งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ้างอิงใน เนื้อหา ( ชื่อนามสกุลผู้แต่ง.// ปีที่ พิมพ์ /: เลขหน้าที่ใช้ อ้างอิง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ้างอิงใน เนื้อหา ( ชื่อนามสกุลผู้แต่ง.// ปีที่ พิมพ์ /: เลขหน้าที่ใช้ อ้างอิง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 การอ้างอิงใน เนื้อหา ( ชื่อนามสกุลผู้แต่ง.// ปีที่ พิมพ์ /: เลขหน้าที่ใช้ อ้างอิง )

5 ผู้แต่ง 1 คน ( สุมาลี จิวะมิตร. 2539 : 21) เดวิส (Davis. 1991 : 33) หรือ Davis(1991 : 33)

6 ผู้แต่ง 2 คน หนังสือภาษาไทยใช้ และ เชื่อม เช่น ( ประจักษ์ กือเจริญ และชุน เทียมทินกฤต.// 2539 : 31-80) หนังสือภาษาต่างประเทศใช้ and เชื่อม เช่น (Davis and Davidson.//1998/:/102-258)

7 ผู้แต่ง 3 คน หนังสือภาษาไทยใช้เครื่องหมาย, คั่น ระหว่างผู้แต่งคนที่ 1 และคนที่ 2 แล้วใช้คำ ว่า และ เชื่อมคนที่ 2 กับคนที่ 3 เช่น ( รัถพร ซังธาดา, ฉันทนา เวชโอสถศักดา และบุญถิ่น คิดไร.// 2540/:/1) หนังสือภาษาต่างประเทศใช้ เครื่องหมาย, คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่ 1 และคนที่ 2 แล้วใช้ คำว่า and เชื่อมคนที่ 2 กับคนที่ 3 เช่น (Davis, Davidson and Miller.//1998/:/25- 89)

8 การสัมภาษณ์ รูปแบบ ( ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. ปีที่ให้ สัมภาษณ์ : สัมภาษณ์ ) เช่น ( จินดา งามสุทธิ. 2537 : สัมภาษณ์ )

9 เว็บไซต์ อ้างชื่อบุคคล หรือ หน่วยงานที่จัดทำ เว็บไซต์นั้น ตามด้วยเครื่องหมาย จุลภาค, แล้วตามด้วยปีที่จัดทำ เว็บไซต์นั้นๆ สมร ตาระพันธ์, 2550. กนกพร สุขสันต์, 2554.


ดาวน์โหลด ppt การอ้างอิงใน เนื้อหา ( ชื่อนามสกุลผู้แต่ง.// ปีที่ พิมพ์ /: เลขหน้าที่ใช้ อ้างอิง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google