งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มศว 142 วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มศว 142 วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มศว 142 วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

2 วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โดย รศ. ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์

3 วิทยาศาสตร์ ต่างจาก เทคโนโลยี อย่างไร ?

4 วิทยาศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ทดสอบได้ มี ขอบเขต ระเบียบ กฎเกณฑ์ เป็นความรู้ที่มา จากการสังเกต การจดบันทึก การตั้ง สมมุติฐาน โดยใช้หลักฐานทางปรัชญา และตรรกศาสตร์ หาค่าออกมาทั้งในด้าน คุณค่า ( นามธรรม ) และปริมาณ ( รูปธรรม ) เป็นวิชาที่ศึกษาถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทั้งในสภาพนิ่งหรือสภาพที่มีการ เปลี่ยนแปลง

5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ในรูปของการสร้าง สิ่งประดิษฐ์ / ประดิษฐกรรม (invention) ผลิตภัณฑ์ (product) หรือ กระบวนการ (process) การแก้ปัญหา โดยมุ่งแสวงหา กระบวนการหรือวิธีการ (Know How) โดยอาศัย เครื่องมือและความรู้ต่าง ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ มนุษย์เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ ผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ กระบวนการ เช่น กระบวนการกลั่นปิโตรเลียม กระบวนการผลิตเอธานอล กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงแข็ง

6 ความสัมพันธ์ระหว่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี

7 กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญ หนัก

8 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1. วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ 2. ขั้นตอนการทำงานด้วย วิธีการวิทยาศาสตร์ 3. ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ 4. เจตคติและประโยชน์ของ วิทยาศาสตร์

9 วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ โดยทั่วไป วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ที่ คำนึงถึงปัญหา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 1. ตั้งปัญหา 2. รวบรวมข้อมูล 3. ตั้งสมมุติฐาน 4. การทดลอง 5. การสรุปผล 1. การสังเกต 2. การตั้งสมมติฐาน 3. การทดลอง 4. การสรุปผล

10 รวบรวม ข้อมูล - ทดลอง - อภิปราย - สังเกต - สำรวจ ลงข้อสรุป ตรวจสอบ หา ความจริงที่ ปรากฏและ สรุปผล สร้าง สมมติฐาน ไว้หลายๆ อัน เลือกอันที่ดี ที่สุด มาทดสอบ ก่อน ขั้นตอนการทำงานด้วยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ จุดเริ่มต้นเผชิญปัญหาตั้งปัญหา

11 ทักษะขั้น พื้นฐาน 1. การสังเกต (Observing) 2. การวัด (Measuring) 3. การจัดจำแนกประเภท (Classifying) 4. หาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส กับสเปส และระหว่างสเปสกับ เวลา (Space/Space and Space/Time Relationships) 5. การใช้ตัวเลขหรือการคำนวณ (Using Number) 6. การจัดกระทำและสื่อ ความหมายข้อมูล (Organizing and Communicating) 7. การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) 8. การทำนายหรือพยากรณ์ (Predicting) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะขั้น บูรณาการ 1. การสร้างสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) 5. การกำหนดนิยามเชิง ปฏิบัติการ (Defining Operationally) 3. การกำหนดและควบคุม ตัวแปร (Identifying and Controlling Variables) 4. การทดลอง (Experimenting) 2. การตีความหมายและลง ข้อสรุป (Interpreting Data and Making Conclusion)

12 เจตคติทาง วิทยาศาสตร์ 1. มีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของ ผู้อื่นๆ ไม่ยึดมั่นความคิดเห็นของตนเอง ฝ่ายเดียว 2. มีใจมั่นคงไม่ตัดสินสิ่งใดง่ายๆ โดย ปราศจากหลักฐาน 3. มีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาความ รู้อยู่เสมอ 4. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น อย่างดี 5. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า ใหม่ๆ ที่มีคุณค่า ต่อการดำรงชีวิต 6. มีเหตุผล 7. มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นความถูกต้องตาม ความเป็นจริง 8. มีความพยายามและความอดทนในการหา คำตอบ 9. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

13 ประโยชน์ของ วิทยาศาสตร์ 2. ช่วยแนะแนวอาชีพ 1. ช่วยให้มีความสามารถในสังคม 3. ช่วยเกิดความเจริญ ทางร่างกายและจิตใจ 4. ช่วยให้เป็นผู้บริโภค ที่สามารถ 6. ช่วยเกิดปรัชญาใน การดำรงชีวิต 5. ช่วยให้เป็นผู้ผลิต ที่สามารถ 7. ช่วยให้รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นประโยชน์ 8. ช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ 9. ช่วยให้ปลอดภัย

14

15 ศึกษาตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพ ใบกิจกรรมที่ 1 กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ ศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ http://ilc.swu.ac.thhttp://ilc.swu.ac.th หัวข้อ รายวิชา มศว 142 ไฟล์ : โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์

16 ศึกษาตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพ

17 ใบกิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

18


ดาวน์โหลด ppt มศว 142 วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google