งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อัมพวรรณ พันธจักร หัวหน้างานตรวจสอบ ( สาย 3) สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อัมพวรรณ พันธจักร หัวหน้างานตรวจสอบ ( สาย 3) สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อัมพวรรณ พันธจักร หัวหน้างานตรวจสอบ ( สาย 3) สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 การบัญชีและรายงานการเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหาร การเงิน พ. ศ.2551 หมวด 6 การบัญชีและรายงานเงิน ข้อ 35 ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชี อันถูกต้อง แยกตามประเภทงานส่วนที่สำคัญ มีสมุดบัญชีลง รายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่ เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการ ตรวจบัญชีภายในเป็นประจำ การบันทึกบัญชีรายการในสมุดบัญชีวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป การจัดเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี เพื่อการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

3 ประเด็นข้อตรวจพบ - การบันทึก บัญชี 1) การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 2) มีการบันทึกบัญชีผิดหมวด และบันทึกบัญชีรายได้ ผิดประเภท 3) การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามวันที่ที่ปรากฏ ใบเสร็จรับเงิน / มีการออกใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง 4) การบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน, ไม่ปรากฎรายการการ บันทึกบัญชีการรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน มช.17 5) จำนวนเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเงินสด ไม่ สอดคล้องกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

4

5 ประเด็นข้อตรวจพบ - การบันทึก บัญชี 7) กองทุนพัฒนาคณะฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดตั้ง และการบริหารกองทุนพัฒนาของส่วนงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ. ศ.2557 ข้อ 7. วรรคสอง “ การรับและจ่ายเงินต้องลงบันทึกบัญชี ในระบบของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง ข้อตรวจพบ 7.1) การแสดงยอดในระบบบัญชี 3 มิติ แสดงของไม่ ถูกต้อง 7.2) การบันทึกบัญชีดอกผลของเงินกองทุนพัฒนา คณะฯ ไม่ครบถ้วน 7.3) การจัดซื้อครุภัณฑ์จากเงินกองทุนพัฒนาคณะฯ 7.4) การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ของกองทุนพัฒนาคณะฯ

6 การบันทึกบัญชี - กองทุนพัฒนา คณะฯ ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์จากเงินกองทุนพัฒนาคณะฯ เมื่อมีการนำเงินกองทุนพัฒนาส่วนงานจัดซื้อครุภัณฑ์ บันทึก บัญชีโดย Dr. ครุภัณฑ์ ( กองทุนพัฒนาส่วนงาน )xx Cr. เงินฝากธนาคาร ( กองทุนพัฒนาส่วน งาน )xx ขึ้นทะเบียนในระบบสินทรัพย์ถาวร *** กรณีที่ไม่มีชุดชนิดให้ขอชุดชนิดใหม่ ในกองทุน พัฒนาส่วนงาน รันค่าเสื่อมราคาประจำเดือน Dr. ค่าเสื่อมราคา ( กองทุนพัฒนาส่วนงาน )xx Cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม ( กองทุนพัฒนาส่วน งาน )xx

7 การบัญชีและรายงานการเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารการเงิน พ. ศ.2551 หมวด 6 การบัญชีและรายงานเงิน ข้อ 36 ให้กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยและส่วน งานเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการเงิน โดยแสดงให้เห็น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินตามหลักมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไป เสนออธิการบดีทุกเดือน ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป เมื่อสิ้นงวดรอบปีบัญชี ให้กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานการเงินประจำปีเสนอ ต่ออธิการบดี ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันปิดบัญชีประจำปี งบประมาณ

8 ประเด็นข้อตรวจพบ - การจัดทำ รายงานการเงิน 1) การจัดส่งรายงานทางการเงินทางการเงิน ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับ ม. ช. ว่าด้วยการบริหารการเงินโดย ให้ทุกส่วนงาน เสนออธิการบดีทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 2) ตัวเงินในงบการเงินมียอดไม่ตรงกัน 3) ยอดคงเหลือตามบัญชี ไม่อยู่ในดุลบัญชีปกติ

9 การจัดทำรายงานการเงิน ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีก่อนจัดส่งรายงานการเงิน 1) ควรตรวจสอบบัญชีในงบทดลองแต่ละบัญชี โดย เริ่มที่บัญชีที่บันทึกน้อยรายการก่อน 2) ควรตรวจสอบบัญชีที่บันทึกคู่กันเพื่อง่ายในการหา ยอดแต่ละบัญชี เช่น บัญชีเงินรับฝากค่าประกันสัญญา, อื่นๆ คู่กับบัญชีเงินฝากธนาคารกองคลัง - เงินรับฝากงบประมาณ รายได้, บัญชีลูกหนี้ทดรองหมุนเวียน / ใบสำคัญเงินทดรอง หมุนเวียน / ธนาคารส่วนงาน ( เงินทดรองจ่ายคณะฯ ) คู่กับ เจ้าหนี้เงินทดรองราชการ เป็นต้น 3) การตรวจสอบบัญชีแต่ละบัญชีหากดูยอดคงเหลือ ในงบทดลองแล้วไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องพิมพ์บัญชีแยก ประเภทตรวจสอบแต่ละรายการ 4) ตรวจสอบยอดรวมในงบดุล ว่ารวมสินทรัพย์เทียบ กับรวมหนี้สินและส่วนของทุน มีรวมตรงกันหรือไม่

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โดย อัมพวรรณ พันธจักร หัวหน้างานตรวจสอบ ( สาย 3) สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google