งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในคณะศึกษาศาสตร์ แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ๒. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในคณะศึกษาศาสตร์ แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ๒. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในคณะศึกษาศาสตร์ แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ๒. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ๓. เพื่อเผยแพร่ความรู้ เนื้อหา สาระ ที่เป็นประโยชน์ แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ http://edu.chandra.ac.th ฉบับที่ ๖๕ ประจำวันที่ ๑ – ๘ กันยายน ๒๕๕๗ อัตลักษณ์ คณะศึกษาศาสตร์ : บัณฑิตดี มีความเป็นครู รอบรู้ วิชาชีพ เราชาวคณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดง ความยินดี แด่ ดร. ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เข้า ร่วมกิจกรรมแข่งขันกระบี่ กระบอง เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทาง ศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘. ๓๐ – ๑๖. ๓๐ น. ณ สนาม กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัย ราช ภัฏจันทรเกษม ฝ่ายวิชาการและวิจัย  กำหนดจัดโครงการศึกษาศาสตร์ วิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษา และนำความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ถ่ายทอดเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม ใน วันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทรา - กาญจนาภิเษก และ ลานกีฬาในร่ม ประกันคุณภาพการศึกษา  กำหนดจัดประชุมจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และแบ่งกลุ่ม จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดำเนินโครงการได้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ประกันคุณภาพการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒ คณะศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วม โครงการรำลึกพระคุณครู  เพื่อให้รำลึกถึงพระคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ในวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘. ๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กำหนดจัดประชุมจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ (Internship I) เพื่อสรุปองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม

2 จดหมายข่าวศึกษาศาสตร์จันทรเกษม ฉบับที่ ๖๕ ประจำวันที่ ๑ - ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู  จัดโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รุนที่ ๑๒ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญและเพิ่มความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้ตาม มาตรฐานวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๒๙ – สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้ดำเนินการ ลงข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรมต่างๆภายในคณะ ศึกษาศาสตร์ หาก นักศึกษา คณาจารย์ และ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ทีจะ ประชาสัมพันธ์ข่าว กรุณา ให้ท่านแจ้งข่าวที่ท่าน ต้องการจะประชาสัมพันธ์ที่ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อที่ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศจะ ได้ดำเนินการ นำข่าวไปประชาสัมพันธ์ ให้แต่ละฝ่ายได้รับทราบ โดยทั่วกัน ฝ่ายกิจการนักศึกษา  จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่อง คุณธรรมสำหรับครูและรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของการเรียน เมื่อวัน จันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อวยพรวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรคณะ ศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน กลอนอวยพรวันเกิด ขอให้มี ความสุข ความสำราญ ทั้งการงาน ความรัก ดั่งใจหมาย โรคภัยนั้น ขออย่ามี ให้เจ็บกาย แม้เสี่ยงทาย ให้โชคดี ตามใจปอง เป็นเจ้าของ ทุกสิ่งอัน ตามปารถนา ขอให้มี ทรัพย์สิน เงินเทมา ขออำลา และสุขสันต์ วันเกิดเอย บุคลากรที่เกิดในเดือนกันยายน 1. ผศ. ดร. ไสว ฟักขาว วันที่ ๔ กันยายน 2. นางศุภพิชญ์ ประเสริฐนู วันที่ ๑๕ กันยายน 3. ผศ. ดร. ปัญญา ธีระวิทยเลิศ วันที่ ๑๗ กันยายน 4. อาจารย์สรัญญา ลำลึก วันที่ ๒๒ กันยายน


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในคณะศึกษาศาสตร์ แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ๒. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google