งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำนาดำ จัดทำโดย นางสาวนูรีฮา อามะ 5510610052. การทำนาดำ การทำนาดำ เป็นวิธีการทำนาที่มีการนำเมล็ด ข้าวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้ ( แปลงกล้า ) ให้ งอกเป็นต้นกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำนาดำ จัดทำโดย นางสาวนูรีฮา อามะ 5510610052. การทำนาดำ การทำนาดำ เป็นวิธีการทำนาที่มีการนำเมล็ด ข้าวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้ ( แปลงกล้า ) ให้ งอกเป็นต้นกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำนาดำ จัดทำโดย นางสาวนูรีฮา อามะ 5510610052

2 การทำนาดำ การทำนาดำ เป็นวิธีการทำนาที่มีการนำเมล็ด ข้าวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้ ( แปลงกล้า ) ให้ งอกเป็นต้นกล้า แล้วถอนต้นกล้าไปปักดำใน กระทงนาที่เตรียมไว้ และมีการดูแลรักษาจน ให้ผลผลิต การทำนาดำนิยมในพื้นที่ที่มีแรงงาน เพียงพอ การทำนาดำ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ การเตรียมดิน การเตรียมดินสำหรับการทำนา ต้อง คำนึงถึงสภาพแวดล้อม เช่น น้ำ ภูมิอากาศ ลักษณะพื้นที่ ตลอดจนแบบวิธีการทำนา และ เครื่องมือการเตรียมดินที่แตกต่างกัน

3 การทำนาดำ การเตรียมดินแยกได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ 1. การไถดะ และไถแปร การไถดะคือ การไถพลิกหน้าดินครั้งแรกเพื่อกำจัด วัชพืช และตากดินให้แห้ง การไถแปร คือการไถครั้งที่สองโดยไถขวางแนวไถ ดะ เพื่อย่อยดินและคลุกเคล้าฟาง วัชพืช ฯลฯ ลง ไปในดิน ไถ ไถด้วยแรงงานสัตว์ เช่น วัว ควาย รถไถเดิน ตาม รถแทรกเตอร์ 2. การคราดหรือใช้ลูกทุบ คือการกำจัดวัชพืช ตลอดจนการทำให้ดินแตกตัว และเป็นเทือกพร้อม ที่จะปักดำได้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทำต่อจาก ขั้นตอนที่ 1 และขังน้ำไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้มีสภาพ ดินที่เหมาะสมในการคราด การใช้ลูกทุบหรือเครื่อง ไถพรวนจอบหมุน (Rotary)

4 การทำนาดำ ข้อควรระวังในการเตรียมดิน 1. ควรปล่อยให้ดินนามีโอกาสแห้งสนิท เป็นระยะเวลานานพอสมควร และถ้าสามารถไถ พลิกดินล่างขึ้นมาตากให้แห้งได้ก็จะดียิ่งขึ้น ถ้า ดินเปียกน้ำติดต่อกันโดยไม่มีโอกาสแห้ง จะเกิด การสะสมของสารพิษ เช่นแก๊สไข่เน่า ( ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ) และกรดอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งถ้าสารเหล่านี้มีปริมาณมากก็จะเป็นอันตราย ต่อรากข้าวได้


ดาวน์โหลด ppt การทำนาดำ จัดทำโดย นางสาวนูรีฮา อามะ 5510610052. การทำนาดำ การทำนาดำ เป็นวิธีการทำนาที่มีการนำเมล็ด ข้าวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้ ( แปลงกล้า ) ให้ งอกเป็นต้นกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google