งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาทาง ชีววิทยา โดย นายเกียงไกร แปลง ไทยสง โรงเรียนฝางวิทยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาทาง ชีววิทยา โดย นายเกียงไกร แปลง ไทยสง โรงเรียนฝางวิทยายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาทาง ชีววิทยา โดย นายเกียงไกร แปลง ไทยสง โรงเรียนฝางวิทยายน

2 การศึกษาชีววิทยา 2.1 การศึกษาชีววิทยา 2.1.1 การตั้งสมมติฐาน 2.1.2 การตรวจสอบ สมมติฐาน 2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ วิเคราะห์ข้อมูล 2.1.4 การสรุปผลการ ทดลอง 2.2 กล้องจุลทรรศน์ 2.2.1 กล้องจุลทรรศน์แบบ ใช้แสง 2.2.2 กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน

3 ชีววิทยา (Biology) เป็นวิชาที่กล่าวถึง เรื่องราวต่างๆ ของ สิ่งมีชีวิต (Living organisms) อันเป็นวิชา แขนงหนึ่งของวิช วิทยาศาสตร์ (Science)

4 Biology มาจากคำภาษากรีก - Bios ( ชีวิต, สิ่งมีชีวิต ) - logos ( กล่าวถึง, ศึกษา, วิชา, ความคิด, การมี เหตุผล )

5 คำว่า “Biology” ใช้เป็นครั้งแรก เมื่อ ค. ศ. 1801 โดย นักวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน คือ - Jean Baptiste de Lamarck นักสัตววิทยาชาวฝรั่งเศส - Ludolf Christian Treviranus นักพฤกษาศาสตร์ชาวเยอรมัน

6 การศึกษาชีววิทยา เช่นเดียวกับ วิชา วิทยาศาสตร์แขนง อื่นๆ การศึกษาเรียนรู้ ทางชีววิทยาอาศัยวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) อันมีขั้นตอนดังนี้

7 Scientific Method http://cai.md.chula.ac.th/lesson/research/re12.htm

8 การศึกษาชีววิทยาของนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ได้อาศัยวิธีทาง วิทยาศาสตร์ (scientific method) เพื่อ ศึกษาค้นคว้าหามาซึ่งความรู้เป็นขั้นตอน ดังนี้ 1) การสังเกต 2) การกำหนดปัญหา 3) การตั้งสมมติฐาน 4) การตรวจสอบสมมติฐาน 5) การวิเคราะห์และสรุปผลการ ทดลอง

9 1) การสังเกต (Observation ) การสังเกต (Observation) คือ การใช้ประสาทสัมผัสในการสำรวจ สิ่งต่างๆ ในธรรมชาติเพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล หรือพิจารณา ข้อเท็จจริง จากปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ทำให้ผู้สังเกตค้นพบ ปัญหาและต้องการจะค้นหา คำตอบต่อไป

10 2) การกำหนดปัญหา (Problem) การกำหนดปัญหา (Problem) คือ การตั้งปัญหา ที่ไม่กำหนดคำตอบ ปัญหาที่ดีและเหมาะสมจะต้องเป็นปัญหาที่มี ความชัดเจน มีความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ มีแนวทางที่จะสามารถตรวจสอบ และ หาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

11 3) การตั้งสมมติฐาน (Formulation of Hypothesis) การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเน (predict) หรือการทายคำตอบของปัญหา อย่างมีเหตุผล จึงมักเขียนในลักษณะ การแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม เช่น การ ติดเฮโรอีนชนิดฉีด เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรค AIDS สมมติฐาน ทำหน้าที่เสมือน เป็นทิศทาง และ แนวทาง ในการวิจัย จะช่วยเสนอแนะ แนวทาง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อไป สมมติฐานที่ตั้งขึ้น ไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไป แต่ถัาทดสอบแล้ว ผลสรุปว่าเป็นความจริง ก็จะ ได้ความรู้ใหม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม งานบางชนิด ไม่จำเป็นต้องมี สมมติฐาน เช่น การวิจัยขั้นสำรวจ (exploratory or formulative research) เป็นต้น

12 4) การตรวจสอบสมมติฐาน ( Testing of Hypothesis) การตรวจสอบสมมติฐาน ทำได้ดังนี้ 1) การทำการศึกษาและค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาและสมมติฐาน จากนั้นนำข้อมูล เหล่านี้มาประกอบในการวางแผนเพื่อการตรวจสอบ หรือวางแผนการทดลอง 2) ทำการทดลอง เป็นการกระทำเพื่อพิสูจน์ยืนยันว่า สมมติฐานนั้นถูกต้องหรือไม่ ผู้ทดลองจะต้องควบคมตัวแปร ซึ่งตัวแปรมี 3 ประเภท คือ – ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent variables) คือตัว แปรที่เราต้องการจะทดลองเพื่อตรวจสอบดูผลของมัน – ตัวแปรตาม (Dependent variables) เป็นตัวแปรที่จะต้อง เปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอิสระ – ตัวแปรควบคุม (Control variables) เป็นตัวแปรที่ต้องควบคุม ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาของการทดลอง

13 5) การวิเคราะห์และสรุปผลการ ทดลอง (Analysis and Conclusion) การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง (Analysis and Conclusion) เป็นการนำผลการทดลองที่ได้ ตลอดจนข้อมูลต่างๆมาตีความหมาย และวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบที่สามารถ นำเสนอและเข้าใจได้ง่าย

14 2.2 กล้องจุลทรรศน์ 2.2.1 กล้อง จุลทรรศน์แบบใช้แสง 2.2.2 กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน

15 Light microscope A 17th century compound microscope, from an engraving in Robert Hooke's MicrographiaRobert HookeMicrographia

16 Compound microscope made by John Cuff in 1750

17 Compound light microscope

18 The binocular light microscope http://www.mwrn.com/resources/microscope/optical.htm

19 Stereoscopic microscope


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาทาง ชีววิทยา โดย นายเกียงไกร แปลง ไทยสง โรงเรียนฝางวิทยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google