งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Oxygen Therapy Patchanee Pasitchakrit Department of Anesthesiology Srinakharinwirot University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Oxygen Therapy Patchanee Pasitchakrit Department of Anesthesiology Srinakharinwirot University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Oxygen Therapy Patchanee Pasitchakrit Department of Anesthesiology Srinakharinwirot University

2 Oxygen tissue - Ventilation - Diffusion - Perfusion Oxygen cascade PiO 2 ~ 150 mmHg PAO 2 ~ 110 mmHg PaO 2 80-100 mmHg PtO 2 20-40 mmHg PvO 2 35-40 mmHg

3 Oxygen Therapy  คือการเพิ่มความเข้มข้นของ oxygen ในอากาศที่ หายใจเข้า นิยมวัดเป็น FiO 2  ให้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์, ข้อบ่งชี้, ภาวะแทรกซ้อน, วิธี ข้อบ่งชี้ ( Indications ) 1. Hypoxemia 2. Supportive treament of tissue hypoxia 3. Miscellaneous - enhance absorption of air space - specific treatment for CO poisoning - hyperbaric oxygen therapy

4 Oxygen therapy ในภาวะ hypoxemia วัตถุประสงค์ 1) Prevent and correct hypoxemia 2) Decrease cardiopulmonary work

5 วัตถุประสงค์ 1) Prevent and correct hypoxemia - PaO 2 > 60 mmHg หรือ SaO 2 > 90% (no tissue hypoxia or clinically significant hypoxemia)

6 กลไกการเกิด Hypoxemia 1. Low PiO 2 เพิ่ม FiO 2 2. Impaired pulmonary gas exchange - hypoventilation - diffusion defect correct ด้วย FiO 2 ไม่เกิน 0.5 - V/Q abnormality - shunt ควรให้ airway pressure therapy ร่วมด้วย ควรแก้ไขสาเหตุของกลไกย่อย

7 3. Low mixed venous oxygen saturation - พบในภาวะ O 2 demand > O 2 supply เช่น severe hypermetabolic state - เกิดร่วมกับ Impaired pulmonary gas exchange hypoxemia มากขึ้น

8 2) Decrease cardiopulmonary work - hypoxemia compensate with TV, RR work of breathing, heart - ช่วยป้องกัน MI, heart failure โดยเฉพาะในผู้ป่วย ที่มี CAD หรือ cardiac reserve ต่ำ

9 Oxygen therapy ในภาวะ tissue hypoxia Tissue hypoxia แบ่งเป็น 4 ประเภท 1. Hypoxemic hypoxia คือ tissue hypoxia ที่เกิดจาก hypoxemia 2. Hypoxia due to abnormal oxygen transport เช่นภาวะซีด, CO poisoning, methimoglobinemia 3. Circulatory hypoxia (stagnant hypoxia ) เกิดจาก circulation ไม่ดี ทำให้มี ภาวะ ischemia เช่น low cardiac output, vascular occlusion 4. Histotoxic hypoxia คือภาวะที่เนื้อเยื่อไม่สามารถนำ oxygen ไปใช้ได้ตามปกติ เช่น ภาวะ septic shock, gangrene หรือได้รับ tox. sub. เช่น cyanide poisoning

10 Enhance absorption of air space - เป็นการใช้ oxygen therapy เพื่อลดขนาดของอากาศหรือก๊าซ อื่นที่อยู่ในโพรงปิด ภายในร่างกาย เช่น ลดอาการท้องอืดจากการทำ Lap., เร่ง การดูดซึม pneumothorax Specific treatment CO poisoning - ถ้าหายใจ FiO 2 1.0 ที่ความดัน 1 บรรยากาศ สามารถลด half- life ของ CO-Hb จาก 4 ชม. เหลือเพียง 40 นาที Hyperbaric oxygen therapy - เป็นการบำบัดด้วย oxygen ภายใต้ความดันสูงกว่า 1 บรรยากาศเพื่อให้ได้ PaO 2 ที่ สูงขึ้น โดยจะใช้รักษา CO poisoning, decompression sickness

11 Oxygen delivery devices แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ 1. High Flow system (fixed performance device) - FiO 2 ค่อนข้างคงที่ ไม่เปลี่ยนตาม ventilatory pattern - ต้องเปิด total flow ให้ได้ peak inspiratory flow rate เพื่อ FiO 2 ที่ได้ ไม่เปลี่ยนแปลง ( อย่างน้อย 3 เท่าของ minute ventilation )

12 - หลักการ Bernoulli’s law : ก๊าซที่มีความเร็วสูง ไหลผ่านช่องขนาดเล็ก จะสร้าง subatmospheric pressure ด้านข้าง ทำให้มีแรงดูดอากาศรอบๆ เข้าสู่ main stream แบบมีอัตราส่วนจำเพาะ » changing in size of entrainment port changing in FiO 2

13

14 EX. air-entrainment mask (venturi mask) ใช้ได้ดีเมื่อ FiO 2 air-entrainment nebulizer ไม่เกิน 0.4 ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้, ให้ยา aerosol ได้, ต่อกับ aerosol mask, face tent, T-piece gas blending system สามารถให้ FiO 2 ได้ 0.21-1.0

15 Venturi mask

16 Aerosol mask

17 Face tent

18 T-piece

19 Air oxygen blender

20 2. Low flow system (variable performance device) - นิยมมากที่สุด เตรียมง่าย ประหยัด ผู้ป่วยรู้สึก สบาย - ไม่สามารถให้ flow ได้เพียงพอกับ peak inspiratory flow rate - minute ventilation ส่วนหนึ่งถูกดึงเข้ามาผสม จาก room air - FiO 2 ที่ได้มีค่าไม่คงที่ โดยเปลี่ยนแปลงตาม ตัวแปลดังนี้ oxygen flow rate ขนาดของ reservoir ventilatory pattern

