งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๔ บทที่ ๔ บทที่ ๔ บทที่ ๔ ตีตี ใตใต ไตไต โตโต อ่านสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๔ บทที่ ๔ บทที่ ๔ บทที่ ๔ ตีตี ใตใต ไตไต โตโต อ่านสระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ ๔ บทที่ ๔ บทที่ ๔ บทที่ ๔

3 ตีตี ใตใต ไตไต โตโต อ่านสระ

4 อ่านพยัญชนะ กจดตบป อ ข ถห ช น พ ฟม ร ล ว

5 ไป ไต ไอ อ่านสะกดคำและแจกรูป ไช ไฟ ไรไร ไวไว ไขไข ไถไถ ไหไห โตโต โบโบ โอโอ โชโช โนโน โพโพ โมโม โถโถ โหโห

6 มี ดี ตี ปี อี ใจใจ ใดใด ใบใบ ในใน

7 อ่านเป็นคำ กานาดีตีปีปู ถูหูโตโต โบโบ โพโพ โถโถ ไปไป ไชไช ไฟไฟ ไวไว ไถไถ ไหไห ใจใจ ในใน ใบใบ

8 ไถนาพาไปใจดีมีปู หูตามาไว ในนาตาดี มีใบ ใบโพตาโตโมโห โตไว ไปดีตาไถนา

9 พาอา ไป ใจดีดีมีปูนา มาไวไวไชรูปู หูตาดี มีตาโตโมโหกา มาหาไฟ ไปดูนาอามีโบ

10 ตาใบ ตาชู ตาใบ ตาชู อีกามาไวไวดูปูไปในรูปู ตาใบพาตาชูมาดูปูดูอีกา ลูกหมามีตาโตกาโมโหตีลูกหมา ลูกหมาไปหาตาตาไถนาตาใจดี


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๔ บทที่ ๔ บทที่ ๔ บทที่ ๔ ตีตี ใตใต ไตไต โตโต อ่านสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google