งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-R to Relational Mapping Algorithm. Data Integrity Rule กฎความคงสภาพในข้อมูล ความคงสภาพในข้อมูล คือ กฎเกณฑ์และข้อจำกัดที่ กำหนดขึ้นมาเพื่อควบคุม ความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-R to Relational Mapping Algorithm. Data Integrity Rule กฎความคงสภาพในข้อมูล ความคงสภาพในข้อมูล คือ กฎเกณฑ์และข้อจำกัดที่ กำหนดขึ้นมาเพื่อควบคุม ความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-R to Relational Mapping Algorithm

2 Data Integrity Rule กฎความคงสภาพในข้อมูล ความคงสภาพในข้อมูล คือ กฎเกณฑ์และข้อจำกัดที่ กำหนดขึ้นมาเพื่อควบคุม ความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง ตรงกันตามความเป็นจริง และป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในข้อมูลที่จะบันทึกลง ฐานข้อมูล สำหรับกฎความคงสภาพในข้อมูล ประกอบด้วย 3 กฎเกณฑ์หลัก คือ  กฎความคงสภาพของเอ็นติตี้ (Entity Integrity)  กฎความคงสภาพของโดเมน (Domain Integrity)  กฎความคงสภาพของการอ้างอิง (Referential Integrity)

3 Entity Integrity กฎความคงสภาพของเอ็นติตี้ เป็นกฎที่ว่าด้วยการออกแบบเพื่อความแน่นอนของทุก ๆ รีเลชั่นที่มีคีย์หลัก โดยรับประกันว่าทุกแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักจะต้องไม่เป็น ค่าว่าง ซึ่งหากแอตตริบิวต์ ใดมีคีย์หลักเป็นค่าว่าง (Null) การอ้างอิงความเป็น เอกลักษณ์ของแอตตริบิวต์นั้นจะ ผิดกฏความคงสภาพของเอ็นติตี้ไปโดยปริยาย บางครั้งกฏ ความคงสภาพของเอ็นติตี้ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Key Integrity

4 Entity Integrity

5 Domain Integrity กฎความคงสภาพของโดเมน เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้เพื่อควบคุมค่าข้อมูลให้อยู่ในช่วงที่ เหมาะสมและถูกต้อง เช่น เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ซึ่งจะต้องมีค่าระหว่าง 0.00 ถึง 4.00 ดังนั้นในการพัฒนา ฐานข้อมูลก็จะต้องสามารถควบคุมค่าดังกล่าวได้ โดยเกรด เฉลี่ยสะสมต้องไม่เป็น ค่าติดลบ และจะมีค่าไม่เกินกว่า 4.00 ไม่ได้

6 Domain Integrity

7 Referential Integrity กฎความคงสภาพของการอ้างอิง เป็นกฎเกณฑ์ที่ว่า ถ้าหากมีรีเลชั่นหนึ่งซึ่งเป็นคีย์นอก (Foreign Key) มีการอ้างอิง กับคีย์หลัก (Primary Key) ในอีกรีเลชั่นหนึ่ง ก็จะทำให้ สามารถทราบข้อมูลต่าง ๆ ใน อีกรีเลชั่นหนึ่งได้

8 Referential Integrity การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลตามกฎความคงสภาพของการ อ้างอิงนี้ มีความเป็นไปได้ อยู่ 3 กรณีด้วยกัน ดังนี้  Restricted เป็นกฎที่ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูล ที่เป็นคีย์ ถ้าคีย์ที่ต้องการ แก้ไขนั้นยังมีการอ้างอิงหรือใช้งานจากรีเลชั่นอื่น ๆ อยู่  Cascades เป็นกฎที่อนุญาตให้สามารถแก้ไขข้อมูลที่ เป็นคีย์หลักได้ แต่จะทำการ แก้ไขคีย์นอกใน รีเลชั่นอื่น ๆ ที่มีการอ้างถึงคีย์หลักโดย อัตโนมัติ

9 Referential Integrity  Cascades Example P0014 > P0089

10 Referential Integrity  Nullify เป็นกฎที่อนุญาตให้บันทึกค่า Null ให้กับคีย์ นอกได้ เช่น ในรีเลชั่น Order_Line เป็นรีเลชั่นการ สั่งซื้อสินค้าของลูกค้า สมมติว่ามีสินค้าชิ้นหนึ่งยังไม่ได้ มีการกำหนดรหัสสินค้า เนื่องจากเป็นสินค้าชนิด ใหม่ แต่กฎนี้จะอนุญาตให้ใส่ค่า Null แก่รหัสสินค้า (productID) ที่เป็นคีย์นอกได้

