งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โลกและการ เปลี่ยนแปลง โดย ครูมณี สุวรรณจำปา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โลกและการ เปลี่ยนแปลง โดย ครูมณี สุวรรณจำปา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โลกและการ เปลี่ยนแปลง โดย ครูมณี สุวรรณจำปา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

2 2 ทฤษฎีการแปรสัณฐาน แผ่นธรณี (plate tectonic theory ) เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายการเกิด และการเปลี่ยนแปลงของทวีป และมหาสมุทร

3 3 ดร. อัลเฟรด เวเกเนอร์ (Dr. Alfred Wegener) ได้ ตั้งสมมติฐานว่าผืนแผ่นดิน ทั้งหมดบนโลกแต่เดิมเป็น แผ่นดินผืนเดียวกัน เรียกว่า พันเจีย (pangaea) ซึ่งเป็นภาษากรีก แปลว่า แผ่นดินทั้งหมด

4 4 ผืนทวีป พันเจีย

5 5 หลักฐานและข้อมูล ทางธรณีภาค ที่ทำให้เชื่อว่าทวีป ต่างๆในปัจจุบันแต่ เดิมเป็นแผ่นดิน เดียวกันมาก่อนแล้ว ค่อยๆแยกออกจากกัน

6 6 1. หลักฐานจากรอยต่อ ของทวีป ทวีปสามารถต่อกันได้พอดีเหมือนต่อจิ๊กซอว์

7 7

8 8 Dr.Alfred Wegener อธิบายว่า รอยต่อสามารถเชื่อมต่อกันได้แต่ ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการกัดเซาะ ชายฝั่ง และการสะสมของ ตะกอนทำให้ขอบทวีป เปลี่ยนแปลงไป

9 9 ปี พ. ศ. 2508 เซอร์ เอดวาร์ด บูลลาร์ด (Sir Edward Bullard) นัก ฟิสิกส์ชาวอังกฤษและคณะ ได้แสดงให้เห็นว่า สามารถนำ ทวีปต่างๆมาเชื่อมต่อกันได้ พอดี โดยใช้ขอบทวีปที่ระดับ ความลึก 2000 เมตร จาก ระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นแนวลาด ทวีป (continental slope) เพราะจะเกิดการกร่อนและ การสะสมตัวของตะกอนน้อย

10 10 2. หลักฐานจากความคล้ายคลึง ของกลุ่มหินและแนวภูเขา

11 11 เป็นกลุ่มหินที่อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น และมีการระเบิดของภูเขาไฟ แนวเทือกเขา Appalachian กับแนวเทือกเขาที่พบทาง ตะวันออกของกรีนแลนด์ “ ไอร์แลนด์ อังกฤษและ นอร์เวย์ ”

12 12 3 หลักฐานจากหินที่เกิด จากการสะสมตัวของ ตะกอนจากธารน้ำแข็ง พบหลักฐานจาก องค์ประกอบในหินตะกอน รอยขูดในหินแสดงถึงทิศ ทางการเคลื่อนที่ของธาร น้ำแข็ง

13 13

14 14 ธารน้ำแข็งโบราณซึ่งถูกพบ บริเวณตอนใต้ของแอฟริกาและ อเมริกาใต้ รวมทั้งในอินเดียและ ออสเตรเลีย แสดงให้เห็นเค้า โครงการเชื่อมต่อกันของผืนทวีป เมื่อครั้งอดีต

15 15 การสะสมตัวของชั้นถ่านหิน ซึ่งเป็น บริเวณขั้วโลกเหนือ ในมหายุคพาลีโอโซอิกตอนปลาย

16 16 4 หลักฐานจากซาก ดึกดำบรรพ์

17 17

18 18 หลักฐานและข้อมูล ทางธรณีวิทยาที่ สนับสนุนการเคลื่อน ตัวของทวีป

19 19 1 สันเขาใต้สมุทรหรือ เทือกเขาใต้สมุทร (oceanic ridge) และร่องลึกใต้สมุทร หรือร่องก้นสมุทร (trench)

20 20 เทือกเขากลางมหาสมุทร

21 21 2 อายุหินบริเวณพื้นมหาสมุทรบริเวณ สันเขาใต้สมุทร มีอายุน้อยกว่าอายุหินที่อยู่ห่างออกไป จากบริเวณสันเขา

22 22 3 ภาวะแม่เหล็กโลก บรรพกาล ( paleomagnetism ) จากหินบะซอลต์ที่มีแร่ แมกนีไทต์ ( Fe 3 O 4 ) เป็น องค์ประกอบจากข้อมูล ด้านสนามแม่เหล็ก สามารถคำนวณหา ตำแหน่งดั้งเดิมของ พื้นที่ในอดีตได้

23 23

24 24 แถบแม่เหล็กรอบสันเขา กลางมหาสมุทรเป็นแถบ บันทึกการเปลี่ยนแปลง สนาม แม่เหล็กโลกตลอดเวลา หลายล้านปีที่ผ่านมา ผังแสดง โครงสร้าง ภายในของโลก แก่นโลก ชั้นนอกคือส่วนที่ ทำให้เกิด สนามแม่เหล็ก โลก

25 25 กระบวนการที่ทำให้เกิด การเคลื่อนที่ ของแผ่นธรณี

26 26 วงจรการพาความร้อนใน ชั้นเนื้อโลก

27 27 ขั้นตอนการเลื่อน ของ แผ่นธรณีจากอดีต ถึงปัจจุบัน

28 28

29 29 ลักษณะแผ่นเปลือกโลกเกือบ 20 แผ่น เมื่อต่อเป็นชิ้นเดียวกัน

30 30 แนวรอยต่อของแผ่นเปลือก โลกในปัจจุบัน

31 31 แผ่นธรณีทวีปและแผ่นธรณีมหาสมุทร

32 32


ดาวน์โหลด ppt 1 โลกและการ เปลี่ยนแปลง โดย ครูมณี สุวรรณจำปา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google