งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนดูแล สุขภาพตนเอง 2. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพ เรียงลำดับความสำคัญเพื่อแก้ไขก่อนหลัง 3. วางแผนการแก้ไขปัญหา กำหนดวิธีให้สอดคล้องตามหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนดูแล สุขภาพตนเอง 2. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพ เรียงลำดับความสำคัญเพื่อแก้ไขก่อนหลัง 3. วางแผนการแก้ไขปัญหา กำหนดวิธีให้สอดคล้องตามหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวางแผนดูแล สุขภาพตนเอง 2. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพ เรียงลำดับความสำคัญเพื่อแก้ไขก่อนหลัง 3. วางแผนการแก้ไขปัญหา กำหนดวิธีให้สอดคล้องตามหลัก วิธี ทฤษฏีและสอดคล้องกับข้อ 2 1. วิเคราะห์สถานการณ์ และการประเมิน ปัญหาสุขภาพ ดูจากปัจจุบันตนเองมีภาวะ สุขภาพเป็นอย่างไร มีการเจ็บป่วยหรือความ เสี่ยงต่อการเกิดสุขภาพไม่ดีอย่างไรรวมถึง วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเจ็บป่วย

3 4. ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหา ตามที่วางไว้ 5. ประเมินผลการแก้ปัญหา สุขภาพให้เป็นไปตามแผนที่วาง ไว้และสังเกตว่าบรรลุผลหรือไม่

4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ การพัฒนาการของวัยรุ่น 1. พันธุกรรม (Heredity) ลูกจะได้รับ ลักษณะต่างๆทั้งทางกายและทางใจมา จากพ่อแม่ เช่น กลุ่มเลือด สีผม สีผิว ความสูง โรค สติปัญญา 3. พฤติกรรมสุขภาพ (Health behavior) พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรม เสี่ยง ออกกำลังกาย กินอาหาร สำส่อน ทางเพศ ติดยา อุบัติเหตุ 2. การทำงานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine gland) ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต 4. สิ่งแวดล้อม (Environment) มลพิษ แหล่งเสื่อม โทรม สภาพสังคมและวัฒนธรรมทำ ให้เกิดการเจ็บป่วย เติบโตช้า

5 แนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง และบุคคลในครอบครัว 1. โภชนากา ร 2. การออก กำลังกาย 3. การพักผ่อน 7. การสร้างทักษะชีวิต 4. การสร้างเสริมความ ต้านทานโรค 5. การป้องกัน อุบัติเหตุ 6. การจัดการกับอารมณ์ และความเครียด 8. การสร้างเสริมสติปัญญา และการเรียนรู้

6


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนดูแล สุขภาพตนเอง 2. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพ เรียงลำดับความสำคัญเพื่อแก้ไขก่อนหลัง 3. วางแผนการแก้ไขปัญหา กำหนดวิธีให้สอดคล้องตามหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google