งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Question Words Presented Question Words Question Words “ คำที่ใช้แสดงคำถาม ” แบบทดสอบก่อนเรียน Choose the correct form. Follow the example. 1. What/Which/is.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Question Words Presented Question Words Question Words “ คำที่ใช้แสดงคำถาม ” แบบทดสอบก่อนเรียน Choose the correct form. Follow the example. 1. What/Which/is."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Question Words Presented

3 Question Words Question Words “ คำที่ใช้แสดงคำถาม ” แบบทดสอบก่อนเรียน Choose the correct form. Follow the example. 1. What/Which/is your father ? WhatWhichWhatWhich 2. What / Where / did they come from ? What Where What Where 3. How/ How many /do they go to England? How many How many 4. How long/ How many /students are there in your class? How longHow many How longHow many 5. How old / How wide /are you? How old How wide How old How wide HOME

4 6. What/ Which /of these languages do you speak fluently? WhatWhichWhatWhich 7. When / Where / do you home? WhenWhereWhenWhere 8. Who / Whom / is that man? WhoWhomWhoWhom 9. How fast / How wide / is you bed? How fast How wide How fast How wide 10. How long / How much / are you? How long How much How long How much HOME

5 Question Words Question Words “ คำที่ใช้แสดงคำถาม ” ในภาษาอังกฤษมีคำ Question Words อยู่ทั้งหมด 21 ตัวคือ What,Which,When,Where,Who,Whom,Whose,Why, How, How long,How often,How many,How much,How far, How tall,How high,How wide,How about,How old, How fast และ How+Adjective ( หรือ Adverb) HOME

6 What อะไร What อะไร คำนี้เป็นได้ทั้ง Adjective เมื่อประกอบนาม และ Pronoun เมื่อใช้ตามลำพังใช้ถามเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งของ ทั่วๆไปก็ได้ ใช้ถาม เกี่ยวกับคนก็ได้ เช่น ก. ใช้ถามเกี่ยวกับสัตว์ และ สิ่งของ What is in the cage? อะไรอยู่ในกกรง ? - A bird. นก HOME

7 ข. ถ้า What ใช้ถามถึงบุคคลจะหมายถึงอาชีพ สถานภาพ หรือ เชื้อชาติ อย่างใดอย่างหนึ่งทันที เช่น What is your father? คุณพ่อของคุณเป็นอะไร ? - A doctor. หมอ What are you? คุณเป็นอะไร ? - A student. นักศึกษา What เป็น Object ของ preposition จะวาง preposition ไว้ท้ายประโยคเสมอ เช่น What is this made of? สิ่งที่ทำด้วยอะไร ? HOME

8 Which Which ใช้ถามได้ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ เป็นได้ทั้ง Adjective และ Pronoun มีความหมายว่า “ คนไหน ตัวไหน อันไหน ” เป็นกการ ถามเพื่อให้ เลือกจากจำนวนสองหรือจากจำนวนที่ได้จำกัดเอาไว้ เช่น Which of these languages do you speak fluently? ภาษาไหนในบรรดาภาษาเหล่านี้ที่คุณพูดได้ดี ? Thai. ไทย Which subjects do you prefer,science or math? คุณชอบวิชาไหนมากกว่า วิทยาศาสตร์ กับ คณิตศาสตร์ ? เมื่อ Which มี preposition ตามมาจะวาง preposition ไว้ ท้ายประโยค เช่น Which universities did you go to, Oxford or Cambridge? คุณไปเรียนมหาวิทยาลัยไหน อ๊อกฟอร์ดหรือ เคมบริด ? HOME

9 When เมื่อไร When เมื่อไร เป็นได้แต่ Adverb อย่างเดียว ใช้ถามถึงเวลา (Time) ไม่เจาะจง เวลาเหมือน What time แต่ผู้ตอบจะตอบเป็นเวลา เจาะจง หรือ เวลารวมก็ได้ ( ส่วนมากตอบเวลารวม ) เช่น When do you go home ? เมื่อไรคุณจะกลับบ้าน ? I go home five o ’ clock.( เจาะจงเวลากลับ ) In the afternoon.( บอกเวลารวม ) ผมจะกลับบ้านเวลา 5 โมง ( หรือในตอนบ่าย ) HOME

