งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
อมร ชุมศรี L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

2 วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะสามารถ
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะสามารถ 1.บอกความสำคัญของการวางแผนฝึกอบรมได้ 2.แยกประเภทการทำกำหนดการฝึกอบรมได้ 3.วางแผนการฝึกอบรมลูกเสือและวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นอย่างเป็นขั้นตอนได้ 4.ระบุองค์ประกอบที่สำคัญ ของการจัดและการดำเนินการฝึกอบรมได้

3 การวางแผน คือการเตรียมขั้นตอนและวิธีการ ในการทำงานไว้ล่วงหน้า
ก่อนที่เวลาของการทำงานจริงจะมาถึง

4 ความสำคัญของการวางแผน
ช่วยให้การทำงานมีขั้นตอน ช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ช่วยให้ประหยัดเวลา กำลังคน ทรัพยากรต่างๆ และได้ประโยชน์มากที่สุด

5 ประโยชน์ของการวางแผน
เพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ / พฤติกรรมที่คาดหวัง ๒. เพื่อกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓. เพื่อกำหนดสาระของกิจกรรม

6 ๔. เพื่อกำหนดกิจกรรมและกระบวนการ
๕. เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ ๖. เพื่อกำหนดสื่อ/แหล่งเรียนรู้/วัสดุอุปกรณ์ ๗. เพื่อกำหนดการวัดและประเมินผล / เกณฑ์การประเมิน

7 การประชุมกอง เปิด ๑๐ นาที ผู้รับผิดชอบ .... มี ๕ ขั้นตอน คือ ชักธงขึ้น
มี ๕ ขั้นตอน คือ เปิด ๑๐ นาที ผู้รับผิดชอบ .... ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ (สุขภาพ / อุปกรณ์การทำกิจกรรม) แยก

8 การเล่น ๕ นาที ผู้รับผิดชอบ ..... กิจกรรม ๓๐ นาที
การเล่น ๕ นาที ผู้รับผิดชอบ ..... (เพื่อบริหารร่างกาย) กิจกรรม ๓๐ นาที ฐาน ๑ ผู้รับผิดชอบ ..... ฐาน ๒ ผู้รับผิดชอบ ..... ฐาน ๓ ผู้รับผิดชอบ ..... ฐาน ๔ ผู้รับผิดชอบ .....

9 ๔. เล่าเรื่องสั้น ๕ นาที ผู้รับผิดชอบ .....
๔. เล่าเรื่องสั้น ๕ นาที ผู้รับผิดชอบ ..... ๕. ปิด ๑๐ นาที ผู้รับผิดชอบ .... นัดหมาย ตรวจ (เครื่องแบบ) ชักธงลง เลิก

10 การวางแผนการจัดการฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น
ก่อนการฝึกอบรม - เลือกผู้อำนวยการฝึก / คณะวิทยากร - ประชุมมอบหมายงาน - กำหนดการฝึกอบรม ฯลฯ 1.1 จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 1.2 อาหาร 1.3 การบริการ 1.4 เชิญบุคคลภายนอก

11 การวางแผนการจัดการฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น
2. ระหว่างการฝึกอบรม - ประชุมวิทยากร - ประชุมนายหมู่ - ควบคุมเวลา 3.หลังการฝึกอบรม - ประกาศผล - รายงานผล - ส่งหนังสือขอบคุณ - ส่งหนังสือส่งตัว

12 ขั้นตอนในการจัดการฝึกอบรม
บันไดขั้นที่ 1 พิจารณาตัดสินใจก่อนเปิดการฝึกอบรม บันไดขั้นที่ 2 พิจารณาภายหลังตัดสินใจ และ ดำเนิการระหว่างการฝึกอบรม บันไดขั้นที่ 3 การพิจารณาภายหลังการฝึกอบรม

13 สวัสดี

14 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
จินตนา เผ่าจินดา L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

15 สรุปขั้นตอนการประชุมกอง
เปิด ๑๐ นาที ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ (สุขภาพ / อุปกรณ์การทำกิจกรรม) แยก

16 ๒. การเล่น (เพื่อบริหารร่างกาย) ๕ นาที กิจกรรม ๓๐ นาที ฐาน ๑. ...
๒. การเล่น (เพื่อบริหารร่างกาย) ๕ นาที กิจกรรม ๓๐ นาที ฐาน ๑. ... ฐาน ๒. ... ฐาน ๓. ... ฐาน ๔. ...

17 ๔. เล่าเรื่องสั้น ๕ นาที ๕. ปิด ๑๐ นาที นัดหมาย ตรวจ (เครื่องแบบ)
๔. เล่าเรื่องสั้น ๕ นาที ๕. ปิด ๑๐ นาที นัดหมาย ตรวจ (เครื่องแบบ) ชักธงลง เลิก

18 เพลงวางแผน ทำอะไรจะให้ได้ผล ถ้าทุกคนวางแผนไว้ก่อน
ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน (ซ้ำ) วางแผนไว้ก่อนจะประสบผลดี (สร้อย) ดอกเอ๋ยเจ้าดอกมะเขือ อยากจะสอนลูกเสือต้องวางแผนก่อนเอย

19

20 เพลงเที่ยวศรีราชา หากไปเยือนผองเพื่อนทั้งหลายสบายตา
สุขอุราเที่ยวศรีราชาบ้านฉัน เมืองนี้มีเกาะแสนสวย ร่ำรวยสินทรัพย์อนันต์ ป่าเขาเขียวอีกทั้งท่าเรือแหลมฉบัง หากว่าใครได้ไปเที่ยวกัน ผู้คนสุขสันต์มากด้วยไมตรี สวยเหมือนฝัน เกาะลอยงามล้ำเหลือที่ อีกทั้งซอสพริกอร่อยดี เมืองเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เมืองนี้มีดีเกินชม


ดาวน์โหลด ppt ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google