งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thyroi d การสร้าง Thyroid Hormone เซลล์ของต่อมธัยรอยด์ Peroxidase Peroxidase Iodide Iodine MITT 4 T 4. T 3 DITT 3 ในกระแสเลือด + Thyroglobulin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thyroi d การสร้าง Thyroid Hormone เซลล์ของต่อมธัยรอยด์ Peroxidase Peroxidase Iodide Iodine MITT 4 T 4. T 3 DITT 3 ในกระแสเลือด + Thyroglobulin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thyroi d การสร้าง Thyroid Hormone เซลล์ของต่อมธัยรอยด์ Peroxidase Peroxidase Iodide Iodine MITT 4 T 4. T 3 DITT 3 ในกระแสเลือด + Thyroglobulin

2 Metabolism of TH 5’ monodeiodination T 4 5 monodeiodination T 3 - 80% T 3 ในกระแส เลือด, active form Reverse T 3 (inactive form)

3 Hypothal amus Peripheral Tissue Pituit ary Thyro id TS H TR H T 4,T 3 + TBG TBG - T 3 TBG - T 4 + + - -

4 Thyroid disorder I. ความผิดปกติของการทำงานของ ต่อม thyroid - Thyrotoxicosis / Hyperthyroidism - Hypothyroidism II. ต่อมธัยรอยด์ thyroid ทำงาน ปกติ แต่มีขนาดโตขึ้น - Diffuse euthyroid goiter - Solitary thyroid nodule - multinodular goiter III. ความผิดปกติของ thyroid function test โดยที่ต่อม thyroid ทำงาน ผิดปกติ - Euthyroid hyperthyroxinemia - Euthyroid sick syndrome - Euthyroid hypothyroxinemia

5 Thyroto xicosis - ภาวะที่ thyroid hormone ในเลือด สูง - ต่อมสร้าง hormone มาก - มีการทำลายต่อม ต่อมปลาย thyroid H. มาก อาการ : เหนื่อย, ใจสั่น, นน. ลด, กินเก่ง, ขี้ร้อน, เหงื่อออกมาก ขี้โมโห, หงุดหงิด, ผมร่วง, ท้องเดิน, ประจำเดือนผิดปกติ

6 อาการ แสดง Fine tremor, moist skin & warm tachycardia, hyperactive Plummer’s Nails Staring eyes, Lid retraction, Lid Lag Localized myxedema (pretibial)

7 - Graves’ disease - Toxic multinodular goiter - Toxic Adenoma - Thyroiditis - Struma Ovarii - Functioning metastatic thyroid CA - Thyrotoxic factitia - Hydatidiform mole Diagnosis : TH, TSH (<0.1) สาเหตุ

8 ตารางที่ 3 ภาวะที่ทำให้ระดับซีรั่ม TBG ผิดปกติ TBG เพิ่มขึ้น TBG ลดลง ตั้งครรภ์มีการเจ็บป่วย (major systemic illness) ทารกหลังคลอดกลุ่มอาการเน โฟรติค มีภาวะเอ็สโตรเจนมากเกินภาวะทุพ โภชนาการ ได้รับเอ็สโตรเจน active acromegaly ได้รับยาคุมกำเนิดได้รับฮอร์โมนเพศ ชาย ได้รับเฮโรอีนได้รับยา tamoxifen ได้รับ ยากลูโคคอร์ติคอยด์ในขนาดสูง ได้รับยา perphenazine ได้รับยา L- asparaginase ติดเชื้อโรคเอดส์พันธุกรรม Chronic active hepatitis Biliary cirrhosis Acute intermittent porphyria พันธุกรรม