10 Where ที่ไหน Where ที่ไหน เป็น Adverb อย่างเดียวใช้ถามถึงสถานที่ ไม่ ว่าจะเป็นที่อยู่ หรือที่ที่จะไปถึงไปสู่ เช่น Where did they come from ? พวกเขามาจากไหนกัน ? - From Paris. จากกรุงปารีส HOME

11 Who ใคร Who ใคร เป็น Pronoun อย่างเดียวใช้กับคน และ ใช้เป็นประธานเสมอรูปกริยา ของประธานที่เป็น who จะใช้เอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้วางรูปคำถามได้ ดังนี้ who + verb … ? และคำตอบที่ได้มักเป็นชื่อคน เช่น Who is that man ? ชายคนนั้นเป็นใคร ? - Georgs Smith. ยอร์จ สมิธ

12 Whom ใคร Whom ใคร เป็น pronoun อย่างเดียว ใช้ถามถึงคนในกรณีที่ บุคคลนั้นทำหน้าที่ เป็นกรรม (object) ของกริยาหรือของบุพบท ใน ประโยค เช่น Whom did you meet yesterday? คุณพบใครเมื่อวานนี้ ? - Vichai. วิชัย HOME

13 Whose ของใคร Whose ของใคร เป็นได้ทั้ง Adjective เมื่อใช้โดยมีนามตามหลัง และ pronoun เมื่อใช้โดยมีนามตามหลัง ใช้ได้กับคนเท่านั้น เพื่อถามถึง เจ้าของ มีโครงสร้างประโยคดังนี้ เป็น Adjective :Whose + noun + verb เช่น Whose house is that? นั้นบ้านของใคร ? - Marisa ’ s. ของมาริสา เป็น Pronoun : Whose + Verb เช่น Whose is that pen ? ปากกานั้นของใคร ? - The teacher ’ s. ของคุณครู HOME

14 Why ทำไม Why ทำไม ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเหตุผล สาเหตุ หรือจุดประสงค์ เวลาตอบต้องใช้ because,in order to,to,so at to หรือ for ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น Why did you go to the bookshop? ทำไมคุณจึงไปที่ร้านขายหนังสือ ? I went there because I wanted to buy a book. ผมไปที่นั้น เพราะผมต้องการซื้อหนังสือ HOME

15 How อย่างไร How อย่างไร ใช้ถามในความหมายของลักษณะอาการ วิธีการทางคมนาคมและ ขนส่ง เครื่องมือ และใช้ขึ้นต้นประโยค สำหรับการทักทายด้วย เช่น How do they go to England? พวกเขาไปประเทศอังกฤษได้อย่างไร ? - By plane. โดยเครื่องบิน

16 How long นานหรือยาวเท่าไร How long นานหรือยาวเท่าไร ใช้ถามเกี่ยวกับระยะเวลาว่านานเท่าใด หรือ ถามเกี่ยวกับ ความยาวของสิ่งของต่างๆเช่น How long have you been here? คุณมาอยู่ที่นี้นานเท่าใดแล้ว ? - For four years. เป็นเวลา 4 ปี HOME

17 How many มากเท่าไร How many มากเท่าไร ใช้ถามเกี่ยวกับจำนวนมากน้อยของนามพหูพจน์ ทั้งนี้มีหลักอยู่ว่า ไปถามจำนวนของนามใด ให้วางไว้หน้าถามตัวนั้น ได้ โครงสรางดังนี้ How many + plural noun How many students are there in your class? มีนักศึกษามากเท่าไรอยู่ในห้องของคุณ ? - Twenty. มี 20 คน

18 How much มากเท่าไร How much มากเท่าไร ใช้ถามจำนวนมากน้อยของนามนับไม่ได้ ราคา ของ ถามน้ำหนัก และ ถามเกี่ยวกับมาตรา บวก ลบ คูณ หาร เช่น How much money do you need? คุณต้องการเงินมากเท่าไร ? - A hundred baht.100 บาท HOME

