งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Arterial Blood Gas Interpretation อ. นพ. เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ สาขาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชา อายุรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Arterial Blood Gas Interpretation อ. นพ. เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ สาขาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชา อายุรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Arterial Blood Gas Interpretation อ. นพ. เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ สาขาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชา อายุรศาสตร์

2 Modified Allen’s test

3 ค่าที่ได้จาก arterial blood gas ที่เป็นค่าที่วัดได้โดยตรง 1.pH 2.PaO 2 3. PaCO 2 ส่วน HCO 3 - ได้มา จากการคำนวณจาก Handerson-Hasalbach equation pH= 6.1 + log HCO 3 – 0.03 x PaCO 2 H + = 24 x PaCO 2 HCO 3 - ส่วน HCO 3 - ได้มา จากการคำนวณจาก Handerson-Hasalbach equation pH= 6.1 + log HCO 3 – 0.03 x PaCO 2 H + = 24 x PaCO 2 HCO 3 - ควรใช้ค่า venous HCO 3 - ในการแปลผล

4 ทบทวนค่าปกติ ค่าปรกติ pH PaCO 2 PaO 2 HCO 3 - Oxygen saturation 7.35-7.45 35-45 มม. ปรอท 80-100 มม. ปรอท 22-26 mEq/L 97-100

5 1. การยืนยันว่าเป็น arterial blood gas จริงหรือไม่ 2. การประเมิน oxygenation 3. การประเมิน ventilation 4. การประเมินความผิดปรกติ ของสมดุลกรดด่าง (acid- base disorder) ขั้นตอนการแปลผล ABG

6 เปรียบเทียบ arterial blood gas และ venous blood gas Arterial blood gas Venous blood gas pH7.35- 7.45 7.32- 7.42 PaO 2 85-10035-45 PaCO 2 35-4538-48 O 2 saturatio n 97-100%70-75%

7 1.PaO 2 2.A-a gradient 2 3. PaO 2 /FiO 2 Assess at room air Assess at any level of FiO 2 การประเมิน oxygenation

8 ใช้ได้เฉพาะ room air การประเมิน Oxygenation ความรุนแรง ของ PaO 2 Mild hypoxemia 60-80 มม. ปรอท Moderate hypoxemia 40-60 มม. ปรอท Severe hypoxemia < 40 มม. ปรอท ปัจจัยที่มีผลต่อค่า PaO 2 อายุ PaO 2 = 100-( อายุ /4) FiO 2

9 A-a gradient= PAO 2 - PaO 2 A-a gradient

10 โดยที่ 713 เป็นค่าที่ได้จากความดัน 1 บรรยากาศ (1 atm = 760 mmHg, ความดันน้ำ = 47 mmHg) = 760 – 47 R (RQ) (respiratory quotient) = CO 2 production/ O 2 consumption (normal RQ = 0.8) ถ้าใช้ FiO 2 0.6 ค่า R = 1.0 A-a gradient PAO 2 = (FiO 2 x 713) – (PaCO 2 / R) Normal A-a gradient = 2.5 + (age/4)

11 Approach to Hypoxemia Decrease FiO 2 Central/ Neuromuscular hypoventilation V/Q mismatch Shunt Diffusion defect Low ScvO 2

12 shunt Dead space Absent V/ present Q Absent Q/ Present V Do not response with 100% oxygen Response with 100% oxygen Treat specific disease V/Q mismatch

13 Intrapulmonary shunt Extrapulmonar y shunt Response to PEEPNot response to PEEP ARDS Severe pulmonary edema Right to left shunt Pulmonary AVM Shunt

14 V/Q mismatch : Obstructive Lung Disease COPD Asthma

15 15 V/Q mismatch : Restrictive Lung Disease

16 16 V/Q mismatch : Restrictive Lung Disease

17 17 Shunt Intrapulmonary shunt Extrapulmonary shunt

18 18 Diffusion defect Interstitial lung disease

19 ค่า PaO 2 /FiO 2 ปกติมีค่า เท่ากับ 500-550 ค่า PaO 2 /FiO 2 เป็นค่าที่มี ประโยชน์ในการประเมินภาวะ hypoxemia เนื่องจาก สามารถใช้ประเมิน hypoxemia ได้เมื่อใช้ค่า FiO 2 ต่างๆ กัน PaO 2 /FiO 2

