งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 4 : การบริหาร โครงการ การใช้เครื่องมือช่วยในการวางแผนโครงการ และจัดตารางโครงการ ตัวอย่าง Application ที่นำโปรเจคไปใช้ โดยการมีส่วนร่วมทางด้านบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 4 : การบริหาร โครงการ การใช้เครื่องมือช่วยในการวางแผนโครงการ และจัดตารางโครงการ ตัวอย่าง Application ที่นำโปรเจคไปใช้ โดยการมีส่วนร่วมทางด้านบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 4 : การบริหาร โครงการ การใช้เครื่องมือช่วยในการวางแผนโครงการ และจัดตารางโครงการ ตัวอย่าง Application ที่นำโปรเจคไปใช้ โดยการมีส่วนร่วมทางด้านบริหาร และปฏิบัติการ ตัวอย่างที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม การผลิต การบริการ ภาครัฐ ขอบเขตของ Project Management ประโยชน์ของ Project Management

2 การวางแผนโครงการ และจัด ตารางโครงการ (1) เครื่องมือที่ใช้โดยทั่วไปในการวางแผนโครงการ Bar charts (or Gantt charts) ช่วยในการ จัดตารางการทำงานของ โครงการ ( เฮนรี่ ลอเรนส์ แกรนท์ ) Project planning diagram (PPD) ไดอะแกรมรูปภาพที่ช่วยในการ วางแผนโครงการ ประกอบด้วยกลุ่มของ โหนด กลุ่มของลูกศร กิจกรรมการทำงาน ของโปรเจค

3 การวางแผนโครงการ และจัด ตารางโครงการ (2)

4 การวางแผนโครงการ และจัด ตารางโครงการ (3)

5 Application ที่ประยุกต์ใช้ หลักการของ PM (1) ในเชิงปฏิบัติของการนำหลักการ PM ไปใช้ใน อุตสาหกรรม ธุรกิจ ภาครัฐเพราะเป็นที่ยอมรับว่าช่วยแก้ปัญหาที่ ยุ่งยากได้ดี ถูกประยุกต์ใช้ในหลายๆ สาขาอาชีพ เช่น การ ก่อสร้าง ยานยนต์ วิศวกรรม ฯลฯ

6 Application ที่ประยุกต์ใช้ หลักการของ PM (2) รูปแบบการบริหารแนวใหม่ที่นำแนวคิดปรัชญา ทางด้านคุณภาพโดยรวม (total quality philosophy) ไปใช้ ( สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบ การทำงานได้ดี ) Participative management (PM) การจัดการการมีส่วนร่วม คือ การรวมของเทคนิค หลายๆ เทคนิค เพื่อที่จะใช้เตรียมให้คนงาน ทุกระดับมีโอกาสได้ใช้เทคนิค หรือทักษะ เข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดการที่สำคัญ

7 Application ที่ประยุกต์ใช้ หลักการของ PM (3) Employee involvement (EI) การ เกี่ยวข้องของลูกจ้าง คือ กระบวน การที่ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการพิจารณาสิ่ง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ ตัวเองทำ ความแตกต่าง - PM เน้นการมีส่วนร่วมของ กระบวนการจัดการที่สำคัญ - EI เน้นการมีส่วนร่วมของงานที่ตัวเอง ทำ

8 ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรม (1) อุตสาหกรรม - บริษัท Ford ( การผลิต ) - โรงพยาบาล ( การบริการ ) - US Federal ( ภาครัฐ )

9

10

11

12 ขอบเขต ควรพยายามสร้างความเชื่อมั่นว่าใช้ PM งานจะสำเร็จได้ ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกระดับของ การบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับบน จะต้องมีความพยายาม ความมีส่วนร่วม ความเสียสละ และมีความ ร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องใช้สมมุติฐาน ในกรณีที่โครงการ ยุ่งยาก เพื่อให้ความ ยุ่งยากลดลง

13 ประโยชน์ (1) ทำให้เห็นภาพ Project ที่เรารับผิดชอบว่า มีอะไรบ้าง ทำให้ง่ายต่อการสื่อสาร ช่วยให้สมาชิกใหม่ของทีม สามารถเข้าใจ การทำงานของ Project ได้ง่ายขึ้น ช่วยส่งเสริมให้คนในทีม ได้ลงลึกใน รายละเอียดของ Project ช่วยในการประเมินผลงานของคนในทีม ได้ เป็นทางที่ดี ในการกำหนดความสำคัญ กับแผนกที่ต้องรับผิดชอบ ใน Project ช่วยตรวจสอบว่างาน เป็นไปตามแผน หรือไม่

14 ประโยชน์ (2) ช่วยในการประเมินยุทธศาสตร์ และ วัตถุประสงค์ ว่าเป็นไปตามที่ กำหนดหรือไม่ เป็นทางหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาสมาชิก ในทีมให้มีความเป็นมือ อาชีพ มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Week 4 : การบริหาร โครงการ การใช้เครื่องมือช่วยในการวางแผนโครงการ และจัดตารางโครงการ ตัวอย่าง Application ที่นำโปรเจคไปใช้ โดยการมีส่วนร่วมทางด้านบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google