19 How far ไกลแค่ไหน How far ไกลแค่ไหน ใช้ถามถึงระยะทางว่า ไกลแค่ไหน นอกจากนี้ยังถาม ถึงระดับความ มากน้อยได้ด้วย เช่น How far is it from your house to your school? ไกลเท่าไรจากบ้านของคุณถึงโรงเรียน ? It ’ s two Kilometres. 2 กิโลเมตร HOME

20 How tall สูงเท่าไร How tall สูงเท่าไรใช้กับสูงของคนหรือสิ่งที่ไม่สูงมากนักเช่น How tall are you? คุณสูงเท่าไร ? I am six foot tall. ผมสูง 6 ฟุต How high สูงเท่าไร How high สูงเท่าไร ใช้กับความสูงที่สูงมาก เช่น ตึก ภูเขา ต้นไม้ หลังคาบ้าน เช่น How high is this building? ตึกหลังนี้สูงเท่าไร ? Fifty feet high. สูง 50 ฟุต HOME

21 How wide กว้างเท่าไร How wide กว้างเท่าไรใช้ถามเกี่ยวกับความกว้างของสิ่งต่างๆเช่น How wide is you bed ? เตียงนอนคุณกว้างเท่าไร ? How old อายุเท่าไร How old อายุเท่าไร ใช้ถามเกี่ยวกับอายุ จำนวนปีเกิดของคน หรือ สัตว์ เช่น How old are you ? คุณอายุเท่าไร ? I am 30 year old. ผมอายุ 30 ปี HOME

22 How fast เร็วแค่ไหน How fast เร็วแค่ไหน ใช้ถามเกี่ยวกับความเร็วว่า เร็วแค่ไหน เช่น How fast can he drive ? เขาสามารถขับเร็วได้เท่าไร ? He can drive at 80 kilometres an hour. เขาสามารถขับได้ 80 กม. ต่อชั่วโมง HOME

23 แบบทดสอบหลังเรียน Choose the correct form. Follow the example. 1. What/Which/is your father ? WhatWhichWhatWhich 2. What / Where / did they come from ? What Where What Where 3. How/ How many /do they go to England? How many How many 4. How long/ How many /students are there in your class? How longHow many How longHow many 5. How old / How wide /are you? How old How wide How old How wide HOME

24 6. What/ Which /of these languages do you speak fluently? WhatWhichWhatWhich 7. When / Where / do you home? WhenWhereWhenWhere 8. Who / Whom / is that man? WhoWhomWhoWhom 9. How fast / How wide / is you bed? How fast How wide How fast How wide 10. How long / How much / are you? How long How much How long How much HOME

25 เฉลยแบบทดสอบ 1. What /Which /is your father? 2. What / Where / did they come from? 3. How/How many/do you go to England? 4. How long / How many/students are there in your class? 5. How old / How wide/ are you ? HOME

26 6.What / Which / of these languages do you speak fluently ? 7. When / Where / do you go home ? 8.Who / Whom/is that man? 9.How fast / How wide/ is you bad? 10.How tall / How much / are you? HOME

27 Members Nutcha Buopibal No.5 Peachaya Luksanawaree No.6 Pummaree Junpuan No.12 Morakot Phasook No.13 Pannipa Sangwang No.18 Koranan Unlooktao No.19 Suparat Jarmonmarn No.27 M.5/9 Kanaratbamrung Pathumthani School

28 corr ect หน้าคำถาม ข้อ 1-5 หน้าคำถาม ข้อ 1-5 หน้าคำถาม ข้อ 6-10 หน้าคำถาม ข้อ 6-10

29 wro ng หน้าคำถาม ข้อ 1-5 หน้าคำถาม ข้อ 1-5 หน้าคำถาม ข้อ 6-10 หน้าคำถาม ข้อ 6-10


ดาวน์โหลด ppt Question Words Presented Question Words Question Words “ คำที่ใช้แสดงคำถาม ” แบบทดสอบก่อนเรียน Choose the correct form. Follow the example. 1. What/Which/is.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google