งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดิการที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกับบริษัทฯ รายละเอียดตามข้อตกลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดิการที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกับบริษัทฯ รายละเอียดตามข้อตกลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดิการที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกับบริษัทฯ รายละเอียดตามข้อตกลง
เป็นตัวเงิน สวัสดิการ รายละเอียดตามข้อตกลง 1. เงินขึ้น เป็นเปอร์เซ็นต์ 2. เงินช่วยเหลือการสมรสครั้งแรก 800.- บาท 3. เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด 200.- บาท 4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร อนุบาล – ปริญญาตรี 5. ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว 40,000.- บาท/ปี 6. ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 20,000.- บาท/ปี 7. บุตรพนักงานแรกเกิด – 6 ขวบ ฉีดวัคซีนพื้นฐานตามอายุ เบิกได้ 8. พนักงานและคู่สมรสฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี หักจากวงเงินค่ารักษาพยาบาล 9. ค่าห้องค่าอาหารกรณีรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1,150.- บาท/วัน 10. เงินสงเคราะห์กรณีการถึงแก่กรรมของพนักงาน 170,000.- บาท 11. เงินสงเคราะห์กรณีการถึงแก่กรรมของคู่สมรส 25,000.- บาท 12. เงินสงเคราะห์กรณีการถึงแก่กรรมของบิดามารดา 13. เงินสงเคราะห์กรณีการถึงแก่กรรมของพี่น้องร่วมบิดามารดา 20,000.- บาท 3,000.- บาท

2 สวัสดิการที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกับบริษัทฯ รายละเอียดตามข้อตกลง
เป็นตัวเงิน สวัสดิการ รายละเอียดตามข้อตกลง 14. เงินสงเคราะห์กรณีการถึงแก่กรรมของบิดามารดาคู่สมรส 3,000.- บาท 15. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์บริษัท 16. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9% 17. ค่ากะ 100.-, 190.-, 210.-, 230.- 18. ค่าอาหาร กะกลางคืน 10.- บาท/วัน 19. เงินของขวัญปีใหม่ 200.- บาท 20. เงินวันแรงงาน 21. เงินนำเที่ยวประจำปี 900.- บาท/คน/ปี 22. เบี้ยขยันประจำเดือน เริ่มจาก 500 – บาท 23. เบี้ยขยันประจำปี 1000.-, 2,000.-, 3,000.- บาท 24. โบนัส ตามข้อตกลง 25. ค่าครองชีพ 2,350.- บาท 26. เงินช่วยเหลือลูกจ้างออกจากงานไม่มีความผิด (บำเหน็จ) ตามตาราง

3 สวัสดิการที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกับบริษัทฯ รายละเอียดตามข้อตกลง
เป็นตัวเงิน สวัสดิการ รายละเอียดตามข้อตกลง 27. ค่าแว่นสายตา 1,000.- บาท / ปี 28. ค่าสายตา 7.- บาท / วัน 29. ค่าความร้อน 30. พนักงานทุพพลภาพ 20,000.- บาท 31. พนักงานรายวัน, ทดลองงานเกิดอุบัติเหตุได้รับค่าจ้าง ได้ค่าจ้าง 100%

4 สวัสดิการที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกับบริษัทฯ รายละเอียดตามข้อตกลง
ไม่เป็นตัวเงิน สวัสดิการ รายละเอียดตามข้อตกลง 1. ชุดฟอร์มพนักงาน 2 ชุดต่อปี เปลี่ยนรูปแบบให้ 3 ชุด 2. รถรับ – ส่งพนักงาน รถปรับอากาศ 3. ข้าวฟรีมื้อเช้า – มื้อกลางวัน มีให้ในวันทำงาน 4. รองเท้าเซฟตี้, รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ / ปี 5. วันหยุดพักร้อน 6 – 15 วัน 6. วันหยุดบริษัทฯ – วันหยุดตามประเพณี 115 – 116 วัน 7. วันหยุดอุปสมบท ไม่เกิน 30 วัน / เสียคะแนน 0.25 : วัน 8. ลาเพื่อรับราชการทหารหรือเรียกระดมพล ลาได้ตามความจริง ไม่เสียคะแนน 9. ลาเพื่อเลือกตั้ง ส.ส. ไม่เสียคะแนน 10. ลาเพื่อการสมรส 3 วัน / เสียคะแนน 0.25 : วัน 11. ลาภรรยาคลอดบุตร 2 วัน / ไม่เสียคะแนน 12. ลาเพื่อการทำบัตรประชาชน 13. ลาเพื่อประกอบพิธีศพ 1 วัน / ไม่เสียคะแนน 3 – 6 วัน / เสียคะแนน 0.25 : วัน

5 สวัสดิการที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกับบริษัทฯ รายละเอียดตามข้อตกลง
ไม่เป็นตัวเงิน สวัสดิการ รายละเอียดตามข้อตกลง 14. ประชุมใหญ่ในเวลาทำงานปกติ ให้วันอาทิตย์ 1 วัน (ถือเป็นวันทำงาน) 15. กก.สร. ลาทำกิจกรรม สร. ได้ตามจริง ลาได้ตามจริง ไม่จำกัดวัน ไม่หักค่าจ้าง 16. การจ้างงานโดยบริษัท ไม่มี Subcontract 17. กก.สร. เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาโทษสมาชิกฯ ต้องมี กก.สร. เข้าร่วม 18. สัดส่วนพนักงาน พนง.ประจำ : พนง. ทดลองงาน, รายวัน 19. คืนเงินพักร้อน หากไม่ลาให้ 110% 20. การนำงานไปทำข้างนอก ต้องปรึกษาสหภาพฯ ก่อน 21. การเลิกจ้างพนักงาน


ดาวน์โหลด ppt สวัสดิการที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกับบริษัทฯ รายละเอียดตามข้อตกลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google