งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเชื่อมประพจน์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกชนิดของตัวเชื่อม ทางตรรกศาสตร์ได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถเปลี่ยนประพจน์ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเชื่อมประพจน์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกชนิดของตัวเชื่อม ทางตรรกศาสตร์ได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถเปลี่ยนประพจน์ที่อยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเชื่อมประพจน์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกชนิดของตัวเชื่อม ทางตรรกศาสตร์ได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถเปลี่ยนประพจน์ที่อยู่ ในรูปข้อความให้อยู่ใน รูปสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง

2 สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเชื่อมประพจน์ ประพจน์บางประพจน์เกิดจากการนำ ประพจน์ตั่งแต่สองประพจน์มาเชื่อมด้วย ตัวเชื่อม ตัวอย่างเช่น โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบ ตัวเอง (1) ประพจน์นี้สามารถแยกได้เป็นประพจน์ ย่อยได้ดังนี้ โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ (2) โลกหมุนรอบตัวเอง (3) แล้วนำประพจน์ (2) และ (3) มาเชื่อม ด้วยตัวเชื่อม “ และ ” จะได้ประพจน์ (1) เป็น ต้น

3 สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเชื่อมประพจน์ ตัวเชื่อมในทางตรรกศาสตร์ มี 5 ประเภท ได้แก่ 1. ตัวเชื่อม “ และ ” เป็นตัวเชื่อม ระหว่างประพจน์สองประพจน์ ซึ่งใช้ สัญลักษณ์  ( อ่านว่า และ ) แทนคำว่า “ และ ” ดังนั้น เมือเชื่อมประพจน์ p, q ด้วย ตัวเชื่อม “ และ ” จะได้ประพจน์ p และ q ซึ่ง เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ p  q ( อ่านว่า พี และคิว ) 2. ตัวเชื่อม “ หรือ ” เป็นตัวเชื่อม ระหว่างประพจน์สองประพจน์ ซึ่งใช้ สัญลักษณ์  ( อ่านว่า หรือ ) แทนคำว่า “ หรือ ” ดังนั้น เมือเชื่อมประพจน์ p, q ด้วย ตัวเชื่อม “ หรือ ” จะได้ประพจน์ p หรือ q ซึ่ง เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ p  q ( อ่านว่า พี หรือคิว )

4 สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเชื่อมประพจน์ 3. ตัวเชื่อม “ ถ้า … แล้ว …” เป็น ตัวเชื่อมระหว่างประพจน์สองประพจน์ โดย ที่ประพจน์หนึ่งอยู่หลังคำว่า “ ถ้า ” ส่วนอีก ประพจน์หนึ่งอยู่หลังคำว่า “ แล้ว ” ตัวเชื่อม “ ถ้า … แล้ว …” เป็นตัวเชื่อมที่มี ความสำคัญมากในทางคณิตศาสตร์ เพราะ เป็นตัวเชื่อมที่แสดงความเป็น “ เหตุ ” และ เป็น “ ผล ” กล่าวคือประพจน์ ถ้า p แล้ว q ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ p  q หรือ p  q ( อ่านว่า ถ้าพีแล้วคิว ) จะมี p เป็นเหตุ และ q เป็นผล ตัวเชื่อม “ ถ้า … แล้ว …” อาจจะเขียนใน รูปอื่นที่มีความหมายเดียวกัน เช่น “ ถ้า … จะ ได้ว่า …” หรือ “ ถ้า … ดังนั้น …” เป็นต้น

5 สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเชื่อมประพจน์ 4. ตัวเชื่อม “ ก็ต่อเมือ ” เป็นตัวเชื่อม ระหว่างประพจน์สองประพจน์ที่ใช้ สัญลักษณ์  หรือ  ( อ่านว่า ก็ต่อเมื่อ ) แทนคำว่า “ ก็ต่อเมื่อ ” ดังนั้นเมื่อเชื่อม ประพจน์ p, q ด้วยตัวเชื่อม “ ก็ต่อเมื่อ ” จะ ได้ประพจน์ p ก็ต่อเมื่อ q ซึ่งเขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ p  q ( อ่านว่า พีก็ต่อเมื่อคิว ) ประพจน์ p  q มีความหมายในเชิง “ ถ้า … แล้ว …” ดังนี้ (p  q)  (q  p) ซึ่ง หมายความว่า ถ้า p เป็นเหตุแล้วจะได้ผล q และในทางกลับกัน ถ้า q เป็นเหตุแล้วจะ ได้ผล p

