งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอำนวยความสะดวกและ ปลอดภัย การเดินทางบนทางหลวง ชนบท สงกรานต์ ๒๕๕๕ ( ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ) สำนักอำนวยความ ปลอดภัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอำนวยความสะดวกและ ปลอดภัย การเดินทางบนทางหลวง ชนบท สงกรานต์ ๒๕๕๕ ( ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ) สำนักอำนวยความ ปลอดภัย 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอำนวยความสะดวกและ ปลอดภัย การเดินทางบนทางหลวง ชนบท สงกรานต์ ๒๕๕๕ ( ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ) สำนักอำนวยความ ปลอดภัย 1

2 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนน ( ศปถ.) มติ ศปถ. เมื่อ ๑๔ มี. ค. ๕๕ เห็นชอบให้ กำหนดช่วงเวลาการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันพุธที่ ๑๑ เมษายน – วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เป้าหมาย จำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ ลดลง “ เหลือให้ น้อยที่สุด ” ภายใต้สโลแกน “ สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็น ศูนย์ ” 2

3 เตรียมพร้อมเส้นทาง - ปรับปรุงถนนสะพานให้สะดวกและปลอดภัย ติดตั้งเครื่องหมาย / อุปกรณ์จราจร ป้ายเตือน ป้ายแนะนำการเดินทาง แก้ไขจุดเสี่ยง ฯลฯ กิจกรรมที่ดำเนินการ - หยุดดำเนินการก่อสร้าง บำรุงถนนและสะพานในช่วงเทศกาล ให้เปิดบริการได้ชั่วคราว โดยติดตั้งอุปกรณ์เตือนและป้าย แนะนำ 3

4 การบริการประชาชน ◈ ตั้งหน่วยบริการรวม ๙๕ หน่วย บูรณาการร่วม ขบ. ทล. บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ทช. ดำเนินการเอง ๓๓ หน่วย ๓๗ หน่วย ๒๕ หน่วย ◈ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิด อุบัติเหตุหรือรถเสีย 4

5 นโยบาย รชค. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ : การตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสาร สาธารณะและพนักงานขับรถ ◈ มอบหมายให้ ขบ. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด คค. ตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ รวมถึง บริการประชาชนทั่วไปใน ๑๑ จุดทั่วประเทศ ดังนี้ ๑. ประจวบคีรีขันธ์ ( ขาขึ้นและล่อง ) บริเวณเพชรเกษม กม. ที่ ๔๓๒ + ๔๐๐ ( เขาโพธิ์ ) ๒. นครราชสีมา ( ขาขึ้น ) บริเวณมิตรภาพ กม. ที่ ๘๘ และ ( ขาล่อง ) ร้านอาหาร ๑๙๙ สีคิ้ว ๓. บุรีรัมย์ ( ขาขึ้นและล่อง ) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๔ กม. ที่ ๖๘ ( โชคชัย - เดชอุดม ) ๔. ขอนแก่น ( ขาขึ้นและล่อง ) บริเวณมิตรภาพ กม. ที่ ๓๗ : เพิ่มจากปีใหม่ ๕๕ ๕. กำแพงเพชร ( ขาขึ้น ) บริเวณพหลโยธิน กม. ที่ ๔๖๕ ( ขาล่อง ) กม. ที่ ๔๔๙ ๖. พิษณุโลก ( ขาขึ้นและล่อง ) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๑ กม. ที่ ๔ + ๕๐๐ ๗. ลำปาง ( ขาขึ้นและล่อง ) บริเวณพหลโยธิน กม. ที่ ๕๖๔ + ๐๐๐ : เพิ่มจากปีใหม่ ๕๕ 5

6 นโยบาย รชค. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ : การตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสาร สาธารณะและพนักงานขับรถ ๘. นครศรีธรรมราช ( ขาขึ้น ) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๔๑ กม. ที่ ๒๘๙ + ๐๐๐ ๙. สุราษฎร์ธานี ( ขาล่อง ) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๔๑ หน้าสถานีตำรวจทางหลวง ๕ ๑๐. สงขลา ( ขาล่อง ) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๔ หน้าสถานีตำรวจทางหลวงบ้านพรุพ้อ : เพิ่มจากปีใหม่ ๕๕ ๑๑. ระยอง ( ขาขึ้นและล่อง ) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ กม. ที่ ๑๐๒ จึงขอให้หน่วยในพื้นที่ได้เข้าร่วมบูรณาการ ตามความเหมาะสมด้วย โดยจะแจ้งเป็นทางการอีกครั้ง 6

7 แผนการตรวจเยี่ยมที่ตั้งหน่วยบริการ ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๕ ( ผู้บริหาร ) 7 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย อทช. รทช. วิศวกรใหญ่ และ ผส. สำนักส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในพื้นที่ที่กำกับดูแล โดย สอป. จะประสานแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

8 แนวทางการใช้จ่ายงบดำเนินงานค่าใช้จ่าย อส. ทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ แบ่งเป็น ๔ รายการ รวม ๔, ๒๐๐, ๐๐๐ บาท ค่าตอบแทนการรายงานอุบัติเหตุ งบประมาณรวม ๑๙๑, ๐๐๐ บาท ๑.๑. แนวทางการเบิกจ่าย ให้ สนง. ทชจ. ดำเนินการตามบันทึก สบก. ที่ คค ๐๗๐๑. ๔ / ว๘๔๖๓ ลว. ๒๒ ก. ย. ๕๔ เรื่องคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครทาง หลวงชนบท ( อส. ทช.) และรายงานผลให้ สทช. ที่กำกับดำเนินการ สรุปผลการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุแจ้ง สอป. เพื่อโอนงบประมาณให้ สนง. ทชจ. ดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ อส. ทช. ค่าไปรษณียบัตร งบประมาณรวม ๒๐๔, ๐๐๐ บาท ๒.๒. สอป. จะดำเนินการจัดซื้อส่งให้แก่ สนง. ทชจ. เพื่อเบิกจ่ายให้ อส. ทช. ใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารถึง สนง. ทชจ. 8

9 ค่าใช้จ่ายในการช่วยปฏิบัติงาน งบประมาณรวม ๑, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท ๓.๓. สอป. จะโอนจัดสรรให้ สนง. ทชจ. เพื่อเบิกจ่ายให้ อส. ทช. ใน อัตรา ๒๐๐ บาท / คน / วัน เมื่อมาร่วมปฏิบัติงาน เช่น ร่วมตั้งหน่วย บริการประชาชนช่วงเทศกาล ร่วมตั้งจุดตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก และกิจกรรมอื่นๆ ( ใช้จ่ายได้ในเทศกาลสงกรานต์ ๕๕ ) ค่าจัดประชุมประจำปีและพัฒนา อส. ทช. งบประมาณรวม ๒, ๘๐๕, ๐๐๐ บาท ๔.๔. สอป. จะโอนจัดสรรให้ สทช. สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุมประจำปีเพื่อพัฒนา อส. ทช. และซักซ้อมแนวทางการ ดำเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ สทช. อาจพิจารณามอบให้ สนง. ทชจ. ไป ดำเนินการในแต่ละพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม แนวทางการใช้จ่ายงบดำเนินงานค่าใช้จ่าย อส. ทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 9

10 10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การอำนวยความสะดวกและ ปลอดภัย การเดินทางบนทางหลวง ชนบท สงกรานต์ ๒๕๕๕ ( ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ) สำนักอำนวยความ ปลอดภัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google