11 E-R to Relational Mapping Algorithm  Strong Entity คือ entity ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง เป็น อิสระโดยไม่ขึ้นกับ entity ใด  Weak Entity คือ entity ที่เกิดได้จาก entity หลัก ดังนั้น Weak Entity จะถูกลบ ออกไปทันทีเมื่อ entity หลักถูกลบ  Associative Entity เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นจาก ความสัมพันธ์ระหว่าง entity ใน ลักษณะ M:N โดยหากเกิดความสัมพันธ์ระหว่าง entity แบบกลุ่มต่อกลุ่มแล้ว จะต้องเพิ่ม entity อีกหนึ่งตัวคั่นกลาง เพื่อใช้เก็บ เหตุการณ์ของข้อมูลที่เกิดขึ้น

12 Step 1 : การแปลง Strong Entity  การแปลง Strong Entity ชื่อ CUSTOMER มาเป็นรีเลชั่น

13 Step 1 : การแปลง Strong Entity  การแปลง Composite Attributes มาเป็น รีเลชั่น

14 Step 1 : การแปลง Strong Entity  การแปลง Multivalued Attributes มาเป็น รีเลชั่น

15 Step 2 : การแปลง Weak Entity  การแปลง Weak Entity มาเป็นรีเลชั่น

16 Step 3 : การแปลงความสัมพันธ์แบบ Binary  การแปลงความสัมพันธ์แบบ 1:M (one to many) เป็นรีเลชั่น

17 Step 3 : การแปลงความสัมพันธ์แบบ Binary  การแปลงความสัมพันธ์แบบ M:N (many to many) เป็นรีเลชั่น

18 Step 3 : การแปลงความสัมพันธ์แบบ Binary  การแปลงความสัมพันธ์แบบ 1:1 (one to one) เป็นรีเลชั่น

19 Step 4 : การแปลงเอ็นติตี้ชนิด Associative  กรณีไม่ได้ระบุคีย์หลัก (Primary Key)

20 Step 4 : การแปลงเอ็นติตี้ชนิด Associative  กรณีมีการระบุคีย์หลัก (Primary Key) unitPrice

21 Step 5 : การแปลงความสัมพันธ์แบบ Unary  ความสัมพันธ์แบบ Unary ชนิด one to many ทำการเพิ่มแอตตริบิวต์ที่ใช้เป็นคีย์นอกเข้าไป โดยค่าข้อมูล คีย์นอกก็คือค่าข้อมูลคีย์หลัก ที่ใช้เชื่อมโยงบนรีเลชั่นเดียวกัน ( คีย์นอกจะต้องมีโดเมน เดียวกับคีย์หลัก )

22 Step 5 : การแปลงความสัมพันธ์แบบ Unary  ความสัมพันธ์แบบ Unary ชนิด many to many จะต้องสร้างรีเลชั่น 2 รีเลชั่นด้วยกัน โดยรีเลชั่นแรกจะมีคีย์ หลักพร้อมแอตตริบิวต์ที่เกี่ยว ข้อง ส่วนอีกรีเลชั่นหนึ่ง คือ รีเลชั่นแบบ Associative ที่ ประกอบด้วย 2 แอตตริบิวต์ที่เป็น คีย์หลัก ซึ่งแอตตริบิวต์ทั้งสองก็คือค่าข้อมูลเดียวกันกับคีย์ หลักในเอ็นติตี้แรก แต่จะต้อง ตั้งชื่อให้แตกต่างกัน

23 Step 5 : การแปลงความสัมพันธ์แบบ Unary  Example : ต้องการทราบว่ามี component อะไรบ้างทีอยู่ใน item หมายเลข 100 SELECT componentNo, quantity FROM COMPONENT WHERE itemNo = 100;

24 Step 6 : การแปลงความสัมพันธ์แบบ Ternary (and n-ary)

25 Step 7 : การแปลงความสัมพันธ์แบบ Supertype / Subtype 1. ให้สร้างรีเลชั่นแยกออกต่างหาก สำหรับ Supertype และแต่ละ Subtype 2. แอตตริบิวต์ของ Subtype จะได้รับการถ่ายทอดจาก รีเลชั่นที่เป็น Supertype รวมถึงแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์ หลักด้วย 3. กำหนดคีย์หลักให้กับแต่ละรีเลชั่นที่เป็น Subtype โดยจะต้องมีแอตตริบิวต์ที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ระบุ ความแตกต่างของแต่ละ Subtype

26 Step 7 : การแปลงความสัมพันธ์แบบ Supertype / Subtype EMPLOYEE


ดาวน์โหลด ppt E-R to Relational Mapping Algorithm. Data Integrity Rule กฎความคงสภาพในข้อมูล ความคงสภาพในข้อมูล คือ กฎเกณฑ์และข้อจำกัดที่ กำหนดขึ้นมาเพื่อควบคุม ความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google