งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม war room ควบคุมโรคเขตเมือง ครั้งที่ 2 /2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม war room ควบคุมโรคเขตเมือง ครั้งที่ 2 /2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม war room ควบคุมโรคเขตเมือง ครั้งที่ 2 /2555
ห้องระชุม ร่มโพธิ์ทอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา

2 อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ที่มา) กิจกรรมสำคัญ โรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ คือ วัณโรค โรคที่เป็นปัญหาเชิงนโยบาย คือ ไข้เลือดออก ทุกพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ผลักดันเป็นตัวชี้วัดผู้ว่าราชการจังหวัด ปี 2556 อบรม SRRT ทุก รพ.สต เพื่อ PCU มีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ และKey event online

3 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว : SRRT (Surveillance and Rapid Response Team)
เฝ้าระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วรุนแรง ตรวจจับ public health emergency ออกสอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ควบคุมโรคฉุกเฉิน/ขั้นต้น เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง แลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรค

4 หลักการทำงานของ SRRT “ตัดไฟแต่ต้นลม”
ทีมในพื้นที่เกิดเหตุ ดำเนินการก่อน ทีมในพื้นที่ทีมแรกสุด คือ ทีมระดับอำเภอ

5 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ดำเนินการตามพันธกิจด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR2005) จัดทำแผน และซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด ๓ ระยะ คือ ก่อน ระหว่าง และภายหลังเกิดเหตุ พัฒนาทีม SRRT

6 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
การดำเนินงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR2005) ร่วมมือกับนานาชาติในการเฝ้าระวังและรายงานภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ๔ ด้าน ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด้านการเฝ้าระวังสอบสวนโรค ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านช่องทางเข้าออกประเทศ 6 6

7 ยุทธศาสตร์ IHR ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค (2552-2555)
1.พัฒนาทีม SRRT ทุกระดับให้มีขีดความสามารถสูง 2.พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดและส่วนกลาง 3.พัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งในการตรวจจับ PHEIC 4.ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมดำเนินการ 5.สนับสนุนชุมชนในการเฝ้าระวังโรค/ภัยในชุมชน

8 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ส่งเสริมสนับสนุนขีดความสามารถด้านการสอบสวนและควบคุมการระบาด รวมทั้งการเก็บและนำส่งวัตถุตัวอย่าง พัฒนาและใช้มาตรฐานทีม SRRT ฉบับใหม่ ที่สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR2005) สนับสนุนการจัดตั้งทีม SRRT ท้องถิ่น (เทศบาลนคร/เมือง) พัฒนาหัวหน้าทีม SRRT และผู้สอบสวนหลัก (PI) สนับสนุนทีม SRRT เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข - แผนรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 8 8

9 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาให้ครอบคลุมปัญหาที่สำคัญ และเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ พัฒนาแนวทางและมาตรฐานการจัดทำข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาด้านบริหารจัดการ ในการใช้ประโยชน์ข้อมูล เฝ้าระวังวัณโรคร่วมกับ สปสช. (SMART TB) 9 9

10 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เร่งรัดความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวัง AEFI และ AFP พัฒนาระบบและมาตรฐานเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIVรายใหม่ พัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (VIS) พัฒนาระบบเฝ้าระวังสอบสวนการจมน้ำ ตกน้ำ พัฒนาการรายงาน Chronic Diseases Surveillance พัฒนาการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ 10 10

11 สรุปแนวทางกรมควบคุมโรค ด้านงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและ SRRT
“งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา” มีระบบและเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสำคัญที่ไว และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาในการเตือนภัย ปรับมาตรการ และจัดทำแผน/ยุทธศาสตร์ ส่งสัญญาณเตือนแจ้งทีม SRRT รวดเร็วทันเหตุการณ์ 11 11

12 สรุปแนวทางกรมควบคุมโรค ด้านงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและ SRRT
มีทีมที่มีขีดความสามารถสูงได้มาตรฐานตาม IHR ทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ สามารถปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันที ทุกระดับความรุนแรง เป็นทีมข่าวกรองที่ช่วยตรวจสอบข่าวสารการเฝ้าระวังฯ 12 12

