งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เติมสมอง ท้องคุณภาพ เด็กของชาติพัฒนาการ สมวัย นพ สราวุฒิ บุญสุข หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เติมสมอง ท้องคุณภาพ เด็กของชาติพัฒนาการ สมวัย นพ สราวุฒิ บุญสุข หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เติมสมอง ท้องคุณภาพ เด็กของชาติพัฒนาการ สมวัย นพ สราวุฒิ บุญสุข หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย

2 ยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัย แม่และเด็ก “ เก่ง ดี มีคุณธรรม กตัญญู นำครอบครัวผาสุก ”

3 ธาลัสซีเมียชนิด รุนแรง เสีย ค่ารักษา 5,000–6,000 ล้านบาท/ปี เด็กดาวน์เสีย ค่าใช้จ่าย 7,500 ล้าน บาท/ปี ธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรง 5.4 : 1,000 LB ดาวน์ซินโดม 1 : 800 – 1,000 ภาวะพร่องไทรอยด์ 0.7 : LB การถ่ายทอดเชื้อจาก แม่สู่ลูก ปี 2551 : ร้อยละ 5.4 ปี 2553 : ร้อยละ 3.6 Passport of Health registration Pre Antinatal Care ลงทะเบียนรับสมุดสี ชมพูใหม่ และฝาก ครรภ์ GA<12 week ที่ รพ.สต/รพ. คัดกรองสามี/ ภรรยา ให้บริการปรึกษา แบบคู่ คัดกรองเจาะเลือด Thal/HIV/ Down’s syndome / (HBAg) ตรวจสุขภาพมารดา สถานการณ์/โอกาส พัฒนา กิจกรรม 2560 โรคติดต่อ และโรคทาง พันธุกรรมลดลง ร้อยละ 50 บรรลุ MDG 4 และ 5 (MMR) ผลลัพธ์ ผลลัพธ์/ ผลกระทบ ลูกปลอดโรค แม่ปลอดภัย เด็กไทยพัฒนาการสมวัย

4 ทารกแรกเกิด น้ำหนัก<2,500 กรัม เสีย ค่าใช้จ่ายดูแล รักษา 1,148 ล้านบาท/ปี เด็กติดเชื้อ HIV เสียค่าใช้จ่าย 145 ล้านบาท/ปี ทารกแรกเกิด น้ำหนัก< 2,500 กรัม ร้อยละ 8.2 (ปี 51) ภาวะขาดออกซิเจน ในทารกแรกเกิด 28.6:1000 LB (ปี 51) นมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน ร้อยละ 23.8 พัฒนาการของเด็ก ปฐมวัย ปี 2550 ร้อยละ 67.7 ปี 2553 ร้อยละ 70.3 New Quality ANC Antinatal Care ใช้ ANC แนวใหม่ คัดกรองความเสี่ยงเด็ก ทารกและมารดา โดยใช้ แนวทางใหม่คัดกรอง ที่ รพสต./รพ. และมี แนวทาง Refer พบ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ EID/S (early Infant Detection screening) Child 0-5 year Early Infant Detection/ Screening คัดกรองความผิดปกติ ทารกตั้งแต่แรกเกิด โดย ใช้อนามัย 55 (ปรับปรุง ใหม่) โดยพ่อ แม่ และ จนทสธ พบความ ผิดปกติ ได้ตั้งแต่แรก ส่งต่อบำบัดได้เร็ว สนับสนุนกินนมแม่อย่าง เดียว ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน สนับสนุนลาคลอด บทเรียนนมแม่ ใน โรงเรียน สถานการณ์/โอกาส พัฒนา กิจกรรม 2560 บรรลุ MDG 4 และ 5 WCC คุณภาพ ศูนย์เด็กเล็กน่า อยู่ระดับดีมาก พัฒนาการเด็ก สมวัย 90%ผลลัพธ์ ผลลัพธ์/ ผลกระทบ

5 9 วิธี เติมสมองเพิ่ม ปัญญา

6 ส่งเสริมวัยเจริญพันธุ์ คัดกรองพันธุกรรม แนะนำกรณีมีพาหะแฝง 1. เลือกคู่ดี

7 2. ฝากท้องเร็วและดี

8 พัฒนาการสมองตั้งแต่ปฏิสนธิ สมองมนุษย์พัฒนาขึ้น หลังจากการปฏิสนธิ ของไข่และสเปอร์ม ได้ ประมาณ 3 สัปดาห์ ในระยะไตรมาสแรก ของการตั้งครรภ์เซล สมองมีการแบ่งตัว อย่างรวดเร็วประมาณ สองแสนห้าหมื่นเซล ต่อนาที

