งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานเป็นทีม Teamwork Saowarose.ho@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานเป็นทีม Teamwork Saowarose.ho@gmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานเป็นทีม Teamwork

2 กรุ๊ปเลือดบอกนิสัย

3 O : เป็นคนเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จ
A : เป็นคน ช่างคิด คิดอย่างลึกซึ้ง B : เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ AB : เป็นคนที่เกิดมาเพื่อแก้ปัญหา AIDS : เป็นคนที่…เตรียมตัว

4 ตรงไปตรงมา มั่นคง อยู่ในกรอบ ชอบหมกมุ่น SEX ชอบเสี่ยง เล่ห์เหลี่ยม
ภาพทายอารมณ์ ตรงไปตรงมา มั่นคง อยู่ในกรอบ ชอบหมกมุ่น SEX ชอบเสี่ยง เล่ห์เหลี่ยม

5 TEAMWORK!

6 T TRUST E EMPATHY A ADAPTABILITY M MUTUAL BENEFITS W WILLINGNESS O OPENNESS R RESPECT K KNOWLEDGE ไว้วางใจกัน เอาใจเราไปใส่ใจเขา ปรับตัว ผลประโยชน์ร่วม ความเต็มใจ เปิดเผย ยอมรับนับถือ ความรอบรู้

7 ผลที่ได้จากการทำงานเป็นทีม
ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของแต่ละคน ความมีประสิทธิภาพของทีมงาน การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ผลประโยชน์รายบุคคลที่ได้รับจากการทำงานเป็นทีม

8 อุปสรรคในการทำงานเป็นทีม
บุคคลมีทัศนะไม่ถูกต้อง บุคคลมีความคิดในการทำงานแตกต่างกันมาก บุคคลมีความสัมพันธ์ต่อกันน้อย ขาดการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร องค์การ/หน่วยงานไม่มีนโยบายเป้าหมายที่แน่นอน

9 สิ่งที่ขัดขวางในการทำงานกับผู้อื่น
การไม่ปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่น สนใจแต่ตัวเอง เห็นประโยชน์ส่วนตนเหนือส่วนรวมเอาเปรียบผู้อื่น ความคิดเห็น และการกระทำของตนเองถูกเสมอ ไม่ยอมฟังใคร วางโต เหนือกว่า เด่นกว่าผู้อื่น

10 เทคนิคการรักษาทีมงาน
ผู้บริหารให้ความสำคัญเสมอต้นเสมอปลาย พัฒนาทีมให้เข้มแข็งตลอดเวลา เช่น เสริมความรู้ ส่งอบรม ทีมต้องตื่นตัวตลอดเวลา สร้างและรักษาวินัยของทีมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รักษาความเป็นธรรม ถือว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา ความแตกต่างทางความคิดจะได้ความคิดใหม่เกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การทำงานเป็นทีม Teamwork Saowarose.ho@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google