13 สรุปแนวทางกรมควบคุมโรค
ด้านงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและ SRRT “บูรณาการงานระบาดวิทยา” งาน IHR (เฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศ) งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยาคลินิก (ใน ร.พ.) งาน SRRT 13 13

14 งานระบาดวิทยา ด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ
ทบทวนการส่งรายงาน 506 การประสานการสอบสวนโรค รายงานการสอบสวน (เดิม) ด้านการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ไม่มีการสอบสวน มีการสอบสวนแต่ไม่สมบูรณ์ เช่น กำหนดนิยามไม่ถูกต้อง เก็บตัวอย่างไม่ได้ ไม่ครบ ตามสอบไม่ได้ ใช้แบบสอบสวนไม่ถูกต้อง เหมาะสม ฯลฯ

15 ปัญหาการเขียนรายงานและแนวทางแก้ไข
มีการสอบสวนแต่ไม่เขียนรายงานการสอบสวน เขียนรายงานการสอบสวนแต่ไม่รายงาน เขียนรายงานการสอบสวนและรายงาน ทบทวนการเขียนรายงาน – เบื้องต้น /กึ่งสมบูรณ์ / สมบูรณ์ ทบทวนส่งรายงานการสอบสวน – ส่งเมื่อไหร่ / ส่งผ่านใคร /ส่งอย่างไร ข้อสรุปเหตุการณ์ที่ต้องสอบสวนและเขียนรายงานการสอบสวนเบื้องต้น

16 งานระบาดวิทยา ทบทวนขั้นตอนการเก็บ lab ส่งตรวจในงานระบาดวิทยา
แจ้งจังหวัดบันทึกในสมุดเฝ้าระวัง ส่งแบบสอบพร้อมตัวอย่างที่ศูนย์วิทย์อุดร ศูนย์วิทย์แจ้ง สคร.6 ขอสนับสนุนเงินค่าตรวจ ศูนย์วิทย์ แจ้งผล lab แก่ รพ./สำเนาเรียน สสจ. เฝ้าระวังระบาดของโรคในชาวต่างชาติ โรคที่ต้องรายงานที่สำคัญ

17 โรคที่ต้องรายงานภายใน 24 ชั่วโมง
1. ไข้หวัดนก 2. อหิวาตกโรค 3. ไข้กาฬหลังแอ่น 4. ไข้คอตีบ 5. ไข้สมองอักเสบ 6. ปอดอักเสบ 7. พิษสุนัขบ้า 8. แอนแทรกซ์ 9. บาดทะยักในทารกแรกเกิด 10. กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อน ปวกเปียกแบบเฉียบพลัน 11. AEFI

18 โรคเร่งด่วนที่ต้องรายงานภายใน 4 วัน
1. บิด 2. ไข้หวัดใหญ่ 3. หัด 4. ไอกรน 5. ไข้เดงกี่ (Dengue Fever) 6. ไข้เลือดออก 7. ไข้เลือดออกช๊อค (DSS) 8. เลปโตสไปโรซิส 9. Hand Foot Mouth Disease (HFMD)

19 โรคติดต่อสำคัญที่ต้องรายงานภายใน 1 สัปดาห์
1. อุจจาระร่วง 2. อาหารเป็นพิษ 3. Enteric Fever 4. Typhoid 5. Paratyphoid 6. Salmonellosis 7. ตับอักเสบ 8. โรคตาแดง 9. หัดเยอรมัน 10. สุกใส 11. ไข้ที่ไม่พบความผิดปกติ (FWLS) 12. โปลิโอมัยเอไลติส 13. บาดทะยัก 14. มาลาเรีย 15. วัณโรคปอด และอวัยวะอื่น ๆ 16. สคับไทฟัส 17. ทริคิโนซิส 18. คางทูม 19. Meningitis 20. Herpangina

20 SRRT


ดาวน์โหลด ppt ประชุม war room ควบคุมโรคเขตเมือง ครั้งที่ 2 /2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google