งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร หัวหน้างานกับการสร้างทีมงานเพื่อเพิ่มผลผลิต หลักการและเหตุผล “ การทำงานเป็นทีม ” เปรียบเสมือนการเล่มฟุตบอล ซึ่งจะมี องค์ประกอบ 2 ประการ คือ ความสามารถเฉพาะตัวของนักฟุตบอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร หัวหน้างานกับการสร้างทีมงานเพื่อเพิ่มผลผลิต หลักการและเหตุผล “ การทำงานเป็นทีม ” เปรียบเสมือนการเล่มฟุตบอล ซึ่งจะมี องค์ประกอบ 2 ประการ คือ ความสามารถเฉพาะตัวของนักฟุตบอล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร หัวหน้างานกับการสร้างทีมงานเพื่อเพิ่มผลผลิต หลักการและเหตุผล “ การทำงานเป็นทีม ” เปรียบเสมือนการเล่มฟุตบอล ซึ่งจะมี องค์ประกอบ 2 ประการ คือ ความสามารถเฉพาะตัวของนักฟุตบอล และการ ประสานงานของนักฟุตบอลรวมกัน ซึ่งเราเรียกว่า “ Teamwork ” หรือการทำงานร่วมกัน เพราะการแข่งขันจะไม่สามารถบรรลุถึงชัย ชนะได้เลย หากขาดการทำงานร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะมีศูนย์หน้าที่ เก่งกาจ หรือมียอดนักรับลูกมือกาว จึงอาจกล่าวได้ว่า การทำงาน รวมกันเป็นทีมเป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของการทำงานที่ได้รับ มอบหมายที่ต้องการให้งานนั้นบรรลุถึงเป้าหมายได้ แต่การบรรลุ ถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นของทีมงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใด โดยเฉพาะองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม ที่ต้องมีเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก มีผู้นำที่รอบรู้ นำไปสู่ทิศทางที่ ถูกต้อง และสิ่งที่สำคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม ความ ไว้เนื้อเชื่อใจ การสื่อสาร ความสามัคคี ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เหล่านี้ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสภาพการณ์ปัจจุบันที่ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เนื่องจากองค์การไม่สามารถจัดจ้างบุคลากรตามใจชอบได้เช่นใน อดีตพนักงานต้องทำหลายหน้าที่มากขึ้น ฉะนั้นการประสานกันใน ทีมจึงมีความสำคัญต่อผลสำเร็จของงานแทบทุกหน่วยขององค์การ

2 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้และเข้าใจบทบาทสำคัญ ของหัวหน้างานและการจัดระบบคุณภาพในการผลิตด้วย หลักการ QCDSMEE 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้และเข้าใจแนวคิดและ องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม เข้าใจและแก้ไชปัญหาการ อยู่ร่วมกันของคนประเภทเนื้อหลายแดดและเนื้อแดดเดียว ด้วย หลักการ Five-Phase Phase ของ Bain. 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้หลักการทำงานเป็นทีม ในการเพิ่ม ผลผลิต สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้หลักการพัฒนาทีมงานใน การเพิ่ม ผลผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพ 5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้และเข้าใจถึงเทคนิคการ รักษาทีมงานในการเพิ่ม ผลผลิต

3 กลุ่มเป้าหมาย - พนักงานระดับหัวหน้างาน วิธีดำเนินการ ประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม ( Pretest และ Posttest) จากนั้นฝึกอบรมภาคทฤษฎี กรณีศึกษาจริง วีดีทัศน์ วิชาการ เกมส์และกิจกรรมกลุ่มภาคปฏิบัติ ประโยชน์ที่จะได้รับ 1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำหลักการบริหารของหัวหน้า งานไปสร้างทีมงานในการเพิ่มผลผลิต และใช้หลักการบริการการ อยู่ร่วมกันของคนประเภทเนื้อหลายแดดและเนื้อแดดเดียว ด้วย หลักการ Five-Phase Phase ของ Bain ได้อย่างเกิดประสิทธิผล 2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำหลักการทำงานเป็นทีมใน การเพิ่ม ผลผลิต ไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องใน การเพิ่ม ผลผลิต และในการสร้างสรรค์งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4 ผู้ผ่านการฝึกอบรมรู้และเข้าใจความสำคัญในการรักษา ทีมงานให้อยู่คู่กับองค์กรต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

4 หัวข้อ 1. บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่ และการจัดระบบ คุณภาพในการผลิตด้วยหลักการ QCDSMEE 2. ความสำคัญและความหมายของการทำงานเป็นทีม, องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกัน ของคนประเภทเนื้อหลายแดดและเนื้อแดดเดียว ด้วย หลักการ Five-Phase Phase ของ Bain. 3. เทคนิคการเพิ่มผลผลิต และกระบวนการทำงานเพื่อ นำไปสู่เป้าหมาย แห่งความสำเร็จหลักการทำงาน เป็นทีม 4. บทบาทของผู้นำ สมาชิกในทีม และการสร้าง จิตสำนึกในการเพิ่ม ผลผลิต 5. การพัฒนาทีมงานและ เทคนิคการรักษาทีมงานในการ เพิ่ม ผลผลิต Workshop จาาก Wisconsil University.

5 วิทยากร ดร. กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล EI. Industrial Engineering ใบประกอบอาชีพวิศวกรอุตสา หการ No.12086 MPA. ( Public Administration) Ph.D. Candidate in Public and Private Management

6 สถานที่จัดสัมมนา วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลาสัมมนา 9.00 - 16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel ( รัชดาภิเษก ) อัตราค่าสัมมนา 3,500 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 %) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพ กรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-2-40260-2 โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่ อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนา มา ที่ 02-917-7148 หรือจองผ่านทาง E-Mail : training @ pascons. com จะได้รับการตอบยืนยันกลับทุกครั้ง ติดต่อจอง / สอบถาม 02-917-7147 จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ เลขที่ 68/19 ซ. รามคำแหง 164 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร หัวหน้างานกับการสร้างทีมงานเพื่อเพิ่มผลผลิต หลักการและเหตุผล “ การทำงานเป็นทีม ” เปรียบเสมือนการเล่มฟุตบอล ซึ่งจะมี องค์ประกอบ 2 ประการ คือ ความสามารถเฉพาะตัวของนักฟุตบอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google