6 สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเชื่อมประพจน์ 5. นิเสธ นิเสธ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  ซึ่งเมื่อเติมสัญลักษณ์นี้ลงหน้าประพจน์ใด จะได้ประพจน์ใหม่ซึ่งเป็นประโยคที่ปฏิเสธ หรือตรงข้ามกันกับประพจน์เดิม เช่น ถ้า p แทนประพจน์ 2  3 = 2 + 3 จะได้ว่า  p แทนประพจน์ 2  3  2 + 3 เรียกประพจน์  p ว่านิเสธของ p

7 สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเชื่อมประพจน์ หมายเหตุ นิเสธ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  ซึ่งเมื่อเติมสัญลักษณ์นี้ลงหน้าประพจน์ใด จะได้ประพจน์ใหม่ซึ่งเป็นประโยคที่ปฏิเสธ หรือตรงข้ามกันกับประพจน์เดิม เช่น ถ้า p แทนประพจน์ 2  3 = 2 + 3 จะได้ว่า  p แทนประพจน์ 2  3  2 + 3 เรียกประพจน์  p ว่านิเสธของ p

8 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ p แทนประพจน์ 2 หาร 5 ลงตัว q แทนประพจน์ 5 เป็น จำนวนคู่ 1. P  q แทนประพจน์ 2 หาร 5 ลงตัว และ 5 เป็นจำนวนคู่ จะได้ว่า 2. P  q แทนประพจน์ 2 หาร 5 ลงตัว หรือ 5 เป็นจำนวนคู่ 3. P  q แทนประพจน์ ถ้า 2 หาร 5 ลงตัว แล้ว 5 เป็นจำนวนคู่ 4. P  q แทนประพจน์ 2 หาร 5 ลงตัว ก็ ต่อเมื่อ 5 เป็นจำนวนคู่ 5.  P แทนประพจน์ 2 หาร 5 ไม่ลงตัว 6.  q แทนประพจน์ 5 ไม่เป็นจำนวนคู่

9 สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเชื่อมประพจน์ หมายเหตุ 1. ประพจน์ที่เกิดจากการเชื่อม ประพจน์ย่อย ๆ บางประพจน์อาจจะเขียน แบบย่อได้ หากประพจน์ย่อยเป็นประโยค ทำนองเดียวกัน เช่น ถ้า p แทนประพจน์ 5 เป็นจำนวนคู่ q แทนประพจน์ 4 เป็นจำนวนคู่ อาจเขียนว่า p  q แทนประพจน์ 5 และ 4 เป็นจำนวนคู่ p  q แทนประพจน์ 5 หรือ 4 เป็น จำนวนคู่

10 สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเชื่อมประพจน์ 2. ตัวเชื่อม  ในประพจน์ p  q นอกจากจะอ่านว่า “ และ ” แล้วอาจจะอ่านว่า “ แต่ ” ได้เมื่อประพจน์ p และประพจน์ q มี เนื้อหาที่ขัดแย้งหรือโต้ตอบกัน เช่น ให้ p แทนประพจน์ 2 เป็นจำนวนคู่ q แทนประพจน์ 3 ไม่ เป็นจำนวนคู่ ดังนั้น ประพจน์ p  q แทนประพจน์ 2 เป็นจำนวน คู่ แต่ 3 ไม่เป็นจำนวนคู่

11 แบบฝึกทักษะ 1. p  q 2. p  q 3. p  q 4. p  q 1. กำหนดให้ p แทนประพจน์ เป็น จำนวนตรรกยะ q แทนประพจน์  ไม่เป็น จำนวนเต็ม จงเขียนข้อความแทนสัญลักษณ์ต่อไปนี้ 5.  p 6. q  p 7. q  p 8. q  p 9. q  p 10.  q

12 แบบฝึกทักษะ 1. ถ้า 0 เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว 0 เป็น จำนวนเต็มลบ 2. จงเขียนประพจน์ในข้อต่อไปนี้ในรูป สัญลักษณ์ ( โดยการกำหนดชื่อประพจน์ย่อย ด้วยตนเอง 2. 5 เป็นจำนวนคี่ ก็ต่อเมื่อ 2 หาร 5 ไม่ ลงตัว 3. ถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก แล้วโลกจะเป็นดาวฤกษ์ 4. 11 เป็นจำนวนเฉพาะ หรือ 11 เป็น จำนวนคี่ 5. ถ้า 1 เป็น ห. ร. ม. ของ 2 และ 3 แล้ว ค. ร. น. ของ 2 และ 3 เท่ากับ 6

13 กลับสู่หน้าเมนู หลัก กลับสู่หน้าเมนู หลัก


ดาวน์โหลด ppt สาระการเรียนรู้ที่ ๒ การเชื่อมประพจน์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกชนิดของตัวเชื่อม ทางตรรกศาสตร์ได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถเปลี่ยนประพจน์ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google