งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ เทคโนโลยี. เทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ จากความหมายของคำว่า “ วิทยาศาสตร์ ” และคำว่า “ เทคโนโลยี ” ที่กล่าวมาข้างต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ เทคโนโลยี. เทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ จากความหมายของคำว่า “ วิทยาศาสตร์ ” และคำว่า “ เทคโนโลยี ” ที่กล่าวมาข้างต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ เทคโนโลยี

2 เทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ จากความหมายของคำว่า “ วิทยาศาสตร์ ” และคำว่า “ เทคโนโลยี ” ที่กล่าวมาข้างต้น นั้นจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ นำไปใช้อธิบายได้ว่า ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เช่น นักชีววิทยาอธิบายว่า ทำไมเมื่อขูด เปลือกของพืชยืนต้นออกจะมีรากงอก ออกมาได้ นักฟิสิกส์ก็อธิบายว่า ทำไมเมื่อ ขูดลวดตัดสนามแม่เหล็ก จึงมีกระแสไฟฟ้า เกิดขึ้น เป็นต้น

3 ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยี

4 ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ ทรัพยากรทาง เทคโนโลยี ปัจจัยเอื้อหรือขัดขวางต่อ เทคโนโลยี คือการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีที่ทำให้ ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆที่มีผลต่อ การแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตาม กระบวนการเทคโนโลยีจะทำให้ผู้เรียน ทำงานอย่างเป็นระบบสามารถย้อนกลับมา แก้ไขได้ง่าย การใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการ ออกแบบหรือนำเสนอผลงาน มีประโยชน์ใน การช่วยร่างภาพ ทำภาพ 2 มิติและ 3 มิติ

5 การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับ ปัจจัยในค้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือ สนองความต้องการ ผลกระทบ การใช้โทรศัพท์มือถือ แนบหูครั้งละนาน ๆ จะทำให้ เกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่อสุขภาพได้ โดยการวิจัยของ แพทย์นักวิทยาศาสตร์หลาย ๆ ท่านเตือนว่า ผู้ที่ ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงในการ เกิดโรคได้หลายชนิด อาจ ปวดศีรษะ หูอักเสบ ฯลฯ การแก้ปัญหา 1. การรักษาโรคนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีความอดทนและ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ 2. แม้จะไม่มีอาการผิดปกติก็ควรหมั่นปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจเช็คร่างกายและทำใจให้อยู่กับปัจจุบันและ ใช้เวลาให้มีคุณค่า

6 สนองความต้องการที่มาใช้งาน การใช้โทรศัพท์มือถือมีประโยชน์ทำให้เกิดการ ติดต่อสื่อสารด้วยวาจาพร้อมทั้งการส่งข้อมูลเป็นไปได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้ความเป็นอยู่ของคนและ เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น - ขอให้โชคดี -

7 สมาชิกกลุ่ม 1. น. ส. อักษิพร ชาวคำเขต เลขที่ 27 ชั้น ม.4.9 นาย ปภาวิชญ์ สุรินแก้ว เลขที่ 36 ชั้น ม.4.9 น. ส. ศศิกาญจน์ แลเซอ เลขที่ 38 ชั้น ม.4.9


ดาวน์โหลด ppt ระบบ เทคโนโลยี. เทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ จากความหมายของคำว่า “ วิทยาศาสตร์ ” และคำว่า “ เทคโนโลยี ” ที่กล่าวมาข้างต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google