งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง
โดย ครูเดชา ตันไพบูลย์

2 การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง
1. วิเคราะห์สถานการณ์ และการประเมินปัญหาสุขภาพ ดูจากปัจจุบันตนเองมีภาวะสุขภาพเป็นอย่างไร มีการเจ็บป่วยหรือความเสี่ยงต่อการเกิดสุขภาพไม่ดีอย่างไรรวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจ็บป่วย 2. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพเรียงลำดับความสำคัญเพื่อแก้ไขก่อนหลัง 3. วางแผนการแก้ไขปัญหา กำหนดวิธีให้สอดคล้องตามหลักวิธี ทฤษฏีและสอดคล้องกับข้อ 2

3 4. ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาตามที่วางไว้
5. ประเมินผลการแก้ปัญหาสุขภาพให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และสังเกตว่าบรรลุผลหรือไม่

4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น
1. พันธุกรรม (Heredity)ลูกจะได้รับลักษณะต่างๆทั้งทางกายและทางใจมาจากพ่อแม่ เช่น กลุ่มเลือด สีผม สีผิว ความสูง โรค สติปัญญา 2. การทำงานของต่อมไร้ท่อ(Endocrine gland) ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต 3. พฤติกรรมสุขภาพ(Health behavior)พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมเสี่ยง ออกกำลังกาย กินอาหาร สำส่อนทางเพศ ติดยา อุบัติเหตุ 4. สิ่งแวดล้อม(Environment)มลพิษ แหล่งเสื่อมโทรม สภาพสังคมและวัฒนธรรมทำให้เกิดการเจ็บป่วย เติบโตช้า

5 แนวทางการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว
1. โภชนาการ 2. การออกกำลังกาย 3. การพักผ่อน 4. การสร้างเสริมความต้านทานโรค 5. การป้องกันอุบัติเหตุ 6. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 7. การสร้างทักษะชีวิต 8. การสร้างเสริมสติปัญญาและการเรียนรู้

6 สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
ด้วยความหวังดี จากครูเดชา ตันไพบูลย์


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google