งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing ผู้แต่ง สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว หมวด WY160 ส 869 ก จำนวน 380 หน้า บรรณานุกรม สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. (2554).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing ผู้แต่ง สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว หมวด WY160 ส 869 ก จำนวน 380 หน้า บรรณานุกรม สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. (2554)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing ผู้แต่ง สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว หมวด WY160 ส 869 ก จำนวน 380 หน้า บรรณานุกรม สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. (2554). การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ชื่อ รู้ไว้ ใช้ยา ผู้แต่ง สุธี เวคะวากยานนท์ หมวด QV38 ส 786 ร จำนวน 179 หน้า บรรณานุกรม สุธี เวคะวากยานนท์. (2554). รู้ไว้ ใช้ยา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชื่อ การนำเครื่องช่วยหายใจชนิด Non-invasive มาใช้ในเวชปฏิบัติ = Practical application of non-invasive venlilation ผู้แต่ง รังสรรค์ กูรยานนทชัย, บรรณาธิการ หมวด WF26 ร 314 ก จำนวน 168 หน้า บรรณานุกรม รังสรรค์ กูรยานนทชัย, บรรณาธิการ. (2554). การนำเครื่องช่วยหายใจชนิด Non-invasive มาใช้ในเวชปฏิบัติ = Practical application of non- invasive venlilation. สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์. ชื่อ ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ผู้แต่ง พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ หมวด BF พ 262 ท จำนวน 199 หน้า บรรณานุกรม พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2553). ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2 ชื่อ Practical points in internal medicine ผู้แต่ง อำนาจ ชัยประเสริฐ, บรรณาธิการ. หมวด WB115 อ 686P จำนวน 504 หน้า บรรณานุกรม อำนาจ ชัยประเสริฐ และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ. (2554). Practical points in internal medicine. กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราวิทยาลัย แพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า. ชื่อ เวชจริยธรรม ผู้แต่ง ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์, บรรณาธิการ. หมวด W50 ธ 551 ว จำนวน 180 หน้า บรรณานุกรม ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์, สุจินต์ อุบลวัตร และวิชัย ประยูรวิวัฒน์, บรรณาธิการ. (2554). เวชจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โครงการ ตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. ชื่อ อณูพันธุศาสตร์ของโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง ผู้แต่ง ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ หมวด QZ50 ณ 319 อ จำนวน 270 หน้า บรรณานุกรม ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์. (2554). อณูพันธุศาสตร์ของโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อ ตนเอง. กรุงเทพมหานคร : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น. ชื่อ ไตอักเสบลูปัส = Lupus nephritis ผู้แต่ง ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์, บรรณาธิการ หมวด WJ353 ย 264 ต จำนวน 269 หน้า บรรณานุกรม ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์, บรรณาธิการ. (2554). ไตอักเสบลูปัส = Lupus nephritis. กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชื่อ คู่บ้าน คู่รถ ปฐมพยาบาล ผู้แต่ง นลินี ปัญญาวโรภาส หมวด WA292 น 287 ค จำนวน 272 หน้า บรรณานุกรม นลินี ปัญญาวโรภาส. (2554). คู่บ้าน คู่รถ ปฐมพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : MINIBEAR PUBLISHING.

3 ชื่อ คู่มือคุณแม่เลี้ยงลูกวัย 0-3 ปี สำหรับคุณแม่รุ่นใหม่ ผู้แต่ง สมสิริ สกลสัตยาทร หมวด WS113 ส 285 ค จำนวน 268 หน้า บรรณานุกรม สมสิริ สกลสัตยาทร, สุริยเคว ทรีปาตี และจอม ชุมช่วย. (2554). คู่มือคุณ แม่ เลี้ยงลูกวัย 0-3 ปี สำหรับคุณแม่รุ่นใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์. ชื่อ คู่มือคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์และคลอด สำหรับคุณแม่รุ่นใหม่ ผู้แต่ง ทองทิศ ทองใหญ่ หมวด WQ200 ท 269 ค จำนวน 204 หน้า บรรณานุกรม ทองทิศ ทองใหญ่ และพันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์. (2554). คู่มือคุณแม่ระหว่าง ตั้งครรภ์และคลอด สำหรับคุณแม่รุ่นใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์. ชื่อ เป็นแม่เท่ากับความสุข ผู้แต่ง สุวรรณา โชคประจักษ์ชัด หมวด BF ส 873 ป จำนวน 158 หน้า บรรณานุกรม สุวรรณา โชคประจักษ์ชัด. (2554). เป็นแม่เท่ากับความสุข. สมุทรปราการ : บ้านภายใน. ชื่อ ต้านมะเร็งรังไข่ ผู้แต่ง ชัญวลี ศรีสุโข หมวด WP322 ช 362 ต จำนวน 65 หน้า บรรณานุกรม ชัญวลี ศรีสุโข. (2554). ต้านมะเร็งรังไข่. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง. ชื่อ ต้านมะเร็งเต้านม ผู้แต่ง ชัญวลี ศรีสุโข หมวด WP870 ช 362 ต จำนวน 58 หน้า บรรณานุกรม ชัญวลี ศรีสุโข. (2554). ต้านมะเร็งเต้านม. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้น ติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง.


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing ผู้แต่ง สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว หมวด WY160 ส 869 ก จำนวน 380 หน้า บรรณานุกรม สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. (2554).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google