งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2 แผนภาพประเภทคอมพิวเตอร์
2. Mainframe Computer ประเภทคอมพิวเตอร์ 1. Super Computer 3. Mini Computer 4. Micro Computer 4.1 Desktop Computer 4.4 Embedded Computer 4.2 Notebook Computer 4.3 Palm Computer

3 1. Super Computer

4 2. Mainframe Computer

5 3. Mini Computer

6 4. Micro Computer แบ่งออกเป็น 4 แบบ 4.1 Desktop Computer
4.2 Notebook Computer 4.3 Palm Computer 4.4 Embedded Computer

7 แผนภาพองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
2. Software องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 1. Hardware 3. People ware 4. Data

8 Hardware 1. Mainboard 2. Central Processing Unit : CPU
3. Random Access Memory : RAM

9 Hardware ( ต่อ ) 4. Hard disk 5. CD - Rom 6. Monitor

10 Hardware ( ต่อ ) 7. Keyboard 8. Mouse 9. Modem

11 Hardware ( ต่อ ) 10. Printer 11. Scanner 12. Card อื่น ๆ

12 แผนภาพ Software Software 2. Package Program 3. Application Program
1. Operating System:OS 3. Application Program 4. Utility Program

13 Operating System : OS

14 Package Program

15 Application Program

16 Utility Program

17 5. Database Administrator
แผนภาพ People ware People ware 2. Operator 3. Programmer 1. User 4. System analysis 5. Database Administrator

18 People ware 1. User 2. Operator 3. Programmer

19 5. Database Administration : DBA
People ware (ต่อ) 4. System Analysis 5. Database Administration : DBA

20 Data (ข้อมูล)

21 โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
Input Process Output Memory

22 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
1. มีความเร็วในการทำงานสูง 2. ถูกต้องแม่นยำ หน้าเชื่อถือได้ 3.ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. มีหน่วยความจำ และสามารถบันทึกข้อมูลได้

23 แบบฝึกหัดท้ายบท 1. คอมพิวเตอร์แบ่งตามประเภทการใช้งานได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 2. ประเภทของไมโครคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 3. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 4. โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 5. คุณลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง 6. ให้หาความแตกต่าง รายละเอียด การใช้งาน ข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยทำเป็นตารางเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน ของอุปกรณ์ต่อไปนี้ 1. CPU RAM Monitor 4. Hard disk Mouse 6. Keyboard


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google