งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามอาตมาไปอ่าน ภาษาบาลีกัน. โดย ครูชุติมา นาคเอี่ยม การอ่านคำบาลี ไม่ยากเลย คลิกเข้าไป เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามอาตมาไปอ่าน ภาษาบาลีกัน. โดย ครูชุติมา นาคเอี่ยม การอ่านคำบาลี ไม่ยากเลย คลิกเข้าไป เลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามอาตมาไปอ่าน ภาษาบาลีกัน

2 โดย ครูชุติมา นาคเอี่ยม การอ่านคำบาลี ไม่ยากเลย คลิกเข้าไป เลย

3 จุดประสงค์ ๑.เพื่อให้นักเรียนรู้จักคำที่มี จากภาษาบาลีมากขึ้น ๒. ๒.เพื่อให้นักเรียนสามารถ อ่านคำที่มาจากภาษาบาลี ได้ถูกต้อง คลิก

4 ประวัติของภาษาบาลี ความหมาย " บาลี " หรือ " ปาลิ " ตาม พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2475 คือ ภาษาที่ใช้เป็นหลักใน พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท, พระพุทธพจน์ ( ป., ส., ปาลิ ) และตามปทานุกรม บาลี - อังกฤษ ของสมาคมบาลีปกรณ์ ในประเทศอังกฤษแสดงไว้ 2 รูป คือ ปาลิ, ปาฬิ ให้ ความหมาย 2 นัย คือ " บาลี " หรือ " ปาลิ " ตาม พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2475 คือ ภาษาที่ใช้เป็นหลักใน พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท, พระพุทธพจน์ ( ป., ส., ปาลิ ) และตามปทานุกรม บาลี - อังกฤษ ของสมาคมบาลีปกรณ์ ในประเทศอังกฤษแสดงไว้ 2 รูป คือ ปาลิ, ปาฬิ ให้ ความหมาย 2 นัย คือ คลิ ก

5 1. แถว, แนว เช่น ทนตปาลิ แปลว่า แถวแห่งฟัน 2. ปริยัติธรรม, ตำราธรรมของ พระพุทธศาสนาที่เป็นหลักดั้งเดิม และใช้เป็นภาษาที่อธิบายขยาย ความพระพุทธพจน์ เช่น อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และโยชนา ตามลำดับ นักปราชญ์ทางภาษาและนักการ ศาสนาให้ความเห็นว่า คือ ภาษา ท้องถิ่นของชาวมคธ และเป็นภาษา ที่รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าทั้งหมด ในปัจจุบัน เรียกว่าพระไตรปิฎก คลิ ก

6 การอ่านพยัญชนะภาษาบาลี พยัญชนะในภาษาบาลี มี 36 ตัว แบ่งเป็น พยัญชนะวรรค 5 วรรค คือ กะ วรรค คือ ก ข ค ฆ ง มีฐานเสียง เกิดที่คอ จะ วรรค คือ จ ฉ ช ฌ ญ มีฐานเสียง เกิดที่เพดานปาก ฏะ วรรค คือ ฏ ฐ ฑ ฒ น มีฐานเสียง เกิดที่ปุ่มเหงือก ตะ วรรค คือ ต ถ ท ธ น มีฐานเสียง เกิดที่ฟัน ปะ วรรค คือ ป ผ พ ภ ม มีฐานเสียง เกิดที่ริมฝีปาก พยัญชนะเศษวรรค หรือ วรรค มี 8 ตัว คือ ย ร ล ว ส ห ฬ ( มีเสียงเกิดจากฐานต่างกันไป ) หมายเหตุ พยัญชนะทุกตัวสระ " อะ " อยู่ใน ตัว เวลาอ่านต้อง อ่านว่า กะ ขะ คะ ฆะ งะ เป็นต้นเหมือนกัน ทุกวรรค คลิ ก

7 การอ่านสระในภาษา บาลี สระในภาษาบาลี มี 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เมื่อนำไปใช้ก็เขียนรูปสระ คงตัว อ่านออกเสียงเหมือนใน ภาษาไทย คลิ ก

8 หลักการอ่านภาษาบาลี มี หลักกว้าง ๆ ดังนี้ 1. พยัญชนะตัวใดที่เขียน โดด ๆ โดยไม่มีสระ ให้อ่านออก เสียง " สระอะ " ( การสะกดแบบ บาลีจะไม่ใช้สระอะ ) พยัญชนะที่ สระอื่นกำกับก็ออกเสียงตามนั้น เช่น โลภ อ่านว่า โล - พะ ภควา อ่านว่า ภะ - คะ - วา สุคติ อ่านว่า สุ - คะ - ติ สุข อ่านว่า สุ - ขะ หลักการอ่านภาษาบาลี มี หลักกว้าง ๆ ดังนี้ 1. พยัญชนะตัวใดที่เขียน โดด ๆ โดยไม่มีสระ ให้อ่านออก เสียง " สระอะ " ( การสะกดแบบ บาลีจะไม่ใช้สระอะ ) พยัญชนะที่ สระอื่นกำกับก็ออกเสียงตามนั้น เช่น โลภ อ่านว่า โล - พะ ภควา อ่านว่า ภะ - คะ - วา สุคติ อ่านว่า สุ - คะ - ติ สุข อ่านว่า สุ - ขะ จิต อ่านว่า จิด - ตะ จิต อ่านว่า จิด - ตะ คลิ ก

