งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์และการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์และการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์และการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า

2 การค้าปลีกแบบไม่มี ร้านค้า การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า คือ รูปแบบ ของการค้าปลีกที่การขายสินค้าให้แก่ ผู้บริโภคทำโดยไม่ต้องใช้ร้านค้าปลีก สามารถจัดประเภทตามรูปแบบของ สื่อที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ได้ 5 แบบประกอบด้วย การค้าปลีกทาง อิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกทางแคตาล็ อกและไปรษณีย์ทางตรง (Catalog and Direct-mail Retailing) การ ขายตรง (Direct Selling) การเลือก ซื้อสินค้าทางโทรทัศน์ที่บ้าน (TV Home Shopping) และเครื่อง จำหน่ายสินค้า (Vending Machines) การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า คือ รูปแบบ ของการค้าปลีกที่การขายสินค้าให้แก่ ผู้บริโภคทำโดยไม่ต้องใช้ร้านค้าปลีก สามารถจัดประเภทตามรูปแบบของ สื่อที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ได้ 5 แบบประกอบด้วย การค้าปลีกทาง อิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกทางแคตาล็ อกและไปรษณีย์ทางตรง (Catalog and Direct-mail Retailing) การ ขายตรง (Direct Selling) การเลือก ซื้อสินค้าทางโทรทัศน์ที่บ้าน (TV Home Shopping) และเครื่อง จำหน่ายสินค้า (Vending Machines)

3 ผู้ค้าปลีกทางแค ตาล็อก / ไปรษณีย์ ทางตรง ลูกค้า ผู้ค้าปลีก ขายตรง ผู้ค้าปลีก ทางโทรทัศน์ เครื่องจำหน่ายสินค้า ลูกค้า สิ่งตีพิมพ์ ไปรษณีย์ ไปรษณีย์, โทรศัพท์ พนักงานขาย ขายแบบ เผชิญหน้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ การจัดแสดง สินค้าใน เครื่อง จำหน่าย สินค้า ลูกค้าผู้ค้าปลีกทาง อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ ต

4 การค้าปลีกทางอิเลคทรอนิกส์ การค้าปลีกทางอิเลคทรอนิกส์ หรือที่ เรียกว่า e-tailing หรือ การค้าปลีก ทางอินเทอร์เน็ต (Internet Retailing) คือ รูปแบบของการค้า ปลีกที่ผู้ค้าปลีกและลูกค้าติดต่อกันทาง เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ (Interactive Electronic Network) โดยผู้ค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์จะส่ง ข้อมูลและรูปภาพที่ลูกค้าร้องขอจาก ทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ หลังจากการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ค้าปลีกและลูกค้า ลูกค้า สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงทาง เครือข่ายเชิงโต้ตอบ (Interactive Network) หรือทางโทรศัพท์ จากนั้น ก็จะมีการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่บ้าน การค้าปลีกทางอิเลคทรอนิกส์ หรือที่ เรียกว่า e-tailing หรือ การค้าปลีก ทางอินเทอร์เน็ต (Internet Retailing) คือ รูปแบบของการค้า ปลีกที่ผู้ค้าปลีกและลูกค้าติดต่อกันทาง เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ (Interactive Electronic Network) โดยผู้ค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์จะส่ง ข้อมูลและรูปภาพที่ลูกค้าร้องขอจาก ทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ หลังจากการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ค้าปลีกและลูกค้า ลูกค้า สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงทาง เครือข่ายเชิงโต้ตอบ (Interactive Network) หรือทางโทรศัพท์ จากนั้น ก็จะมีการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่บ้าน

5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเติบโต ของการค้าปลีก ทาง อิเล็กทรอนิกส์ 1. ความง่ายในการที่ลูกค้า สามารถทดลองนวัตกรรม ใหม่ 2. การรับรู้ถึงความเสี่ยงในการ ยอมรับนวัตกรรมใหม่ 3. ผลประโยชน์ของนวัตกรรม ใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับ ทางเลือกในปัจจุบัน  ความปลอดภัย  การสั่งซื้อและการได้รับ สินค้า

6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเติบโต ของการค้าปลีก ทาง อิเล็กทรอนิกส์  จำนวนทางเลือก  การช่วยกลั่นกรองทางเลือก : Electronic Agent, Shopping bot (Search Engines)  ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อประเมิน สินค้า  ต้นทุนสินค้า

7 ประเภทของสินค้าที่ควรจะขายโดย ผู้ค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์  มองและเห็น (look-and-see)  สัมผัสและรู้สึก (touch-and- feel)

8 ปัจจัยความสำเร็จในการค้าปลีกทาง อิเล็กทรอนิกส์  การมีตรายี่ห้อและ ภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง  ข้อมูลลูกค้า  สินค้าและบริการสนับสนุน  สินค้าที่มีเอกลักษณ์  การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์  ระบบการกระจายสินค้าที่มี ประสิทธิภาพในการส่งสินค้า ไปยังบ้านของลูกค้า

9 การค้าปลีกทางแคตาล็อกและ ไปรษณีย์ทางตรง การค้าปลีกทางแคตาล็อก คือ รูปแบบการค้าปลีกแบบไม่มี ร้านที่ข้อเสนอการขายปลีก ได้สื่อสารไปยังลูกค้าทางแค ตาล็อก การค้าปลีกทางไปรษณีย์ ทางตรง คือ รูปแบบการค้า ปลีกที่ผู้ค้าปลีกสื่อสารกับ ลูกค้าโดยใช้จดหมายและ แผ่นพับ

10 การค้าปลีกทางแคตาล็อกและ ไปรษณีย์ทางตรง ประเภทของผู้ค้าปลีกทางแคตาล็ อกและไปรษณีย์ทางตรง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  ผู้ค้าปลีกสินค้าทั่วไปและสินค้า เฉพาะตามแคตาล็อก  ผู้ค้าปลีกไปรษณีย์ทางตรง

11 การขายตรง การขายตรง คือ รูปแบบการค้า ปลีกที่พนักงานขายติดต่อกับ ลูกค้าโดยตรงในสถานที่ที่ สะดวก ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งที่ บ้านหรือที่ทำงาน และ พนักงานขายสาธิตคุณสมบัติ ของสินค้า รับคำสั่งซื้อ และ จัดส่งให้แก่ลูกค้า รวมถึงการ ขายทางโทรศัพท์ แบ่งออก ได้เป็น 2 ประเภท  ระบบแผนงานเลี้ยง  เครือข่ายหลายชั้น

12 การเลือกซื้อสินค้าทางโทรทัศน์ที่ บ้าน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  ช่องเคเบิ้ลที่เป็นช่องสำหรับการ เลือกซื้อทางโทรทัศน์  อินโฟเมอร์เชียล  การโฆษณาที่มีการตอบสนอง โดยตรง

13 การค้าปลีกทางเครื่องจำหน่ายสินค้า การค้าปลีกทางเครื่องจำหน่าย สินค้า คือ รูปแบบการค้าปลีก แบบไม่มีร้านค้าที่สินค้าหรือ บริการถูกเก็บไว้ในเครื่อง จำหน่ายและเคลื่อนออกมาให้ ลูกค้าเมื่อมีการใส่เงินหรือบัตร เครดิต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์และการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google