งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาว มหัศจรรย์ จาก.. โฟม. สมาชิกใน กลุ่ม ๑. เด็กชาย โสธร จิระแพทย์เลขที่ ๑๐ ๒. เด็กหญิงจันทร์โสภาทัฬหะวาสน์เลขที่ ๑๘ ๓. เด็กหญิง นฐมลรัตนะ เลขที่ ๒๕ ๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาว มหัศจรรย์ จาก.. โฟม. สมาชิกใน กลุ่ม ๑. เด็กชาย โสธร จิระแพทย์เลขที่ ๑๐ ๒. เด็กหญิงจันทร์โสภาทัฬหะวาสน์เลขที่ ๑๘ ๓. เด็กหญิง นฐมลรัตนะ เลขที่ ๒๕ ๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กาว มหัศจรรย์ จาก.. โฟม

2 สมาชิกใน กลุ่ม ๑. เด็กชาย โสธร จิระแพทย์เลขที่ ๑๐ ๒. เด็กหญิงจันทร์โสภาทัฬหะวาสน์เลขที่ ๑๘ ๓. เด็กหญิง นฐมลรัตนะ เลขที่ ๒๕ ๔. เด็กหญิง ณัฐฐินีรัตนคุณเลขที่ ๒๖ ๕. เด็กหญิง วรรษพรรักษาแก้วเลขที่ ๒๙ ๖. เด็กหญิง บุษยมาสอวะภาคเลขที่ ๓๒ ๗. เด็กหญิง ชญาดาสุวรรณคีรีเลขที่ ๔๑ ๑. เด็กชาย โสธร จิระแพทย์เลขที่ ๑๐ ๒. เด็กหญิงจันทร์โสภาทัฬหะวาสน์เลขที่ ๑๘ ๓. เด็กหญิง นฐมลรัตนะ เลขที่ ๒๕ ๔. เด็กหญิง ณัฐฐินีรัตนคุณเลขที่ ๒๖ ๕. เด็กหญิง วรรษพรรักษาแก้วเลขที่ ๒๙ ๖. เด็กหญิง บุษยมาสอวะภาคเลขที่ ๓๒ ๗. เด็กหญิง ชญาดาสุวรรณคีรีเลขที่ ๔๑

3 คำถามสำคัญ โฟมสามารถผสมกับสิ่งใดบ้างจึง จะได้กาว

4 ความเป็นมา เนื่องจากปัจจุบันนี้มีขยะมากมาย และของใช้ ราคาแพง เราจึงต้องการที่จะนำของเหลือใช้เช่น โฟมมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเลือกสารมาผสมกับโฟม เพื่อให้ได้กาวสำหรับติดกระดาษ

5 จุดประสงค์ 1. เพื่อศึกษาทดลองการทำกาวจากโฟม 2. เพื่อลดปัญหาขยะจากโฟม 3. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1. เพื่อศึกษาทดลองการทำกาวจากโฟม 2. เพื่อลดปัญหาขยะจากโฟม 3. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

6 สมมติฐาน ถ้านำโฟมมาผสมกับน้ำมันเบนซิน ทิน เนอร์ แอลกอฮอล์ สามารถทำเป็นกาว ได้แตกต่างกัน

7 ตัวแปรที่ เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้น : โฟมผสมน้ำมันเบนซิน โฟมผสม ทินเนอร์ โฟมผสมแอลกอฮอล์ ตัวแปรตาม : สมบัติของกาว ตัวแปรควบคุม : ปริมาณของโฟม ปริมาณ เบนซิน ทินเนอร์ และแอลกอฮอล์ ภาชนะ ตัวแปรต้น : โฟมผสมน้ำมันเบนซิน โฟมผสม ทินเนอร์ โฟมผสมแอลกอฮอล์ ตัวแปรตาม : สมบัติของกาว ตัวแปรควบคุม : ปริมาณของโฟม ปริมาณ เบนซิน ทินเนอร์ และแอลกอฮอล์ ภาชนะ

8 วิธีดำเนินการ 1. ตวงน้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ ทิน เนอร์ ลงในขวดโหลแต่ละขวดใน ปริมาณโหลละ 100 ลูกบาศก์ เซนติเมตร 2. นำโฟมที่เตรียมไว้ใส่ในปริมาณ 50 กรัม ต่อ 1 โหล 3. ใช้แท่งแก้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน 1. ตวงน้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ ทิน เนอร์ ลงในขวดโหลแต่ละขวดใน ปริมาณโหลละ 100 ลูกบาศก์ เซนติเมตร 2. นำโฟมที่เตรียมไว้ใส่ในปริมาณ 50 กรัม ต่อ 1 โหล 3. ใช้แท่งแก้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

9 ผลการศึกษา ที่ชนิดของกาวลักษณะผลการทดสอบ ติดกระดาษ 1 โฟมผสมเบนซิน 95 เป็นสีเหลืองแน่นมาก 2 โฟมผสมทินเนอร์เป็นสีขาวแน่นน้อยกว่า 3 โฟมผสม แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ไม่ สามารถละลาย โฟมได้ - จากผลการทดลองพบว่า กาวที่ทำจากน้ำมันเบนซิน 95 ผสมโฟม นำมา ติดกระดาษได้ผลว่าติดกระดาษได้แน่นมาก กาวที่ทำจากทินเนอร์ผสมโฟมนำมาติด กระดาษได้แน่นน้อยกว่า จากผลการทดลองพบว่า กาวที่ทำจากน้ำมันเบนซิน 95 ผสมโฟม นำมา ติดกระดาษได้ผลว่าติดกระดาษได้แน่นมาก กาวที่ทำจากทินเนอร์ผสมโฟมนำมาติด กระดาษได้แน่นน้อยกว่า

10 สรุปผล กาวที่ได้จากโฟมผสมกับน้ำมันเบนซิน 95 ติดกระดาษได้แน่นมากกว่ากาวที่ ได้จากโฟมผสมกับทินเนอร์

11


ดาวน์โหลด ppt กาว มหัศจรรย์ จาก.. โฟม. สมาชิกใน กลุ่ม ๑. เด็กชาย โสธร จิระแพทย์เลขที่ ๑๐ ๒. เด็กหญิงจันทร์โสภาทัฬหะวาสน์เลขที่ ๑๘ ๓. เด็กหญิง นฐมลรัตนะ เลขที่ ๒๕ ๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google