งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำเร็จของ ศิษย์เก่า รุ่นที่ ๓ โดย หน่วยแนะ แนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง ( ฝ่ายประถม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำเร็จของ ศิษย์เก่า รุ่นที่ ๓ โดย หน่วยแนะ แนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง ( ฝ่ายประถม )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำเร็จของ ศิษย์เก่า รุ่นที่ ๓ โดย หน่วยแนะ แนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง ( ฝ่ายประถม )

2 ลำดับ ที่ ชื่อสถาบัน จำนวน ( คน ) ๑จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘ ได้แ ก่ ๑.คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ คน ๒.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน๑คน ๓.คณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑คน ๔.คณะอักษรศาสตร์ จำนวน ๑คน ๕.คณะนิติศาสต์ จำนวน๑ คน ๖.คณะรัฐศาสตร์ จำนวน ๑คน ๗.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน๑คน ๘.คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน ๑คน

3 ลำดับ ที่ ชื่อสถาบัน จำนวน ( คน ) ๒มหาวิทยาลัยมหิดล ๔ ได้แ ก่ ๑.คณะแพทยศาสตร์ จำนวน๓ คน ๒.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน๑คน

4 ลำดับ ที่ ชื่อสถาบัน จำนวน ( คน ) ๓มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓ ได้แ ก่ ๑.คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน๑ คน ๒.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน๑คน ๓.คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน๑ คน

5 ลำดับ ที่ ชื่อสถาบัน จำนวน ( คน ) ๔มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑ ได้แ ก่ คณะแพทยศาสตร์จำนวน ๑ คน

6 ลำดับ ที่ ชื่อสถาบัน จำนวน ( คน ) ๕สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหาร ลาดกระบัง ๕ ได้แ ก่ ๑.คณะวิศวกรรมวัสดุนาโน จำนวน๑ คน ๒.คณะวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จำนวน๑คน ๓.คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน๑ คน ๔.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน๑คน ๕.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล จำนวน๑คน

7 ลำดับ ที่ ชื่อสถาบัน จำนวน ( คน ) ๖มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔ ได้แ ก่ ๑.คณะบริหารธุรกิจ จำนวน๑ คน ๒.คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน๑ คน ๓.คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน๑ คน ๔.คณะเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน๑คน

8 ลำดับ ที่ ชื่อสถาบัน จำนวน ( คน ) ๗มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒ ได้แ ก่ คณะมัณฑนศิลป์ จำนวน๒ คน

9 ลำดับ ที่ ชื่อสถาบัน จำนวน ( คน ) ๘ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ๙ ได้แ ก่ ๑.วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจำนวน ๒ คน ๒.คณะมนุษยศาสตร์จำนวน ๒คน ๓.คณะแพทยศาสตร์จำนวน ๑คน ๔.คณะศิลปกรรมศาสตร์จำนวน ๑คน ๕.คณะวิทยาศาสตร์จำนวน ๑คน ๖.คณะสังคมศาสตร์จำนวน ๑คน ๗.คณะพลศึกษาจำนวน๑ คน

10 ลำดับ ที่ ชื่อสถาบัน จำนวน ( คน ) ๙มหาวิทยาลัยบูรพา ๒ ได้แ ก่ ๑.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน ๑ คน ๒.คณะศิลปศาสตร์จำนวน ๑ คน


ดาวน์โหลด ppt ความสำเร็จของ ศิษย์เก่า รุ่นที่ ๓ โดย หน่วยแนะ แนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง ( ฝ่ายประถม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google