9 ส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่ใน ครรภ์

10 Eary ANC12 wks Quality ANC Blood Exam Thal/AIDS Parent school Dental Pink book Urine Exam Follow up

11 Early ANC< 12 wks. Ratio Early ANC< 12 wks. Ratio From : Bureau of Health Promotion Century Century Percentag e

12 4. ให้นมแม่เร็วและนาน

13 From : Bureau of Health Promotion century ร้อย ละ Child development under 5 yrs Denver II พ. ศ. 2542, 2547, 2550 และ 2553

14 แหล่งที่มา : พ.ศ.2549 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข : พ.ศ.2551-2552 รายงานเฉพาะกิจโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว : พ.ศ. 2553 การสำรวจนมแม่ในพื้นที่ทรงงาน 42 จังหวัด : พ.ศ. 2554 -2555 ศูนย์อนามัย1-12 Percentage Goal 30 % Century Century

15 5. พาลูกมาตรวจสุขภาพ ทุกนัด

16 6. เล่น อ่าน เล่า เร้า ปัญญา

17 7. ฝึกลูกคิด ถาม เขียน อ่าน และลงมือ ทำ

18 8. สอนทักษะ ชีวิต

19 แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง และเรียนรู้จริง

20 สมอง คนมี ๑ แสนล้าน เซลล์สมอง แต่ละเซลล์ สามารถเชื่อมโยง กับเซลล์อื่นๆ ได้ กว่า ๑ หมื่นเซลล์ แต่ละเซลล์ สามารถรับข้อมูล ได้ ๕ แสนข้อมูล ต่อนาที

21 พัฒนาการเชื่อมโยง โครงข่ายใยประสาท ( ต้นทุนที่แท้ของ มนุษย์ ) แร ก เกิด 3 เดือ น 15 เดือ น 2 ปี

22 Child Development corner

23 9. ให้อิสระในการ เรียนรู้

24 พัฒนาการการเรียนรู้ของ สมองเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการ เรียนรู้ที่มีการลงมือปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์ตรงจึง เป็นการกระตุ้นประสิทธิภาพ ของสมองกับการเรียนรู้ได้ดี ที่สุด คาถาคือ ยิ่งฝึกยิ่งดียิ่ง มีพัฒนาการ

25 กรอบแนวคิด “ การพัฒนาแม่และเด็กอย่าง ครบวงจร ” ท้องถิ่น แผนชุมชน ขับเคลื่อน ติดตาม ประสาน ครัวเรือน บุคคล ครอบครัว ต้นแบบ สถานบริการฯ ระบบบริการ มาตรฐาน ทุนสังคม สนับสนุน -ข้อตกลงร่วม ของชาวบ้าน - ปราชญ์ อสม. - แกนนำนมแม่ - ดีเจน้อย/ยุวฑูต - ผู้มีจิตอาสา - ชมรมต่างๆ - ภูมิปัญญา ท้องถิ่น - วัด /ร ร. - ส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายในประเทศ/ องค์กรต่างประเทศ 20 ปี เด็กไทย เก่ง มีคุณธรรม กตัญญู นำครอบครัวผาสุก 20 ปี เด็กไทย เก่ง มีคุณธรรม กตัญญู นำครอบครัวผาสุก สร้างสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อ - รพ.ได้มาตรฐาน - ศูนย์เด็กเล็ก ได้มาตรฐาน - สถานประกอบ กิจการมุมนมแม่ - ชมรมฯ ปราชญ์ แม่อาสา - ร ร.พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย - บ้านแลกเปลี่ยน เรียนของชุมชน - มีแผนชุมชนเพื่อ พัฒนาเด็ก พัฒนาแม่ และเด็กอย่าง ครบวงจร 2560 โรคติดต่อและโรคทางพันธุกรรมลดลง ร้อยละ 50 2560 บรรลุ MDG 4 และ 5 WCC คุณภาพ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก พัฒนาการเด็กสมวัย 90

26


ดาวน์โหลด ppt เติมสมอง ท้องคุณภาพ เด็กของชาติพัฒนาการ สมวัย นพ สราวุฒิ บุญสุข หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google