งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ). ๑. ความสำคัญของผลงาน หรือ นวัตกรรมทีนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ). ๑. ความสำคัญของผลงาน หรือ นวัตกรรมทีนำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices )

2 ๑. ความสำคัญของผลงาน หรือ นวัตกรรมทีนำเสนอ

3 ๑. ความสำคัญของผลงาน หรือ นวัตกรรมที่นำเสนอ ( ต่อ )

4 ๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย

5 ๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย ( ต่อ )

6 ๓. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอน การดำเนินงาน

7 ๓. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอน การดำเนินงาน ( ต่อ )

8 ขั้นที่ 5 ขั้นการพัฒนาการเรียนการ สอน 5.1 บทเรียน e-Learning 5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักเรียนที่มีต่อบทเรียน e-Learning ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการประเมินผล ขั้นตอนที่ 7 ขั้นการบำรุงรักษา

9 ๔. ผลการดำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ

10 ๔. ผลการดำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ ( ต่อ )

11 ๕. ปัจจัยความสำเร็จ

12 ๖. บทเรียนที่ได้รับ

13 ๖. บทเรียนที่ได้รับ ( ต่อ )

14 ๗. การเผยแพร่ / การได้รับการ ยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ 1. การเผยแพร่แบบออนไลน์ (online) 2. การเผยแพร่แบบออฟไลน์ (offline) 3. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ( บทคัดย่อ ) 4. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการ สร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 1 สหวิทยาเขต 1-4

15


ดาวน์โหลด ppt วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ). ๑. ความสำคัญของผลงาน หรือ นวัตกรรมทีนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google