งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) คือ ระบบที่พัฒนามาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) คือ ระบบที่พัฒนามาจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์

2 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) คือ ระบบที่พัฒนามาจาก 2 ส่วน ใหญ่ๆ คือ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์เป็น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้อง ได้ ส่วนซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่ใน ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำงานตามที่ผู้ใช้ได้ กำหนดไว้ ระบบ คอมพิวเตอ ร์ ฮาร์ดแ วร์ ซอฟต์ แวร์

3 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Device) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) หน่วยความจำหลัก (Primary Storage) อุปกรณ์แสดงข้อมูล (Output Device) หน่วยความจำสำรอง (Auxiliary Storage)

4 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น แสดงระบบคอมพิวเตอร์ ในทางของฮาร์ดแวร์

5 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ระบบ ทำหน้าที่ในการจัดการ ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ หน้าที่ติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับผู้ใช้ด้วย ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบ คือ ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้าง ขึ้นมาให้ผู้ใช้ทำงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์งาน วาดภาพ เป็นต้น

6 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ลักษณะของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)

7 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ลักษณะแบบ Time-sharing

8 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ลักษณะแบบ Client/Server

9 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages)

10 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรมด้วยภาษา C 1. เขียนและแก้ไข โปรแกรม 2. คอมไพล์ โปรแกรม 3. การลิงค์โปรแกรม

11 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น การรันโปรแกรม เมื่อทำการลิงค์ เสร็จแล้ว โปรแกรมนั้น ก็พร้อมที่จะรัน และ เมื่อรันโปรแกรมโดย ใช้คำสั่งของระบบ ปฏิบัติงาน โปรแกรม นั้นจะถูกโหลดลงสู่ หน่วยความจำหลัก จากนั้นก็ทำการรัน การกระทำนี้เรียกว่า Loader

12 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น การพัฒนาโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วัง อักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) คือ ระบบที่พัฒนามาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google