งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบรายงาน ผศ.ธนู บุญญานุวัตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบรายงาน ผศ.ธนู บุญญานุวัตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบรายงาน ผศ.ธนู บุญญานุวัตร
รูปแบบรายงาน ผศ.ธนู บุญญานุวัตร

2 การพิมพ์รายงาน กระดาษ A4 อักษร Angsana UPC
ขนาด 18 point สำหรับชื่อบท เช่น คำนำ สารบัญ ชื่อเรื่อง บรรณานุกรม ภาคผนวก ข้อความที่หน้าปกใน ขนาด 16 point เนื้อหา ข้อความทั้งหมด ระยะขอบพิมพ์ บน=1.5 นิ้ว ซ้าย=1.5 นิ้ว ล่าง=1 นิ้ว ขวา=1 นิ้ว

3 แนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1.5 นิ้ว แนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วรัญญา บุญญานุวัตร เลขประจำตัว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว รายงานประกอบการศึกษาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 1 นิ้ว

4 คำนำ 1.5 นิ้ว ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ความเป็นมา ประเด็นเนื้อหาในรายงาน
(ตัวอย่างหน้าคำนำ) ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ความเป็นมา ประเด็นเนื้อหาในรายงาน ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แสดงความน่าเชื่อถือของข้อมูล 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว ชื่อ-สกุลผู้จัดทำ วันเดือนปี 1 นิ้ว

5 คำนำ 1.5 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว
การอ่านเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ ผู้ที่อ่านมากย่อมมีความรู้มาก เราสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยการอ่าน แต่จากผลการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่าความสามารถของผู้เรียนในด้านการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง การอ่านของนักเรียนไทยตกต่ำลงทุกปี จึงเป็นปัญหาที่น่าสนใจในการช่วยกันส่งเสริมทักษะการอ่านให้กับนักเรียนไทยอย่างไร เพื่อให้เกิดความรู้สึกอยากอ่าน มากกว่าการอ่านเพื่อสอบเก็บคะแนน   การอ่านต้องอาศัยทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการใช้สายตา การใช้อวัยวะเกี่ยวกับการออกเสียง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มอ่าน และการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการที่เหมาะสมกับระดับสติปัญญา วุฒิภาวะและความพร้อมของเด็กแต่ละวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง รายงานฉบับนี้จีงมุ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย โดยมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่อง ความหมายและประเภทการอ่าน ความสนใจของเด็กแต่ละวัย การพัฒนาทักษะการอ่าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนู บุญญานุวัตร ที่ได้กรุณาชี้แนะสาระที่เป็นประโยชน์ และจุดประกายความคิดให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จนรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่สนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน ตามสมควร 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว วรัญญา บุญญานุวัตร 6 ธันวาคม 2554 1 นิ้ว

6 สารบัญ 1.5 นิ้ว 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว เรื่อง หน้า
เรื่อง หน้า บทนำ ความหมายและความสำคัญของการอ่าน ความสนใจอ่านแต่ละวัย วัยเยาว์ อายุ 0-7 ปี วัยรุ่น อายุ 8-20 ปี วัยผู้ใหญ่ อายุ 21- ปี แนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับวัยเยาว์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับวัยรุ่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับวัยผู้ใหญ่ บทสรุป บรรณานุกรม ภาคผนวก 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว

7 แนวคิดการพัฒนาการศึกษาไทย
1.5 นิ้ว แนวคิดการพัฒนาการศึกษาไทย (ตัวอย่างหน้าขึ้นต้นบท) บทนำ (ความเป็นมา ความสำคัญ ประเด็นปัญหา ผลกระทบ) สภาพปัญหาการศึกษาไทย (เนื้อหา) (อรรถสิทธิ์ ไทรงาม : 22) 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว (สมชาย มีสกุล : 10) (กรมการปกครอง : เว็บไซต์) บทสรุป (สรุปประเด็นสำคัญของเนื้อหาทุกหัวข้อ +เสนอแนวคิดสำคัญ) 1 นิ้ว

8 กรมการปกครอง. (2550). แผนที่เกาะเมืองอยุธยา. ค้นเมื่อ 10 มกราคม
1.5 นิ้ว (ตัวอย่างหน้าบรรณานุกรม) บรรณานุกรม กรมการปกครอง. (2550). แผนที่เกาะเมืองอยุธยา. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2552. จาก บุญมี อ่วมอรทัย. (2552, มกราคม 10). ผู้นำชุมชนประตูชัย. สัมภาษณ์. สมชาย มีสกุล. (2550). ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : ดวงกมล. อรรถสิทธิ์ ไทรงาม. (2549). ประวัติชุมชนประตูชัย. วารสารกรุงเก่า, 8(2) : 1.5 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว

9 ภาคผนวก

10 สดใส ดุลยา. (2553). เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย.
ค้นเมื่อ 23 มกราคม 2554, จาก varticle/33108#P1


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบรายงาน ผศ.ธนู บุญญานุวัตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google