งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ICTs จะช่วยอำนวย ความสะดวกในการ พัฒนาประเทศใน 3 ลักษณะ 1. การลงทุนภายในประเทศของธุรกิจระหว่างประเทศ 2. การพัฒนาธุรกิจของกิจการภายในประเทศ 3. การรวมกลุ่มกันทางสังคมและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ICTs จะช่วยอำนวย ความสะดวกในการ พัฒนาประเทศใน 3 ลักษณะ 1. การลงทุนภายในประเทศของธุรกิจระหว่างประเทศ 2. การพัฒนาธุรกิจของกิจการภายในประเทศ 3. การรวมกลุ่มกันทางสังคมและวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ICTs จะช่วยอำนวย ความสะดวกในการ พัฒนาประเทศใน 3 ลักษณะ 1. การลงทุนภายในประเทศของธุรกิจระหว่างประเทศ 2. การพัฒนาธุรกิจของกิจการภายในประเทศ 3. การรวมกลุ่มกันทางสังคมและวัฒนธรรม

2 ความสำคัญของ ICTs 1. การสื่อสารถือเป็น สิ่งจำเป็นในการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 2. ทำให้สารสนเทศเผยแพร่ หรือกระจายออกไปในที่ ต่าง ๆ ได้สะดวก 3. ผลให้การใช้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง มีความ น่าเชื่อถือและรวดเร็วขึ้น

3 4. ได้รับประโยชน์จาก เครือข่ายภายนอก เนื่องจากจำนวนผู้ที่มี ศักยภาพในการใช้ สูงขึ้น 5. ทำให้ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ และ ต้นทุนการใช้ ICT มี ราคาถูกลงมาก

4 องค์ประกอบของ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์

5 ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย  อุปกรณ์รับข้อมูล (Input)  อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Output)  หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำสำรอง

6 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะงาน ซอฟต์ แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา ยูทิลิตี้

7 2. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม

8 เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจำแนกตาม ลักษณะการใช้งานได้เป็น 6 รูปแบบ คือ 1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล 3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

9 4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล 5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสาร 6. เทคโนโลยีสำหรับถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูล

10 IT Globaliz ation  Internet  Information Superhighway  Video On Demand  Video Conference  Tele Education  Tele Medicine  E-mail  Video Mail  Interactive TV  E-library  Virtual Library

11 ความสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคม อุตสาหกรรมมาเป็น สังคมสารสนเทศ 2. ทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยน จากระบบแห่งชาติไปเป็น เศรษฐกิจโลก 3. ทำให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน หน่วยงานภายในเป็นแบบ เครือข่ายมากขึ้น

12 เป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรีย สัมผัส และสามารถตอบสนอง ตามความต้องการการใช้ เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่ เลือกได้เอง 4. เป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรีย สัมผัส และสามารถตอบสนอง ตามความต้องการการใช้ เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่ เลือกได้เอง 5. ทำให้เกิดสภาพทางการ ทำงานแบบทุกสถานที่และทุก เวลา 6. ก่อให้เกิดการวางแผนการ ดำเนินการระยะยาวขึ้น มีวิธีการ ตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกได้ ละเอียดขึ้น

13 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความ ล้มเหลวในการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ หากการใช้นั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้อยู่บน รากฐานของความเข้าใจและความ สมเหตุสมผลของการใช้ เช่น  เราซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ สูงเกินกว่างานที่เราจำเป็น  พยายามหาคอมพิวเตอร์มาทดแทน เครื่องที่มีอยู่ ทั้ง ๆ ที่เครื่องเดิมก็ยังคง ยังใช้การได้

14  เป็นการเพิ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์  เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา  กลายเป็นการซื้อซากที่ใช้การไม่ได้ในที่สุด

15  เกิดผลกระทบ ทางบวกและลบของ การดำเนินธุรกิจ

16 กรมศุลกากร การแลกเปลี่ยนข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI)

17 ปัจจัยของความล้มเหลวหรือ ความผิดพลาดที่เกิดจากการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในองค์การ 1. การขาดการวางแผนที่ดี พอ ในเรื่องของการจัดการ ความเสี่ยง 2. การนำเทคโนโลยีที่ไม่ เหมาะสมมาใช้งาน 3. การขาดการจัดการหรือ สนับสนุนจากผู้บริหาร ระดับสูง

18 ปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้การนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ไม่ประสบความสำเร็จในด้าน ผู้ใช้งาน 1. ความกลัวการเปลี่ยนแปลง 2. การไม่ติดตามข่าวสารความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสม่ำเสมอ 3. โครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของ ประเทศกระจายไม่ทั่วถึง


ดาวน์โหลด ppt ICTs จะช่วยอำนวย ความสะดวกในการ พัฒนาประเทศใน 3 ลักษณะ 1. การลงทุนภายในประเทศของธุรกิจระหว่างประเทศ 2. การพัฒนาธุรกิจของกิจการภายในประเทศ 3. การรวมกลุ่มกันทางสังคมและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google