งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม war room ควบคุม โรคเขตเมือง ครั้งที่ 2 /2555 ห้องระชุม ร่มโพธิ์ทอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30-16.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม war room ควบคุม โรคเขตเมือง ครั้งที่ 2 /2555 ห้องระชุม ร่มโพธิ์ทอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30-16.30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม war room ควบคุม โรคเขตเมือง ครั้งที่ 2 /2555 ห้องระชุม ร่มโพธิ์ทอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30-16.30

2 อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ( ที่มา ) กิจกรรมสำคัญ โรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ คือ วัณโรค โรคที่เป็น ปัญหาเชิงนโยบาย คือ ไข้เลือดออก ทุกพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ผลักดันเป็นตัวชี้วัดผู้ว่าราชการจังหวัด ปี 2556 อบรม SRRT ทุก รพ. สต เพื่อ PCU มีการเฝ้าระวัง เหตุการณ์ และ Key event online

3 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว : SRRT (Surveillance and Rapid Response Team) เฝ้าระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบาดได้ รวดเร็วรุนแรง ตรวจจับ public health emergency ออกสอบสวนโรคอย่างมี ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ควบคุมโรคฉุกเฉิน / ขั้นต้น เพื่อ หยุดยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวง กว้าง แลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรค

4 หลักการทำงานของ SRRT “ ตัดไฟแต่ต้นลม ” ทีมในพื้นที่เกิดเหตุ ดำเนินการก่อน ทีมในพื้นที่ทีมแรกสุด คือ ทีมระดับ อำเภอ

5 5 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 1.ดำเนินการตามพันธกิจด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR2005) 2.จัดทำแผน และซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุขระดับจังหวัด ๓ ระยะ คือ ก่อน ระหว่าง และ ภายหลังเกิดเหตุ 3.พัฒนาทีม SRRT

6 6 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การดำเนินงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR2005)  ร่วมมือกับนานาชาติในการเฝ้าระวังและรายงานภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)  พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ๔ ด้าน ในการรับมือกับภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข  ด้านการเฝ้าระวังสอบสวนโรค  ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย  ด้านห้องปฏิบัติการ  ด้านช่องทางเข้าออกประเทศ

7 ยุทธศาสตร์ IHR ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค (2552-2555) 1.พัฒนาทีม SRRT ทุกระดับให้มีขีดความสามารถสูง 2.พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดและส่วนกลาง 3.พัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งในการตรวจจับ PHEIC 4.ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมดำเนินการ 5.สนับสนุนชุมชนในการเฝ้าระวังโรค/ภัยในชุมชน

8 8 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)  ส่งเสริมสนับสนุนขีดความสามารถด้านการสอบสวนและควบคุมการ ระบาด รวมทั้งการเก็บและนำส่งวัตถุตัวอย่าง  พัฒนาและใช้มาตรฐานทีม SRRT ฉบับใหม่ ที่สอดคล้องกับกฎ อนามัยระหว่างประเทศ (IHR2005)  สนับสนุนการจัดตั้งทีม SRRT ท้องถิ่น (เทศบาลนคร/เมือง)  พัฒนาหัวหน้าทีม SRRT และผู้สอบสวนหลัก (PI)  สนับสนุนทีม SRRT เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข - แผนรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่

9 9 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ 1.พัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาให้ครอบคลุม ปัญหาที่สำคัญ และเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาแนวทางและมาตรฐานการจัดทำข่าวกรองโรค และภัยสุขภาพ 3.พัฒนาด้านบริหารจัดการ ในการใช้ประโยชน์ข้อมูล เฝ้าระวังวัณโรคร่วมกับ สปสช. (SMART TB)

10 10 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  เร่งรัดความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวัง AEFI และ AFP  พัฒนาระบบและมาตรฐานเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIVรายใหม่  พัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (VIS)  พัฒนาระบบเฝ้าระวังสอบสวนการจมน้ำ ตกน้ำ  พัฒนาการรายงาน Chronic Diseases Surveillance  พัฒนาการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ

11 11 สรุปแนวทางกรมควบคุมโรค ด้านงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและ SRRT “ งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ” มีระบบและเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา สำคัญที่ไว และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลข่าวสารทาง ระบาดวิทยาในการเตือนภัย ปรับ มาตรการ และจัดทำแผน / ยุทธศาสตร์ ส่งสัญญาณเตือนแจ้งทีม SRRT รวดเร็วทันเหตุการณ์

