งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Teamwor k การทำงาน เป็นทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Teamwor k การทำงาน เป็นทีม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Teamwor k การทำงาน เป็นทีม Saowarose.ho@gmail.com

2 กรุ๊ปเลือด บอกนิสัย

3 O : เป็นคนเกิดมาเพื่อ ประสบความสำเร็จ A : เป็นคน ช่างคิด คิด อย่างลึกซึ้ง B : เป็นคนที่มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ AB : เป็นคนที่เกิดมาเพื่อ แก้ปัญหา AIDS : เป็นคนที่ … เตรียมตัว

4 ภาพทายอารมณ์ ตรงไปตรงมา มั่นคง อยู่ใน กรอบ ชอบหมกมุ่น SEX ชอบเสี่ยง เล่ห์เหลี่ยม

5 TEAMWORK!

6 T TTRUST E EEMPATHY A A ADAPTABILIT Y M MMUTUAL BENEFITS W W WILLINGNESS O O OPENNESS R RRESPECT K K KNOWLEDGE ไว้วางใจกัน เอาใจเราไป ใส่ใจเขา ปรับตัว ผลประโยชน์ ร่วม ความเต็มใจ เปิดเผย ยอมรับนับถือ ความรอบรู้

7 ผลที่ได้จากการ ทำงานเป็นทีม 1. ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ของแต่ละคน 2. ความมีประสิทธิภาพของ ทีมงาน 3. การบรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ 4. ความสำเร็จและความ เจริญก้าวหน้าขององค์กร ผลประโยชน์รายบุคคลที่ได้รับจาก การทำงานเป็นทีม

8 อุปสรรคในการ ทำงานเป็นทีม 1. บุคคลมีทัศนะไม่ถูกต้อง 2. บุคคลมีความคิดในการทำงาน แตกต่างกันมาก 3. บุคคลมีความสัมพันธ์ต่อกัน น้อย 4. ขาดการสนับสนุนจากฝ่าย บริหาร 5. องค์การ / หน่วยงานไม่มี นโยบายเป้าหมายที่แน่นอน

9 สิ่งที่ขัดขวางในการ ทำงานกับผู้อื่น  การไม่ปรับตัวเองให้ เข้ากับผู้อื่น สนใจแต่ ตัวเอง  เห็นประโยชน์ส่วนตน เหนือส่วนรวมเอาเปรียบ ผู้อื่น  ความคิดเห็น และการ กระทำของตนเองถูก เสมอ ไม่ยอมฟังใคร  วางโต เหนือกว่า เด่น กว่าผู้อื่น

10 เทคนิคการรักษาทีมงาน 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญเสมอต้นเสมอ ปลาย 2. พัฒนาทีมให้เข้มแข็งตลอดเวลา เช่น เสริมความรู้ ส่งอบรม ทีมต้องตื่นตัว ตลอดเวลา 3. สร้างและรักษาวินัยของทีมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 4. รักษาความเป็นธรรม 5. ถือว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา ความ แตกต่างทางความคิดจะได้ความคิดใหม่ เกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Teamwor k การทำงาน เป็นทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google