20 ผู้ป่วยอายุ 50 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็น nosocomial pneumonia ได้รับการรักษา โดยการใส่เครื่องช่วยหายใจ วันที่ 1 : pH 7.49, PaO 2 80 mmHg, PaCO 2 30 mmHg, HCO 3 - 22, O 2 sat 97% วันที่ 3 : pH 7.47, PaO 2 100 mmHg, PaCO 2 32 mmHg, HCO 3 - 24, O 2 sat 100% วันไหนปอดดีกว่า 1. วันที่ 1 2. วันที่ 3 3. ถามอะไรก็ไม่รู้ ตอบยากจัง วันไหนปอดดีกว่า 1. วันที่ 1 2. วันที่ 3 3. ถามอะไรก็ไม่รู้ ตอบยากจัง

21 ผู้ป่วยอายุ 50 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็น nosocomial pneumonia ได้รับการรักษา โดยการใส่เครื่องช่วยหายใจ วันที่ 1 : pH 7.49, PaO 2 80 mmHg, PaCO 2 30 mmHg, HCO 3 - 22, O 2 sat 97% วันที่ 3 : pH 7.47, PaO 2 100 mmHg, PaCO 2 32 mmHg, HCO 3 - 24, O 2 sat 100% FiO 2 0.4 FiO 2 1.0 PaO 2 /FiO 2 = 200 PaO 2 /FiO 2 = 100

22 การปรับเปลี่ยน FiO 2 ตามผล arterial blood gas (PaO 2 /FiO 2 ) 1 = (PaO 2 /FiO 2 ) 2 ข้อควรระวัง 1. ถ้ารู้ค่า oxygen saturation ต้อง แปลงเป็น PaO 2 ก่อน 2. ถ้าพยาธิสภาพของปอดมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ค่า PaO 2 /FiO 2 จะเป็นจริงในขณะนั้น ต้องเฝ้าระวัง ติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 22

23 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็น ARDS ขณะนี้ใช้ เครื่องช่วยหายใจโดยใช้ FiO 2 เท่ากับ 1.0 ได้ PaO 2 เท่ากับ 100 มม. ปรอท ต้องการปรับ FiO 2 ให้ ได้ค่า oxygen saturation เท่ากับ 90% จะต้อง ใช้ FiO 2 เท่าใด 1.0.9 2.0.8 3.0.7 4.0.6 5.0.5

24 จากความสัมพันธ์ตาม hemoglobin oxygen dissociation curve พบว่า oxygen saturation 90% จะตรงกับค่า PaO 2 60 มม. ปรอท SaO 2 95% = PaO 2 80 มม. ปรอท SaO 2 90% = PaO 2 60 มม. ปรอท SaO 2 88% = PaO 2 55 มม. ปรอท SaO 2 75% = PaO 2 40 มม. ปรอท SaO 2 50% = PaO 2 27 มม. ปรอท SaO 2 95% = PaO 2 80 มม. ปรอท SaO 2 90% = PaO 2 60 มม. ปรอท SaO 2 88% = PaO 2 55 มม. ปรอท SaO 2 75% = PaO 2 40 มม. ปรอท SaO 2 50% = PaO 2 27 มม. ปรอท

25 การประเมิน ventilation PaCO 2 < 35 mmHg Hyperventilat ion Hypocapnia Hypocarbia PaCO 2 > 45 mmHg Hypoventilati on Hypercapnia Hypercarbia

26 การประเมิน ventilation PaCO 2 α CO 2 production alveolar ventilation alveolar ventilation = minute ventilation – dead space ventilation = (V t x RR) – (Vd x RR) PaCO 2 = k x CO 2 production = k x CO 2 production (Vt x RR) – (Vd x RR) RR (Vt – Vd) โดยที่ K = 0.863 Vt = tidal volume Vd = dead space volume RR = respiratory rate

27 จะเห็นได้ว่าค่า PaCO 2 จะมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการ 1.Carbondioxide production 2.Tidal volume 3.Respiratory rate 4. Dead space volume