12 12 “ งาน SRRT” มีทีมที่มีขีดความสามารถสูงได้ มาตรฐานตาม IHR ทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ สามารถปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันที ทุก ระดับความรุนแรง เป็นทีมข่าวกรองที่ช่วยตรวจสอบ ข่าวสารการเฝ้าระวังฯ สรุปแนวทางกรมควบคุมโรค ด้านงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและ SRRT

13 13 “ บูรณาการงานระบาดวิทยา ” สรุปแนวทางกรมควบคุมโรค ด้านงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและ SRRT งานเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา งาน SRRT งานระบาดวิทยาคลินิก ( ใน ร. พ.) งาน IHR ( เฝ้าระวังโรค ระหว่างประเทศ ) งานระบาดวิทยา

14 ด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ – ทบทวนการส่งรายงาน 506 – การประสานการสอบสวนโรค – รายงานการสอบสวน ( เดิม ) ด้านการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ – ไม่มีการสอบสวน – มีการสอบสวนแต่ไม่สมบูรณ์ เช่น กำหนดนิยามไม่ถูกต้อง เก็บตัวอย่างไม่ได้ ไม่ครบ ตามสอบไม่ได้ ใช้แบบสอบสวนไม่ถูกต้อง เหมาะสม ฯลฯ

15 ปัญหาการเขียนรายงานและแนว ทางแก้ไข มีการสอบสวนแต่ไม่เขียนรายงานการสอบสวน เขียนรายงานการสอบสวนแต่ไม่รายงาน เขียนรายงานการสอบสวนและรายงาน ทบทวนการเขียนรายงาน – เบื้องต้น / กึ่งสมบูรณ์ / สมบูรณ์ ทบทวนส่งรายงานการสอบสวน – ส่งเมื่อไหร่ / ส่งผ่านใคร / ส่งอย่างไร ข้อสรุปเหตุการณ์ที่ต้องสอบสวนและเขียน รายงานการสอบสวนเบื้องต้น

16 งานระบาดวิทยา ทบทวนขั้นตอนการเก็บ lab ส่งตรวจในงาน ระบาดวิทยา – แจ้งจังหวัดบันทึกในสมุดเฝ้าระวัง – ส่งแบบสอบพร้อมตัวอย่างที่ศูนย์วิทย์อุดร – ศูนย์วิทย์แจ้ง สคร.6 ขอสนับสนุนเงินค่าตรวจ – ศูนย์วิทย์ แจ้งผล lab แก่ รพ./ สำเนาเรียน สสจ. เฝ้าระวังระบาดของโรคในชาวต่างชาติ โรคที่ต้องรายงานที่สำคัญ

17 โรคที่ต้องรายงานภายใน 24 ชั่วโมง 1. ไข้หวัดนก 2. อหิวาตกโรค 3. ไข้กาฬหลัง แอ่น 4. ไข้คอตีบ 5. ไข้สมอง อักเสบ 6. ปอดอักเสบ 7. พิษสุนัขบ้า 8. แอนแทรกซ์ 9. บาดทะยักใน ทารกแรกเกิด 10. กล้ามเนื้อ อัมพาตอ่อน ปวกเปียกแบบ เฉียบพลัน 11. AEFI

18 โรคเร่งด่วนที่ต้องรายงานภายใน 4 วัน 1. บิด 2. ไข้หวัดใหญ่ 3. หัด 4. ไอกรน 5. ไข้เดงกี่ (Dengue Fever) 6. ไข้เลือดออก 7. ไข้เลือดออกช๊อค (DSS) 8. เลปโตสไปโรซิส 9. Hand Foot Mouth Disease (HFMD)

19 โรคติดต่อสำคัญที่ต้องรายงาน ภายใน 1 สัปดาห์ 1. อุจจาระร่วง 2. อาหารเป็นพิษ 3. Enteric Fever 4. Typhoid 5. Paratyphoid 6. Salmonellosis 7. ตับอักเสบ 8. โรคตาแดง 9. หัดเยอรมัน 10. สุกใส 11. ไข้ที่ไม่พบความ ผิดปกติ (FWLS) 12. โปลิโอมัยเอไลติส 13. บาดทะยัก 14. มาลาเรีย 15. วัณโรคปอด และ อวัยวะอื่น ๆ 16. สคับไทฟัส 17. ทริคิโนซิส 18. คางทูม 19. Meningitis 20. Herpangina

20 SRRT


ดาวน์โหลด ppt ประชุม war room ควบคุม โรคเขตเมือง ครั้งที่ 2 /2555 ห้องระชุม ร่มโพธิ์ทอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30-16.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google