งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ อุบัติการของผู้ป่วยมะเร็ง ต่อมธัยรอยด์ ที่มี ลักษณะทางกายวิภาค ของต่อมธัยรอยด์เป็น multiple thyroid nodules ที่เข้ารับการ ผ่าตัด ที่โรงพยาบาลพุทธชิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ อุบัติการของผู้ป่วยมะเร็ง ต่อมธัยรอยด์ ที่มี ลักษณะทางกายวิภาค ของต่อมธัยรอยด์เป็น multiple thyroid nodules ที่เข้ารับการ ผ่าตัด ที่โรงพยาบาลพุทธชิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ อุบัติการของผู้ป่วยมะเร็ง ต่อมธัยรอยด์ ที่มี ลักษณะทางกายวิภาค ของต่อมธัยรอยด์เป็น multiple thyroid nodules ที่เข้ารับการ ผ่าตัด ที่โรงพยาบาลพุทธชิน ราช ” รุ่งนภา ศิริพร ไพบูลย์ วันรัฐ สีอ่อน ศรีแพร อุปมัย กลุ่ม B5

2 หลักการและเหตุผล มะเร็งต่อมธัยรอยด์เป็นมะเร็งที่ พบได้น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่เป็น มะเร็งทั้งหมด อุบัติการพบได้ประมาณร้อย ละ 1 ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด แต่ถือว่า เป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดในมะเร็งระบบ ต่อมไร้ท่อ อุบัติการร้อยละ 91 ของผู้ป่วย มะเร็งระบบต่อมไร้ท่อ โดยพบว่าเพศหญิง มีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งต่อมธัยรอยด์มากกว่า เพศชาย

3 การรักษาทำได้โดยการตัดต่อมธัย รอยด์ออก ซึ่งลักษณะทางกายวิภาคของ ต่อมธัยรอยด์ส่วนใหญ่เป็น solitary thyroid nodule พบอุบัติการ 5 -20 % แต่ก็มีผู้ป่วยบางส่วนที่มีลักษณะต่อมธัย รอยด์เป็น multiple thyroid nodules พบ อุบัติการได้ 1 - 2 % ดังนั้นการตรวจพบต่อมธัยรอยด์ที่ เป็น multiple thyroid nodules จึงต้อง นึกถึงมะเร็งต่อมธัยรอยด์ด้วย เพื่อลด ความผิดพลาดในการวินิจฉัย อันจะเกิด ผลเสียต่อผู้ป่วย

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาอุบัติการลักษณะทาง กายวิภาคของต่อมธัยรอยด์ที่เป็น multiple thyroid nodules ในผู้ป่วย มะเร็งต่อมธัยรอยด์ 2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนระหว่างผู้ที่ เป็นมะเร็งต่อมธัยรอยด์และผู้ที่ไม่เป็น มะเร็งต่อมธัยรอยด์ในผู้ที่มีลักษณะทาง กายวิภาคของต่อมธัยรอยด์เป็น multiple thyroid nodules 3. เพื่อศึกษาอัตราการเกิดมะเร็ง ต่อมธัยรอยด์ในเพศหญิงและเพศชาย

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบอุบัติการลักษณะทางกาย วิภาคของต่อมธัยรอยด์แบบ multiple thyroid nodules และ solitary thyroid nodule ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมธัยรอยด์ 2. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของ ลักษณะต่อมธัยรอยด์จากการตรวจ ร่างกายที่เป็น multiple thyroid nodules มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมธัย รอยด์ได้

6 คำถามการวิจัย คำถามหลัก ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากผล ชิ้นเนื้อว่าเป็นมะเร็งต่อมธัยรอยด์ มีโอกาสที่จะ พบลักษณะทางกายวิภาคของต่อมธัยรอยด์ เป็นแบบ multiple thyroid nodules ร้อยละ เท่าใด ? คำถามรอง - อุบัติการในการเกิดมะเร็งต่อมธัย รอยด์ชนิดต่างๆ เป็นเท่าใด ?

7 - มะเร็งต่อมธัยรอยด์ชนิดใดที่พบลักษณะทาง กายวิภาคเป็น multiple thyroid nodules มากที่สุด ในอัตราเท่าใด ? - มะเร็งต่อมธัยรอยด์ชนิดใดที่พบ ลักษณะทางกายวิภาค เป็น solitary thyroid nodule มากที่สุด ใน อัตราเท่าใด ? - อัตราส่วนระหว่างผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง ต่อมธัยรอยด์และผู้ป่วยที่ ไม่เป็นมะเร็งต่อมธัยรอยด์ในผู้ที่มีลักษณะทาง กายวิภาคต่อมธัยรอยด์แบบ multiple thyroid nodules เป็นเท่าใด ? - อัตราการเกิดมะเร็งต่อมธัยรอยด์ชนิด ต่างๆในเพศหญิงเพศชายเป็นเท่าใด ?

8 ทบทวนวรรณกรรม Thomas V.McCaffrey, MD, PhD “ Evaluation of the Thyroid Nodule ” Clinical detectable thyroid nodules occur in up to 4% of the population in the United States. Adiffusely multinodular gland is usually benign but do not assure that the lesions are benign. Although multinodularity reduces the possibility of malignancy, malignancy can occur in the multinodular gland.

