งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบรายงาน ผศ. ธนู บุญญานุวัตร. การพิมพ์รายงาน กระดาษ A4 อักษร Angsana UPC ขนาด 18 point สำหรับชื่อบท เช่น คำนำ สารบัญ ชื่อเรื่อง บรรณานุกรม ภาคผนวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบรายงาน ผศ. ธนู บุญญานุวัตร. การพิมพ์รายงาน กระดาษ A4 อักษร Angsana UPC ขนาด 18 point สำหรับชื่อบท เช่น คำนำ สารบัญ ชื่อเรื่อง บรรณานุกรม ภาคผนวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบรายงาน ผศ. ธนู บุญญานุวัตร

2 การพิมพ์รายงาน กระดาษ A4 อักษร Angsana UPC ขนาด 18 point สำหรับชื่อบท เช่น คำนำ สารบัญ ชื่อเรื่อง บรรณานุกรม ภาคผนวก ข้อความที่หน้าปกใน ขนาด 16 point เนื้อหา ข้อความ ทั้งหมด ระยะขอบพิมพ์ บน =1.5 นิ้ว ซ้าย =1.5 นิ้ว ล่าง =1 นิ้ว ขวา =1 นิ้ว

3 แนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่าน วรัญญา บุญญานุวัตร เลขประจำตัว 1234567 รายงานประกอบการศึกษาวิชา...................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่..... ปีการศึกษา....... 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว

4 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว คำนำ ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ความเป็นมา ประเด็นเนื้อหาในรายงาน ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แสดงความน่าเชื่อถือของ ข้อมูล ชื่อ - สกุล ผู้จัดทำ วันเดือนปี ( ตัวอย่างหน้า คำนำ )

5 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว คำนำ วรัญญา บุญญานุวัตร 6 ธันวาคม 2554 การอ่านเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ ผู้ที่อ่านมากย่อมมี ความรู้มาก เราสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยการอ่าน แต่จาก ผลการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา ( สมศ.) พบว่าความสามารถของผู้เรียนใน ด้านการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง การอ่าน ของนักเรียนไทยตกต่ำลงทุกปี จึงเป็นปัญหาที่น่าสนใจในการ ช่วยกันส่งเสริมทักษะการอ่านให้กับนักเรียนไทยอย่างไร เพื่อให้เกิดความรู้สึกอยากอ่าน มากกว่าการอ่านเพื่อสอบเก็บ คะแนน การอ่านต้องอาศัยทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการใช้ สายตา การใช้อวัยวะเกี่ยวกับการออกเสียง ดังนั้น การเตรียม ความพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มอ่าน และการสร้าง กิจกรรมส่งเสริมการที่เหมาะสมกับระดับสติปัญญา วุฒิภาวะ และความพร้อมของเด็กแต่ละวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง รายงานฉบับนี้จีงมุ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย โดยมี เนื้อหาว่าด้วยเรื่อง ความหมายและประเภทการอ่าน ความ สนใจของเด็กแต่ละวัย การพัฒนาทักษะการอ่าน และ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนู บุญญานุวัตร ที่ได้กรุณาชี้แนะสาระที่เป็นประโยชน์ และจุดประกายความคิด ให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จนรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้อ่านที่สนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน ตาม สมควร

6 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว สารบัญ เรื่อง หน้า บทนำ............................................................................................................. 1 ความหมายและความสำคัญของการอ่าน........................................................ 1 ความสนใจอ่านแต่ละวัย............................................................................... 2 วัยเยาว์ อายุ 0-7 ปี................................................................................. 2 วัยรุ่น อายุ 8-20 ปี................................................................................. 3 วัยผู้ใหญ่ อายุ 21- ปี.............................................................................. 4 แนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน........................................................ 6 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับวัยเยาว์................................................. 8 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับวัยรุ่น................................................... 10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับวัยผู้ใหญ่.............................................. 12 บทสรุป.......................................................................................................... 14 บรรณานุกรม................................................................................................. 15 ภาคผนวก...................................................................................................... 16

7 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... แนวคิดการพัฒนาการศึกษาไทย สภาพปัญหา การศึกษาไทย.................................................................................................................................................................. ( เนื้อหา ) ( สมชาย มีสกุล. 2550 : 10) ( กรมการปกครอง. 2550 : เว็บไซต์ ) ( อรรถสิทธิ์ ไทรงาม. 2552 : 22) 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว ( ตัวอย่างหน้า ขึ้นต้นบท ) 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว บท นำ ( ความเป็นมา ความสำคัญ ประเด็นปัญหา ผลกระทบ ) บทสรุ ป ( สรุปประเด็นสำคัญของเนื้อหาทุกหัวข้อ + เสนอแนวคิดสำคัญ )

8 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว บรรณานุกรม กรมการปกครอง. (2550). แผนที่เกาะเมือง อยุธยา. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2552. จาก http://www.thailand-map- guide.com/ayutthaya.php บุญมี อ่วมอรทัย. (2552, มกราคม 10). ผู้นำชุมชน ประตูชัย. สัมภาษณ์. สมชาย มีสกุล. (2550). ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : ดวงกมล. อรรถสิทธิ์ ไทรงาม. (2549). ประวัติชุมชนประตูชัย. วารสารกรุงเก่า, 8(2) : 15-20. ( ตัวอย่างหน้า บรรณานุกรม )

9 ภาคผนวก

10 สดใส ดุลยา. (2553). เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย. ค้นเมื่อ 23 มกราคม 2554, จาก http://www.vcharkarn.com/ varticle/33108#P1


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบรายงาน ผศ. ธนู บุญญานุวัตร. การพิมพ์รายงาน กระดาษ A4 อักษร Angsana UPC ขนาด 18 point สำหรับชื่อบท เช่น คำนำ สารบัญ ชื่อเรื่อง บรรณานุกรม ภาคผนวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google