งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สสสส ีีีี แแแแ ดดดด งงงง สีแดง หมายถึง ชาติ สสสส ีีีี ขขขข าาาา วววว สีแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สสสส ีีีี แแแแ ดดดด งงงง สีแดง หมายถึง ชาติ สสสส ีีีี ขขขข าาาา วววว สีแดง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สสสส ีีีี แแแแ ดดดด งงงง

4 สีแดง หมายถึง ชาติ

5 สสสส ีีีี ขขขข าาาา วววว สีแดง

6 สีขาว หมายถึง ศาสนา

7 สสสส ีีีี นนนน ้้้้ ำำำำ เเเเ งงงง ิิิิ นนนน สีขาว สีแดง

8 สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

9 สีน้ำเงิน สสสส ีีีี ทททท ออออ งงงง สีขาว สีแดง

10 สีทอง หมายถึงการมีคุณค่าในตัวเอง เนื่องจากทองเป็นโลหะที่มีค่าในตัวเอง

11 สีน้ำเงิน สีทอง คคคค วววว าาาา มมมม หหหห มมมม าาาา ยยยย ขขขข ออออ งงงง วววว งงงง กกกก ลลลล มมมม สีขาว สีแดง

12 วงกลม หมายถึงนักการตลาดต้องพร้อม รับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ ตลอดเวลา สามารถขับเคลื่อนไป ตามความเปลี่ยนแปลงได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

13 สีน้ำเงิน สีทอง ความหมาย ของวงกลม ความหมาย ของวงกลม คคคค วววว าาาา มมมม หหหห มมมม าาาา ยยยย ขขขข ออออ งงงง โโโโ ลลลล ่่่่ สีขาว สีแดง

14 รูปโล่ หมายถึงนักการตลาดต้อง เป็นผู้นำหน้าทุกด้าน ทั้งกิจกรรมและวิชาการ เสมือนการสู้รบ ที่นักรบจะต้องถือโล่นำหน้า เพื่อเป็นสิ่งป้องกันอันตราย และเป็นสิ่งแรก ที่จะพบกับคู่ต่อสู้

15 สีน้ำเงิน สีทอง ความหมาย ของวงกลม ความหมาย ของวงกลม คคคค วววว าาาา มมมม หหหห มมมม าาาา ยยยย ขขขข ออออ งงงง ตตตต ัััั วววว ออออ ัััั กกกก ษษษษ รรรร ยยยย ่่่่ ออออ MMMM KKKK ความหมาย ของโล่ ความหมาย ของโล่ สีขาว สีแดง

16 อักษรย่อ MK ขาข้างหนึ่งจะโค้งงอ (ตัว M โค้งที่ด้านหน้า และตัว K โค้งที่ด้านหลัง) หมายถึง ความอ่อนน้อม ถ่อมตน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง


ดาวน์โหลด ppt สสสส ีีีี แแแแ ดดดด งงงง สีแดง หมายถึง ชาติ สสสส ีีีี ขขขข าาาา วววว สีแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google