไม่มีจุดเด่น ระยะภาพผิดขนาดใน บางส่วน 3) คะแนน ภาพมีความสมดุล จุดเด่นภาพชัดเจน เหมาะสม มีการใช้ระยะภาพ ใกล้ – ไกล นำสายตาไปยังจุดเด่น การผสมสี 1) คะแนน บีบสีจากหลอด ระบายบนกระดาษเลย และไม่สามารถผสมสีได้ตาม ต้องการ 2) คะแนน ใช้จานสีในการผสมสี แต่สีเหลวหรือข้นเกินไป 3) คะแนน ผสมสีได้เหมาะสมและใช้สีได้ใกล้เคียงความจริง ฯลฯ

18 KHON KAEN UNIVERSITY เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง วิธีการ – เครื่องมือ การสังเกต ประกอบด้วย - แบบสำรวจรายการ - ระเบียนพฤติกรรม - แบบมาตราส่วนประมาณค่า กิจกรรมที่วัด วัดพฤติกรรมที่ลงมือปฏิบัติ แล้ว สังเกตความสามารถและ ร่องรอยของการปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติตามคำสั่ง การ ทำงานร่วมกันอย่างมีขั้นตอน การเข้าร่วมการปฏิบัติหรือ กิจกรรมที่กำหนด วัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะนิสัย และความรู้สึก

19 KHON KAEN UNIVERSITY เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง วิธีการ – เครื่องมือ การสัมภาษณ์ ได้แก่ - แบบบันทึกการสัมภาษณ์ กิจกรรมที่วัด สอบถามเพื่อให้ทราบถึง ความรู้สึก ความคิด ความ เชื่อ และการกระทำด้านต่างๆ เช่น ความกล้าในการแสดง ความคิดเห็น บอก แนวความคิดที่มี อธิบายสิ่งที่ มีความเชื่ออยู่ เป็นต้น

20 KHON KAEN UNIVERSITY เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง วิธีการ – เครื่องมือ การสอบถาม ได้แก่ - แบบสอบถาม กิจกรรมที่วัด ใช้วัดความต้องการ ความสนใจ ที่แสดงความรู้สึกได้อย่าง อิสระ

21 KHON KAEN UNIVERSITY เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง วิธีการ – เครื่องมือ การทดสอบ ประกอบด้วย - แบบเขียนตอบ - แบบทดสอบปฏิบัติจริง กิจกรรมที่วัด ทดสอบทักษะ ความรู้ความสามารถ ต่างๆ ที่ต้องการทราบ เช่น ความเร็วในการอ่าน รวมทั้งความ เข้าใจในการอ่านและการเขียน และการสรุปความ เป็นต้น กิจกรรมที่ไม่อาจสังเกตได้ทุกเวลา และอย่างทั่วถึง รวมทั้ง พฤติกรรม บางอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม ซึ่งเงื่อนไขบางอย่าง เกิดขึ้นไม่บ่อยนักทำให้การสังเกต ในสถานการณ์จริงเป็นเรื่องยาก และเสียเวลานาน ดังนั้น การใช้ แบบทดสอบจะมีความเหมาะสม มากกว่า

22 KHON KAEN UNIVERSITY เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง วิธีการ – เครื่องมือ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) กิจกรรมที่วัด กิจกรรมที่ผู้เรียนทำเป็นชิ้นงาน ออกมา อาจเป็นรายงาน แบบบันทึก เทปบันทึกเสียง ฯลฯ และทำการประเมินโดย ตัวผู้เรียนเอง ผู้สอนและ เพื่อนร่วมชั้น โดยมีลักษณะ ที่เน้นให้ผู้เรียนคิดทบทวน และประเมินตนเอง

23 KHON KAEN UNIVERSITY เอกสารอ้างอิง ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. (2540). “การประยุกต์ใช้การวัดและประเมินความสามารถ จริงในสภาพการเรียนการสอน”. วารสารแนะแนว, ปีที่ 31. ฉ.167 หน้า: 9-17. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. (2540). การวัดและประเมินผลสภาพแท้จริงของนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ สภาลาดพร้าว. Morgan, Bobbette M. (1999). “Portfolios in Preservice Teacher Fieldbased Program : Evolution of a Rubric for Performance Assessment.” Education. Vol. 119, Issue 3, Page: 416-426. Reckase, Mark D. (1995). “Portfolio Assessment : A Theoretical Estimate of Score Reliability.” Educational Measurement: Issues and Practice. Vol. 14, No. 1, Page: 12-14. Richard, J. Stiggins, Judith A. Arter, Jan Chappuis, and Stephen Chappuis. (2007). Classroom Assessment for Student Learning. New Jersey : Pearson Education, Inc. Weldin, Donna J. and Tumarkin, Sandra R. “Parent Involvement More Power in the Portfolio Process.” Childhood Education. Vol. 75, No. 2. Page: 90-95.


ดาวน์โหลด ppt KHON KAEN UNIVERSITY การประเมินตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) สมพงษ์ พันธุรัตน์ สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google