งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

第一课 Dì yī k è บทที่ 1 生词 Shēngcí คำศัพท์ 1. 一 yī หนึ่ง 2. 二 èr สอง 3. 三 sān สาม 4. 四 sì สี่ 5. 五 wǔ ห้า 6. 六 liù หก 7. 七 qī เจ็ด 8. 八 bā แปด 9. 九 jiǔ เก้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "第一课 Dì yī k è บทที่ 1 生词 Shēngcí คำศัพท์ 1. 一 yī หนึ่ง 2. 二 èr สอง 3. 三 sān สาม 4. 四 sì สี่ 5. 五 wǔ ห้า 6. 六 liù หก 7. 七 qī เจ็ด 8. 八 bā แปด 9. 九 jiǔ เก้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 第一课 Dì yī k è บทที่ 1 生词 Shēngcí คำศัพท์ 1. 一 yī หนึ่ง 2. 二 èr สอง 3. 三 sān สาม 4. 四 sì สี่ 5. 五 wǔ ห้า 6. 六 liù หก 7. 七 qī เจ็ด 8. 八 bā แปด 9. 九 jiǔ เก้า 10. 十 shí สิบ 11. 百 b ǎ i ร้อย

2 课文 Kèwén ตัวบท 一二 三四五 六七八九十

3 十一十二十三 十四 十五十六 十七十八十九 二十

4 二十一二十二 二十三二十四 二十五二十六 二十七二十八 二十九三十

5 三十一三十二 三十三三十四 三十五三十六 三十七三十八 三十九四十

6 四十一四十二 四十三四十四 四十五四十六 四十七四十八 四十九五十

7 五十一五十二 五十三五十四 五十五五十六 五十七五十八 五十九六十

8 六十一六十二 六十三六十四 六十五六十六 六十七六十八 六十九七十

9 七十一七十二 七十三七十四 七十五七十六 七十七七十八 七十九八十

10 八十一八十二 八十三八十四 八十五八十六 八十七八十八 八十九九十

11 九十一九十二 九十三九十四 九十五九十六 九十七九十八 九十九一百

12 การผันเสียงของคำว่า一 (yī) เสียงเดิมของ 一เป็นเสียง วรรณยุกต์ที่1 แต่เมื่อ 一ตามหลังด้วยพยางค์ เสียงวรรณยุกต์ที่3 ต้อง ผันเสียงเป็นเสียง วรรณยุกต์ที่4 อย่างเช่น 一百 yībǎi อ่านเป็น yìbǎi

13 练习 liànxí แบบฝึกหัด ๑.หัดออกเสียงวรรณยุกต์ ๔ เสียง mā má mǎ mà wū wú wǔ wù bō bó bǒ bò jiū jiú jiǔ jiù sān sán sǎn sàn bāi bái bǎi bài ēr ér ěr èr yē yé yě yè

14 ๒. หัดนับตัวเลขจาก ๑ ถึง ๑๐๐ ให้คล่อง ๓. เขียนตัวเลขดังต่อไปนี้เป็น ภาษาจีน shíyīshísìsìshísìèrshíwǔ sānshíbā qīshíjiǔshíqī jiǔshíliùshíjiǔwǔshí’ èr

15 ๔. เขียนตัวเลขดังต่อไปนี้เป็นพินอิน ( 拼音 Pīnyīn) 四十五十六八 十二 二十一九十七 七十三 十二六十四 三十八 三十五六十七 四十一 ๕. เขียนตามคำบอก ( ตัวเลข ) ๑.เขียนเป็นภาษาจีน ๒. เขียนเป็น พินอิน ( 拼音 Pīnyīn)


ดาวน์โหลด ppt 第一课 Dì yī k è บทที่ 1 生词 Shēngcí คำศัพท์ 1. 一 yī หนึ่ง 2. 二 èr สอง 3. 三 sān สาม 4. 四 sì สี่ 5. 五 wǔ ห้า 6. 六 liù หก 7. 七 qī เจ็ด 8. 八 bā แปด 9. 九 jiǔ เก้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google