28 ชายอายุ 45 ปี ได้รับ การวินิจฉัยเป็น myasthenia gravis ใช้เครื่องช่วยหายใจ ใช้ FiO 2 เท่ากับ 0.6 tidal volume 400 มล. อัตราการหายใจ 15 ครั้งต่อนาที ได้ PaCO 2 เท่ากับ 50 มม. ปรอท ต้องการปรับ เครื่องช่วยหายใจให้ ได้ค่า PaCO 2 เท่ากับ 40 มม. ปรอท จะต้อง ปรับเครื่องช่วยหายใจ อย่างไร

29 การแก้ไขเมื่อพบคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง ส่วน ใหญ่สามารถแก้ไขได้โดยการปรับให้ minute ventilation เพิ่มขึ้นได้ จาก PaCO 2 α 1/MV PaCO 2 = k (1/MV) PaCO 2 x MV = k PaCO 2 ใดๆ x MV ใดๆ = k (PaCO 2 x MV) 1 = (PaCO 2 x MV) 2 (PaCO 2 x MV) 1 = (PaCO 2 x MV) 2

30 จากความสัมพันธ์ระหว่าง PaCO 2 และ minute ventilation (PaCO 2 x MV) 1 = (PaCO 2 x MV) 2 50 x 400 x15 = 40 x MV MV = 50 x 400 x15 40 = 7,500 มล. (7.5 ลิตร ) จากความสัมพันธ์ระหว่าง PaCO 2 และ minute ventilation (PaCO 2 x MV) 1 = (PaCO 2 x MV) 2 50 x 400 x15 = 40 x MV MV = 50 x 400 x15 40 = 7,500 มล. (7.5 ลิตร ) ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็น community acquired pneumonia ขณะนี้ใช้ เครื่องช่วยหายใจ ใช้ FiO 2 เท่ากับ 0.6 tidal volume 400 มล. อัตราการหายใจ 15 ครั้งต่อ นาที ได้ PaCO 2 เท่ากับ 50 มม. ปรอท ต้องการ ปรับเครื่องช่วยหายใจให้ได้ค่า PaCO 2 เท่ากับ 40 มม. ปรอท จะต้องปรับเครื่องช่วยหายใจอย่างไร

31 การประเมินดุลกรดด่าง PaCO 2 HCO 3 - Metabolic acidosis  Metabolic alkalosis  Respirator y acidosis  Respirator y alkalosis 

32 PaCO 2 = (1.5 x HCO 3 - ) + 8 + 2 Anion gap Anion gap = Na + – (Cl - + HCO 3 - ) Predicted pH = 7.PaCO 2 Metabolic acidosis

33 Wide anion gap metabolic acidosis Lactic acidosis Ketoacidosis Non lactate, Non ketone Type A (poor tissue perfusion ) Type B (normal tissue perfusion) DKA Stravation ketoacidosis Alcholholic ketoacidosis

34 Wide anion gap metabolic acidosis Non lactate, non ketone Poisoning Non poisoning Alcohol Non-alcohol Ethanol Methanol Ethylene glycol Salicylate Toluene AKI, CKD Rhabdomyolysis Tumor lysis syndrome Intravascular hemolysis

35 Metabolic alkalosis PaCO 2 = (0.7x HCO 3 - ) + 20 + 2 Chloride-responsiveChloride-resistant Gastric fluid loss (eg. vomiting, NG drainage) Volume contraction Long-term diuretic therapy Congenital chloride diarrhea Posthypercapnia syndrome Primary aldosteronism Short-term diuretic therapy Bartter’s syndrome DOC excess syndrome Liddle’s syndrome Excessive ingestion of licorice Chronic potassium depletion Primary reninism Milk-alkali syndrome Predicted pH = 7.PaCO 2

36 PaCO 2 HCO 3 - pH Acute respiratory acidosis  10 11  0.08 Acute respiratory alkalosis  10 22  0.08 Chronic respiratory acidosis  10 44  0.03 Chronic respiratory alkalosis  10 55  0.02

37 Acute chronic Chronic Respiratory Acidosis Alkalosis Acidosis Alkalosis 11 22 44 55 ช่วย จำ  10  10  10  10

38 การประเมินดุลกรดด่าง pHPaCO 2 HCO 3 - Metab olic acidos is  (1.5 x HCO 3 - ) + 8 + 2  Metab olic alkalo sis  (0.7 x HCO 3 - ) + 20 + 2  Respir atory acidos is  Respir atory alkalo sis 