9 ตารางที่ 1 สาเหตุและลักษณะเฉพาะทางคลินิก ของภาวะธัยรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ และฮัยเปอร์ธัยรอยดิสซึม สาเหตุของภาวะธัยรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ ลักษณะเฉพาะทางคลินิก associate with hyperthyroidism มีค่า radioactive iodine uptake(RAIU) สูง Graves’ disease ต่อมธัยรอยด์โต แบบทั่วไป และฟังได้เสียง bruit, ophthalmopathy, dermopathy Toxic multinodular goiter มีการจับ radioiodine ที่ nodule หลายแห่ง Toxic adenoma มีการจับ radioiodine ที่ nodule Hashimoto’ disease (Hashitoxicosis) ตรวจ พบซีรั่ม TPOAb และ / หรือ TgAb ในระดับสูง Thyrotropin producing pituitary tumor มีก้อนเนื้อ งอกที่ต่อมใต้สมอง, ระดับซีรั่ม T 4 สูง ร่วมกับระดับซีรั่ม TSH ปกติ หรือสูง Hydatidiform mole ตรวจพบระดับซีรั่ม HCG ปกติหรือสูง

10 ที่ไม่มีฮัยเปอร์ธัยรอยดิสซึม มีค่า RAIU ต่ำ Thyroid hormone therapy ระดับซีรั่ม thyroglobulin ต่ำ Thyrotoxicosis factitia ระดับซีรั่ม thyroglobulin ต่ำ Subacute thyroiditis ต่อมธัยรอยด์มี ขนาดใหญ่ขึ้นและเจ็บ, มีค่า ESR สูง Lymphocytic (silent) thyroiditis ต่อมธัย รอยด์มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ไม่เจ็บ และตรวจพบ TPOAb Postpartum thyroiditis ต่อมธัย รอยด์มีขนาดใหญ่ขึ้นแร่ไม่เจ็บ และตรวจพบ TPOAb ใน ระยะ 6 เดือนแรก หลังคลอดบุตร สาเหตุของภาวะธัยรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ ลักษณะเฉพาะทางคลินิก

11 แยกโดย radioactitive iodine uptake (RAIU) RAUI ปกติหรือสูง Graves’ disease Toxic multinodular goiter Toxic adenoma Hydratidiform mole TSH producing tumor Pituitary resistance ต่อ thyroid hormone ตารางที่ 3. แสดงสาเหตุของ ภาวะธัยรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ

12 RAUI ต่ำ Transient painless thyroiditis subacute painful thyroiditis Hashimoto’s thyroiditis Strum ovarii Thyrotoxic factitia Iodine induce thyrotoxicosis Funcfioning metastatic follicular carcinoma

13 การ รักษา 1. Medication 2. I 131 therapy 3. Surgery Medication - อายุน้อย - อาการไม่มาก - ขนาดของต่อมไม่ โต Thionamide - propylthiouracil (PTU) - Methimazole (MMI)

14 Actio n 1. inh. oxidation ของ iodine ในการจับกับ tyrosine residues บน thyroglobulin 2. inh. การรวมตัวของ MIT, DIT 3. inh. การเปลี่ยน T 4 เป็น T 3 ที่ peripheral tissue 4. ลดระดับ TSI *MMI และ CBZ ไม่มี 3. Dose : PTU 150- 300 mg/d MMI 15- 30 mg/d Duration1 1/2 -2 yrs.

15 PTU & MMI - Pregnancy, lactationPTU - Thyroid crisis PTU - SurgeryMMI, PTU rectal suppository

16 ตารางที่ 4 คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา และผลไม่ พึงประสงค์ของยาต้านธัยรอยด์ Serum protein binding~75% nil Serum half-life75 นาที ~4-6 ชั่วโมง Volume of distribution ~20 ลิตร ~40 ลิตร Metabolism of drug illness Severe liver disease ปกติ ลดลง Severe kidney disease ปกติ ปกติ PTU MMI

17 Transplacental passage น้อย มากกว่า Levels in breast milk น้อย มากกว่า Potency110 Inhibition of peripheral- ไม่ มี conversion of T 4 to T 3 All adverse reactions7.1% 3.3% Magor adverse reactions Agranulocytosis 0.4%(idiosyncrasy)0.1%(dose related) Hepatotoxicity hepatocellular damagecholestasis Vasculitis พบบ่อยกว่า พบน้อยกว่า PTU MMI