21 อุปกรณ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ Nasal cannula - O 2 1-6 L/M ( FiO 2 0.24-0.44 ) โดยทุก 1 L/M ที่เพิ่มขึ้น จะเพิ่ม FiO 2 0.04 - Nasal cavity เป็น reservoir - ถ้าให้ > 6 L/M จะ irritate nasal passage อย่างมาก - ให้ขณะพูดคุย, รับประทานอาหารได้

22 Nasal cannula

23 Simple face mask - O 2 5-8 L/M ( FiO 2 0.4-0.6 ) - ถ้า < 5 L/M CO 2 retention เกิด rebreathing ได้ ถ้า > 8 L/M เปลืองและอาจเกิด eye irritation ได้

24 Simple mask

25 Partial rebreathing mask - O 2 6-10 L/M ( FiO 2 0.6-0.99 ) - มี reservoir bag filled with O 2 ~ 1/3, ระวังไม่ให้ แฟบ - ถ้า < 6 L/M หรือ reservoir แฟบ partial rebreathing

26 Partial rebreathing mask

27 Non-rebreathing mask - มี one way valve » ที่รูหายใจออกด้านข้าง ลมหายใจออกสู่ บรรยากาศได้ทางเดียว » ระหว่าง reservoir bag กับ mask ป้องกันลมหายใจ ออกย้อนกลับสู่ reservoir bag - O 2 10-15 L/M (FiO 2 nearly 1.0) mask ต้อง seal สนิท - ไม่นิยม ต้องออกแรงมากขึ้นเพื่อเปิด one way valve - ถ้าต้องการ FiO 2 > 0.6 ควรใช้ airway pressure therapy

28 Non-rebreathing mask One way valve

29 Complications of oxygen therapy 1. Cut of hypoxemic ventilatory drive esp. COPD ทำให้เกิด hypoventilation CO 2 narcosis 2. Denitrogenation absorptive atelectasis - nitrogen ก๊าซเฉื่อย พยุง alveoli - FiO 2 1.0 ~ 15 นาที ภาวะ denitrogenation collapsed alveoli - พบมากขึ้นถ้าปอดมีพยาธิสภาพ

30 3. Pulmonary oxygen toxicity จาก O 2 free radical - เกิดเมื่อให้ O 2 ความเข้มข้นสูงเป็นเวลานาน - ถูกทำลายโดย enzyme superoxide dismutase - ทำลาย cell wall และ mitochondria - ขัดขวางการสังเคราะห์ protein ใน DNA - ทำลาย pneumocyte type 1 และ surfactant ในปอด - clinical : ไอ เจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย pulmonary edema

31 4. Retinopathy of prematurity (ROP) esp. premee - PaO 2 สูง retinal vessel เกิด vasoconstriction necrosis blindness แผลที่ retina hemorrhage neovascularization - ไม่ควรให้ PaO 2 > 80 mmHg ใน premee 5. Fire hazard : support combustion

32 แนวทางในการบำบัดด้วย oxygen พิจารณาจาก - FiO 2 ต่ำที่สุดที่จะ keep PaO 2 > 60 หรือ SaO 2 > 90% โดยไม่ ควรเกิน 0.5 - ventilatory pattern คงที่ low flow ไม่คงที่ high flow

33 ขัอบ่งชี้ในการใช้ oxygen ความเข้มข้นสูง (70- 100%) - ระหว่างการทำ CPR - acute cardiopulmonary instability - ระหว่าง transfer

34 Temperature and Humidity การรักษาอุณหภูมิและความชื้นของก๊าซในปอดมี ความสำคัญคือ 1. รักษาอุณหภูมิของร่างกาย, ป้องกันการเสียน้ำจาก ร่างกาย 2. รักษาอนามัยของหลอดลม ( bronchial hygiene ) - mucocilialy function ทำงานได้ดี ลด retained secretion - gas exchange ได้ตามปกติ - ลด risk of infection Low flow ถ้าใช้มากกว่า 2 L/M ให้ humidification เสมอ

35 Humidifier แบ่งตามกลไกที่น้ำสัมผัสกับก๊าซได้ 4 ประเภท 1. Pass over humidifier (flow-by humidifier) อากาศผ่านหน้าผิวน้ำและนำไอน้ำที่ระเหย จากผิวน้ำนั้นไปด้วย ความชื้นที่ ได้อาจต่ำเพราะเวลาและพื้นที่สัมผัสมีน้อย 2. Bubble humidifier ผ่านอากาศลงใต้น้ำให้ปุดขึ้นมาเป็นฟองเล็กๆ ช่วยเพิ่มเวลาและพื้นที่ ที่ก๊าซสัมผัสน้ำ นิยมใช้ค่อนข้างมาก

36 Humidifier (cont.) 3. Jet humidifier เป็นฝอยละเอียดมาก เวลาและพื้นที่ผิวของก๊าซสัมผัส กับน้ำมีมากที่สุด ทำให้ได้ความชื้นสูง 4. Condensing humidifier or heat and moisture exchanger ( HME ) เป็น passive humidifier โดยเอาอุณหภูมิและความชื้นจาก อากาศที่หายใจออก ส่งต่อให้กับอากาศที่หายใจเข้า

37

38

39 Heat and moisture exchanger Inspired limb Expired limb To patient

40 Complications of airway temperature and humidity therapy 1. Overheating เกิด hyperthermia ได้ 2. Contamination and infection 3. Increase inspiratory resistance ในผู้ป่วยที่ใช้ HME

41


ดาวน์โหลด ppt Oxygen Therapy Patchanee Pasitchakrit Department of Anesthesiology Srinakharinwirot University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google