39 ชายอายุ 35 ปี มาด้วยอาการหอบเหนื่อยมา 6 ชั่วโมง P.E. : mildly pale, RR 28/min, dyspnea ABG (room air) ; pH 7.28, PaCO 2 60 mmHg, PaO 2 60 mmHg, HCO 3 - 26 mEq/L ข้อใดต่อไปนี้เป็นการวินิจฉัยที่เป็นไปได้มาก ที่สุด 1. Pneumonia 2. Myasthenia gravis 3. Atlectasis 4. Congestive heart failure 5. Pulmonary embolism

40 ABG (room air) ; pH 7.28, PaCO 2 60 mmHg, PaO 2 60 mmHg, HCO 3 - 26 mEq/L 1.Oxygenation PAO 2 = (FiO 2 x 713) – (PaCO 2 / R) = (0.2 x 713) – (60/0.8) = 67.6 mmHg PAO 2 – PaO 2 = 67.6 – 60 = 7.6 mmHg Normal A-a gradient = 2.5 + (age/4) = 2.5 + (35/4) = 11.25 Hypoxemia with normal A-a gradient

41 hypoxe mia A-a gradient Normal A-a gradient Decrease FiO 2 Central/ neuromuscular hypoventilation Wide A-a gradient V/Q mismatch Shunt Diffusion defect Low SvO 2

42 ABG (room air) ; pH 7.28, PaCO 2 60 mmHg, PaO 2 60 mmHg, HCO 3 - 26 mEq/L 2. Ventilation ……..Hypoventilation 3. Acid- base imbalance ……….. Acidosis, PaCO 2  = respiratory acidosis

43 ABG (room air) ; pH 7.28, PaCO 2 60 mmHg, PaO 2 60 mmHg, HCO 3 - 26 mEq/L PaCO 2 HCO 3 - pH Acute respiratory acidosis  10 11  0.08 Acute respiratory alkalosis  10 22  0.08 Chronic respiratory acidosis  10 44  0.03 Chronic respiratory alkalosis  10 55  0.02

44 ชายอายุ 25 ปี 4 วันก่อนมีอาการไข้ ไป เจ็บ คอ ซื้อยากินเอง 1 วันก่อน มีอาการเหนื่อยเพลียมาก หน้ามืด P.E. : RR 26/min, Moderately pale, mild jaundice : Fine crepitation both lungs

45 ABG (on O 2 canula 5 LPM) : pH 7.23, PaO 2 80 mmHg, PaCO 2 23, HCO 3 - 10 mEq/L 1. Oxygenation …….On O 2 canula 5 LPM (RR 26/min) ไม่สามารถบอก FiO 2 ที่แท้จริงๆ ได้ แต่น่าจะ น้อยกว่า 0.4.........PaO 2 80 mmHg = O 2 saturation 95% 2. Ventilation …….hyperventilation

46 ABG (on O 2 canula 5 LPM) : pH 7.23, PaO 2 80 mmHg, PaCO 2 23, HCO 3 - 10 mEq/L 3. Acid-base imbalance pHPaCO 2 HCO 3 - Metabolic acidosis  (1.5 x HCO 3 - ) + 8 + 2  Metabolic alkalosis  (0.7 x HCO 3 - ) + 20 + 2  Respirato ry acidosis  Respirato ry alkalosis  Predicted PaCO 2 = 23 + 2

47 ABG (on O 2 canula 5 LPM) : pH 7.23, PaO 2 80 mmHg, PaCO 2 23, HCO 3 - 10 mEq/L Dx : G-6-PD deficiency anemia with intravascular hemolysis : Pulmonary edema Rx : Respiratory support : Packed red cell : ประเด็นที่ต้องเฝ้า ระวัง ????

48 ABG (on O 2 canula 5 LPM) : pH 7.23, PaO 2 80 mmHg, PaCO 2 23, HCO 3 - 10 mEq/L Hyperkalemia, suspected AKI

49 ฉันทะ................. วิริยะ.................. จิตตะ................. วิมังสา............... ความตั้งใจใน การดูแล ผู้ป่วย การประกอบ กรรมดี ย่อมนำพาไปสู่ ความ สำเร็จ ขอให้โชคดี โดยทั่วกัน


ดาวน์โหลด ppt คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Arterial Blood Gas Interpretation อ. นพ. เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ สาขาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชา อายุรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google