18 SE rash, itching alopecia, arthralgia, fever *agranulocytosi s hepatitis, thrombocytope nia vasculitis, pneumonitis

19 Hypothyr oidism - ภาวะที่มีระดับ thyroid H. ในเลือดต่ำ อาการ เฉื่อยชา, ขี้เกียจ, เชื้องช้า, ท้องผูก, ขี้หนาว ผิวหนังแห้ง, ประจำเดือน ผิดปกติ อาการแสดง Bradycardia, Slow reflex relaxation coarse skin & dry hoarseness, edema Lab : T4 TSH - 1 O Hypothyroidism

20 สาเหตุของ 1 Hypothyroidism - ขาด iodine - ได้รับ goitrogen - Hashimoto’s thyroiditis - ความผิดปกติของ enzyme ในการสร้าง TH การรักษา - Na - L - thyroxine 0.1 - 0.15 mg/d oral form - iodine supplement O

21 Multinodular goiter ก้อน + TH, TSH ปกติ 10-20 yrs. TH ปกติ, TSH. (autonomous hyperfunction) Toxic Multinodular goiter Treatment - Surgery - I 131 Therapy

22 Solitary Thyroid Nodule - Benitgn or Malignancy - HX & PE - FNA & Biopsy - Other : thyroid Scan - cold nodule - hot nodule : ultrasound - Treatment - FNA - Benign Na-L- thyroxine Suppressive dose 

23 Diffuse Euthyroid goiter สาเหตุ 1. Hashimato’s thyroiditis 2. Iodine deficiency 3. ได้รับ goitrogen 4. ความผิดปกติของ enzyme 5. physiologic - puberty - pregnancy 6. Idiopathic Diagnosis : TH & TSH ปกติ Treatment : Na-L- thyroxine suppressive dose 0.15-2.0 mg/d

24 DIFFUSE ENLAEGEMENT OF THYROID GLAND ประวัติ ตรวจ ร่างกาย บ่งชี้ว่าเป็น hyperthyro idism บ่งชี้ว่าเป็น hypothyroidis m หรือ euthyroid T3 ( หรือ FT3) TSH T4 ( หรือ FT4) TSH T3 สูง TSH ต่ำ T4,T3 ปกติ TSH ปกติ T4 ต่ำ TSH สูง HYPERTHYR OIDISM EUTHYROID GOITER HYPOTHYRO IDISM

25 HYPERTHYROIDIS M Diffuse Nodule Multino dular โตมานาน + exophthal mos หรือ localized myxedem a เพิ่งโต ไม่มี eye sign อาการ น้อย Toxic multino dular goiter รักษา Hot nodule หรือ GRAVES’ ร่วมกับ cold nodule ดูต่อในแผนภูมิ thyroid nodule Thyroiditis (probably Hashimat o’s Low normal 131 I uptake Transient painless thyroidit is รักษา GRAVES’ ต่ำ มาก ติดตาม อาการ + - blocker .. สูง

26 Thyroid Nodule FNAB solita ry cysti c solid or mixed beni gn reaspi rate L-T4? malign ant neopla sm follicular benign beni gn inadeq uate multinod ular TFT hyperthyroid ism Euthyr oid scan+ TSH surg ery Warm /cold hot -L-T4 - obser ve repeat FNAB US- FNAB Surge ry or I 131 FNA B malig nant suspic ious ben ign Hyperthyroid (old patient, nodule>2.5 cm.) euthyroid (young patient, nodule<2.5 cm.) Surgery of I 131 Rx Observe/foll ow up surge ry Sympt om compa tible winh malig- nant No sympto m L-T4 or obse rve


ดาวน์โหลด ppt Thyroi d การสร้าง Thyroid Hormone เซลล์ของต่อมธัยรอยด์ Peroxidase Peroxidase Iodide Iodine MITT 4 T 4. T 3 DITT 3 ในกระแสเลือด + Thyroglobulin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google