งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำนำ สารบัญ หน้า สถานที่ที่สำคัญในอยุธยา ๑ วัดใหม่ประชุมพล ๒ วัดชุมพลนิกายาราม ๔ บรรณานุกรม๘ ปราสาทนครหลวง ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำนำ สารบัญ หน้า สถานที่ที่สำคัญในอยุธยา ๑ วัดใหม่ประชุมพล ๒ วัดชุมพลนิกายาราม ๔ บรรณานุกรม๘ ปราสาทนครหลวง ๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำนำ

3 สารบัญ หน้า สถานที่ที่สำคัญในอยุธยา ๑ วัดใหม่ประชุมพล ๒ วัดชุมพลนิกายาราม ๔ บรรณานุกรม๘ ปราสาทนครหลวง ๖

4 วววว ัััั ดดดด ใใใใ หหหห มมมม ่่่่ ปปปป รรรร ะะะะ ชชชช ุุุุ มมมม พพพพ ลลลล วววว ัััั ดดดด ชชชช ุุุุ มมมม พพพพ ลลลล นนนน ิิิิ กกกก าาาา ยยยย าาาา รรรร าาาา มมมม ปปปป รรรร าาาา สสสส าาาา ทททท นนนน คคคค รรรร หหหห ลลลล วววว งงงง สู่ บรรณานุกร ม สู่ บรรณานุกร ม

5 -๒--๒--๒--๒-

6 วัดใหม่ประชุมอยู่ทางทิศเหนือของริมแม่น้ำป่าสัก ในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้าง โดยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากพระองค์ได้เสด็จทางชลมารคและทรงแวะค้าง คืนที่อำเภอแห่งนี้จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้น เพราะเป็น สถานที่ชุมนุมพล ภายในวิหารตึกเล็กๆ ตั้งระหว่างศาลา การเปรียญใหญ่สองหลังประดิษฐานพระพุทธรูป ทรงเครื่องซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ไม่เหมือนพระพุทธรูปองค์ อื่น พระพุทธรูปองค์นี้สวมใส่ด้วยเครื่องทรงกษัตริย์ ทรง สวมพระเศียรด้วยมงกุฎกษัตริย์มิใช่เทวรูป หรือ เทพเทวา ดังที่เห็นโดยทั่วไปจึงทำให้นึกถึงพระมหากษัตริย์ พระองค์หนึ่งที่ทรงพระนามว่าพระเจ้าทรงธรรม -๓--๓--๓--๓-

7 -๔--๔--๔--๔-

8 วัดชุมพลนิกายาราม วัดชุมพลนิกายาราม ตั้งอยู่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ ที่ ๕ หรือ หรือ พระเจ้าปราสาททอง พระเจ้าปราสาททอง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี เมื่อปี พ. ศ. พ. ศ. ๒๑๗๕ ๒๑๗๕ ตรงบริเวณที่เป็นเคหสถานเดิมของ พระราชชนนีของพระองค์ พระราชชนนีของพระองค์ หากจะสันนิษฐานตาม หลักฐานที่อ้างอิงทุกกรณีแล้วเห็นว่าเป็นความจริงโดย แน่แท้ แน่แท้ เพราะว่าวัดแห่งนี้ต่อมาปรากฏว่าเจ้าฟ้ากรมขุน สุเรนทร์พิทักษ์ สุเรนทร์พิทักษ์ ซึ่งมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้านเรนทร์ ซึ่งมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้านเรนทร์ ที่เป็น พระราชโอรสของพระสรรเพชญ์ที่ พระราชโอรสของพระสรรเพชญ์ที่ ๙หรือขุนหลวงท้าย สระ สระ ซึ่งทรงผนวชอยู่ที่วัดโคกแสง ซึ่งทรงผนวชอยู่ที่วัดโคกแสง ได้เสด็จมา ปฏิสังขรณ์ในครั้งกระนั้น ปฏิสังขรณ์ในครั้งกระนั้น นอกจากนี้แล้ว นอกจากนี้แล้ว ไม่ปรากฏว่ามี ผู้ใดมาปฏิสังขรณ์หรือบูรณะแต่อย่างใด -๕--๕--๕--๕-

9 -๖--๖--๖--๖-

10 -๗--๗--๗--๗-

11 วัดใหม่ประชุมพล http://www.sujitwongthes.com/2012/01/kom06012555/ http://meetinginthailand.com/attraction/3977/overview http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=julamanee& month=05-2008&date=28&group=16&gblog=4 วัดชุมพลนิกายาราม http://www.ayutthaya.org/attractions/ayutthaya_Bangpai n04.html ปราสาทนครหลวง http://www.thai-tour.com/thai-tour- central/ayutthaya/data/place/prasad-nakron.html -๘--๘--๘--๘-

12


ดาวน์โหลด ppt คำนำ สารบัญ หน้า สถานที่ที่สำคัญในอยุธยา ๑ วัดใหม่ประชุมพล ๒ วัดชุมพลนิกายาราม ๔ บรรณานุกรม๘ ปราสาทนครหลวง ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google