9 2. การสะกดแบบบาลี มีการใช้ " พินทุ " โดยเขียนเป็นจุดใต้ พยัญชนะ ( ฺ ) มีหลักการ ดังนี้ 2.1 เมื่อใช้พินทุจุดใต้ พยัญชนะตัวใด พยัญชนะตัวนั้น เป็นตัวสะกด ไม่ต้องออกเสียง เช่น โหนฺตุ อ่านว่า โหน - ตุ มหนฺตา อ่านว่า มะ - หัน - ตา สุขิตตฺตา อ่านว่า สุ - ขิ - ตัด - ตา องฺควรสฺส อ่านว่า อัง - คะ - วะ - รัด - สะ 2. การสะกดแบบบาลี มีการใช้ " พินทุ " โดยเขียนเป็นจุดใต้ พยัญชนะ ( ฺ ) มีหลักการ ดังนี้ 2.1 เมื่อใช้พินทุจุดใต้ พยัญชนะตัวใด พยัญชนะตัวนั้น เป็นตัวสะกด ไม่ต้องออกเสียง เช่น โหนฺตุ อ่านว่า โหน - ตุ มหนฺตา อ่านว่า มะ - หัน - ตา สุขิตตฺตา อ่านว่า สุ - ขิ - ตัด - ตา องฺควรสฺส อ่านว่า อัง - คะ - วะ - รัด - สะ คลิ ก

10 2.2 บางครั้งใช้พินธุจุดใต้พยัญชนะ เพื่อให้เป็นตัวควบกล้ำ ในกรณีนี้ ให้อ่านออกเสียงกึ่งมาตรา เช่น กตฺวา อ่านว่า กัด - ตวา ( เสียง ตะ หน้า วา ออก กึ่งมาตรา ) พฺยาธิ อ่านว่า พยา - ธิ ( เสียง พะ หน้า ยา ออกกึ่งมาตรา ) พฺราหฺมณ อ่านว่า พราม - มะ - ณะ ( เสียง พะ หน้า รา ออกเสียงกึ่ง มาตรา คลิ ก

11 2.3 ในการสะกดแบบบาลี มี การใช้ “ นิคหิต ” ( เขียนเป็นวงกลมเล็ก ๆ ) ถือว่า เป็นพยัญชนะ ออกเสียง แม่กง คือใช้ตัว ง เป็นตัวสะกด เช่น ( เขียนเป็นวงกลมเล็ก ๆ ) ถือว่า เป็นพยัญชนะ ออกเสียง แม่กง คือใช้ตัว ง เป็นตัวสะกด เช่น ปริยาวรุ อ่านว่า ปะ - ริ - ยา - วะ - รุง ปริยาวรุ อ่านว่า ปะ - ริ - ยา - วะ - รุง ปรํ อ่านว่า ปะ - รัง ชีวิตํ อ่านว่า ชี - วิ - ตัง องฺคํ อ่านว่า อัง - คัง ปรํ อ่านว่า ปะ - รัง ชีวิตํ อ่านว่า ชี - วิ - ตัง องฺคํ อ่านว่า อัง - คัง อรหํ อ่านว่า อะ - ระ - หัง อรหํ อ่านว่า อะ - ระ - หัง ทุติยํ อ่านว่า ทุ - ติ – ยัง ทุติยํ อ่านว่า ทุ - ติ – ยัง ทิวารตฺตึ อ่านว่า ทิ - วา - รัด - ติง ทิวารตฺตึ อ่านว่า ทิ - วา - รัด - ติง คลิ ก

12 ลองอ่านคำเหล่านี้ อทํ อ่านว่า................................... อํสโต อ่านว่า................................... พฺยคฺฆสฺส อ่านว่า.................................. ตฺยชฺช อ่านว่า.................................. สลฺลวิทฺโธ อ่านว่า.................................. กีฬึสุ อ่านว่า................................. ปุถุ อ่านว่า................................ ชิญฺชโรทกํ อ่านว่า............................... คลิกไปดูเฉลย

13 เฉลย อทํ อ่านว่า อะ - ทัง อํสโต อ่านว่า. อัง – สะ - โต พฺยคฺฆสฺส อ่านว่า.. พฺ ยัก - คัด - สะ ตฺยชฺช อ่านว่า ตฺ ยัด - ชะ สลฺลวิทฺโธ อ่านว่า. สัน - ละ - วิด - โท กีฬึสุ อ่านว่า.. กี - ลิง - สุ ปุถุ อ่านว่า.. ปุ - ถุง. ชิญฺชโรทกํ อ่านว่า... ชิน - ชะ - โร - ทะ - กัง.... ถูกหรือเปล่า

14 เท่านี้ก็อ่านภาษาบาลีได้ แล้วนะโยม ไปอ่านเรื่อง เวสสันดร กัณฑ์มัทรีกันได้ แล้วนะคะ

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ตามอาตมาไปอ่าน ภาษาบาลีกัน. โดย ครูชุติมา นาคเอี่ยม การอ่านคำบาลี ไม่ยากเลย คลิกเข้าไป เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google