งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

12. การบันทึกข้อมูลลงในตาราง Syntax INSERT INTO [( column 1, column 2, …)] VALUES ( value 1, value 2, … ) ;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "12. การบันทึกข้อมูลลงในตาราง Syntax INSERT INTO [( column 1, column 2, …)] VALUES ( value 1, value 2, … ) ;"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 12. การบันทึกข้อมูลลงในตาราง Syntax INSERT INTO [( column 1, column 2, …)] VALUES ( value 1, value 2, … ) ;

2 12. การบันทึกข้อมูลลงในตาราง Detail การป้อนข้อมูลด้วยคำสั่ง INSERT นี้อาจไม่ จำเป็นต้องระบุชื่อคอลัมน์ที่กำหนดไว้เป็นโครงสร้างของ ตาราง แต่ค่าของข้อมูล ( value ) จะต้องระบุชื่อคอลัมน์ที่ กำหนดไว้ในโครงสร้างนั้นๆ นอกจากนี้ ค่าของข้อมูลประเภท CHAR VARCHAR2 หรือ DATE จะต้องมีเครื่องหมาย ‘ ‘ กำกับ

3 แสดงการเพิ่มข้อมูล Books INSERT INTO Books VALUES ( ‘ 777 ‘, ‘ SQL’, ‘9’, ‘650’ );

4 13. การปรับปรุงข้อมูลในตาราง Syntax UPDATE SET [, column 2, …] = [WHERE ] ;

5 แสดงการปรับปรุงข้อมูล Books UPDATE Books SET PID = PID * 2

6 แสดงการปรับปรุงข้อมูล Books UPDATE Books SET PID = PID * 2 WHERE BID = ‘ 1388 ‘

7 14. การลบข้อมูลในตาราง Syntax DELETE FROM [WHERE ] ;

8 14. การลบข้อมูลลงในตาราง Detail คำสั่ง DELETE นี้ หากไม่ได้ระบุเงื่อนไข [ WHERE ] ข้อมูลทั้งหมดในตารางจะถูกลบ ออกหมด ซึ่งการลบข้อมูลทั้งหมดนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อไม่มี ตารางอื่นที่มีคอลัมน์ที่เป็น คีย์นอก ( Foreign key ) ที่จะ อ้างอิงมายังคอลัมน์ที่เป็นคีย์หลัก ( Primary Key ) ของ ตารางนี้

9 แสดงการลบข้อมูล Books DELETE FROM Books WHERE BID = ‘ 9090 ‘


ดาวน์โหลด ppt 12. การบันทึกข้อมูลลงในตาราง Syntax INSERT INTO [( column 1, column 2, …)] VALUES ( value 1, value 2, … ) ;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google