งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ICTs จะช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาประเทศใน 3 ลักษณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ICTs จะช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาประเทศใน 3 ลักษณะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ICTs จะช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาประเทศใน 3 ลักษณะ
การลงทุนภายในประเทศของธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจของกิจการภายในประเทศ การรวมกลุ่มกันทางสังคมและวัฒนธรรม

2 ความสำคัญของ ICTs การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ทำให้สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก ผลให้การใช้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง มีความน่าเชื่อถือและรวดเร็วขึ้น

3 4. ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจำนวนผู้ที่มีศักยภาพในการใช้สูงขึ้น
5. ทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก

4 องค์ประกอบของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

5 ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย อุปกรณ์รับข้อมูล (Input)
อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Output) หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง หน่วยความจำ

6 ซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะงาน
ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ตัวแปลภาษา ซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะงาน ยูทิลิตี้

7 2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

8 เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจำแนกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 6 รูปแบบ คือ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

9 เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสาร เทคโนโลยีสำหรับถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูล

10 IT Globalization Tele Medicine E-mail Internet Video Mail
Interactive TV E-library Virtual Library Internet Information Superhighway Video On Demand Video Conference Tele Education

11 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ ทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก ทำให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน หน่วยงานภายในเป็นแบบเครือข่ายมากขึ้น

12 4. เป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัส และสามารถตอบสนองตามความต้องการการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกได้เอง 5. ทำให้เกิดสภาพทางการทำงานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา 6. ก่อให้เกิดการวางแผนการดำเนินการระยะยาวขึ้น มีวิธีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึ้น

13 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
หากการใช้นั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้อยู่บนรากฐานของความเข้าใจและความสมเหตุสมผลของการใช้ เช่น เราซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเกินกว่างานที่เราจำเป็น พยายามหาคอมพิวเตอร์มาทดแทนเครื่องที่มีอยู่ ทั้ง ๆ ที่เครื่องเดิมก็ยังคงยังใช้การได้

14 เป็นการเพิ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา กลายเป็นการซื้อซากที่ใช้การไม่ได้ในที่สุด

15 เกิดผลกระทบทางบวกและลบของการดำเนินธุรกิจ
E-Commerce

16 กรมศุลกากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI)

17 ปัจจัยของความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ
การขาดการวางแผนที่ดีพอ ในเรื่องของการจัดการความเสี่ยง การนำเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมมาใช้งาน การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

18 ปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ไม่ประสบความสำเร็จในด้านผู้ใช้งาน
ความกลัวการเปลี่ยนแปลง การไม่ติดตามข่าวสารความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศกระจายไม่ทั่วถึง


ดาวน์โหลด ppt ICTs จะช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาประเทศใน 3 ลักษณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google