9 Professor Joong-Wha Koh, MD “ Practical Approach to the Thyroid Nodules ” Incidence of thyroid malignancy : 1% of all cancers. Multiple nodules : most common in nature usually end stage of benign disease, consisting of areas of colloid storage-degeneration, hyperplasia, cyst formation, even inflammation, malignancy in 1-2 % Single nodular : more likely neoplasm, malignancy incidence higher than multiple thyroid nodules, malignancy in 5-20%

10 Papillary Follicular Medullar Anaplastic Incidence 60-80% 20% 3-10% 10-15% Age (years) 21-50 >40 >65 Male : Female 1:2 1:3 5-year survival rate 70-95% 70% 50-80% 8.8%

11 New York Thyroid Center Characteristics of Thyroid nodule is cancerous include # a single nodule in a thyroid gland # a hard nodule # enlarged lymph nodes in the neck region # no decreasein nodule size after thyroid hormone medication or no response to thyroid suppression

12 Endocrineweb.com Thyroid function tests rarely help a differential diagnosis Fine-needle aspiration is the only non-surgical method which can differential malignant and benign nodules in most, but not all cases

13 Archives International Medicine Special Article-October 28, 1996 Treatment Guidelines for Patients with Thyroid Nodules and Well-differentiated Thyroid Cancer Between 4% and 7% of individauls in the United States have palpablthyroid nodules.Thyroid nodules are more common in women and increase in frequency with age.Fewer than 10% of solitary nodules are malignancy. Multinodularity, especially if thenodules all have the same consistency, is consistent with a benign multiple thyroid nodules.A nodule or mass that is dominant in size or has a different consistency than other nodules within the gland should be evaluated by employing the same criteria as those outlined for single nodules

14 Clinical Oncology 2nd edition 2000 Abeloff,Armitage,Lichter,Niederhu ber Risk factors for malignancy in nodular thyroid Low risk High risk 12345 Sex male 4 Multiple mass2 female2Solitary mass 3 FNAnegative2Complete resolution to positive5 thyroid suppression 1

15 กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรต้น : ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจผลชิ้นเนื้อเป็น มะเร็งต่อมธัยรอยด์ ตัวแปรตาม : อุบัติการของผู้ป่วยที่มีลักษณะทางกาย วิภาคของต่อมธัยรอยด์เป็น multiple thyroid nodules

16 Thyroid Nodule thyroidectomy Solitary thyroid noduleMultiple thyroid nodules pathology malignancybenignmalignancybenign

17 ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการศึกษา (study design) Descriptive Retrospective study by review pathological records,operation notes and medical records. กลุ่มเป้าหมาย (target population) Inclusion criteria : ผู้ป่วยที่เข้ารับการ ผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ ที่ โรงพยาบาลพุทธชินราชในระหว่างเดือน ตุลาคม พ. ศ. 2540 - กันยายน พ. ศ. 2544

18 การสุ่มตัวอย่าง (Sample Technique) ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ทุกราย อคติในการวิจัย (Bias) Information bias: Omission of record data

19 เครื่องมือการวิจัย ตารางการเก็บข้อมูล เพศ ชื่อ - สกุล HN AN อายุ ลักษณะทางกายวิภาค ผลตรวจชิ้นเนื้อ Operation ( ปี ) date

20 ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายวิภาคและมะเร็งต่อมธัยรอยด์ ในเพศชายและเพศหญิง

21 ลักษณะทาง กายวิภาค Solitary Multiple Total ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายวิภาคและมะเร็งต่อมธัยรอยด์ชนิดต่างๆ

22 ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายวิภาคและมะเร็งต่อมธัยรอยด์ชนิดต่างๆ ในเพศชายและเพศหญิง

23 บทวิจารณ์

24 1. ปัจจัยของการเกิด CA thyroid -Multiple nodules vs Solitary thyroid nodule - เพศ แต่ ระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์ทำให้ ไม่สามารถศึกษาปัจจัยอื่นๆ เช่น -consistency, ขนาดก้อน etc.

25 2.Sample size มีจำนวนน้อย (392) Rare type -Medullary carcinoma -Anaplastic carcinoma No data 3.Thyroid carcinoma Female > Male แต่ sample size มีจำนวนน้อย Male มีจำนวนน้อยกว่า 10 ราย ฉะนั้นหากมีการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบตามเพศ ค่าความแม่นยำ อาจคลาดเคลื่อนได้

26 4.OPD card การเขียน Physical Examination - ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับก้อน Thyroid และ การอธิบาย Clinical sign & symtoms - ไม่มีข้อมูลเพียงพอ ที่จะนำมา หาค่าสถิติ ในการวิจัยเพื่อหาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อ CA Thyroid ได้

27 THE END


ดาวน์โหลด ppt “ อุบัติการของผู้ป่วยมะเร็ง ต่อมธัยรอยด์ ที่มี ลักษณะทางกายวิภาค ของต่อมธัยรอยด์เป็น multiple thyroid nodules ที่เข้ารับการ ผ่าตัด ที่โรงพยาบาลพุทธชิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google