งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวนวรรณกรรมการทบทวนวรรณกรรม รศ. ดร. นิตยา เจรียง ประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวนวรรณกรรมการทบทวนวรรณกรรม รศ. ดร. นิตยา เจรียง ประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวนวรรณกรรมการทบทวนวรรณกรรม รศ. ดร. นิตยา เจรียง ประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ความหมายของการวิจัย การวิจัยเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ใช้ในการค้นคว้า หาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่าง มีระบบระเบียบและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ความรู้ที่ เชื่อถือได้ การวิจัยมีลักษณะสำคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ – เป็นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง – เป็นกระบวนการเชิงระบบ – เป็นการกระทำอย่างมีจุดมุ่งหมาย ได้แก่ การอธิบายและ การทำความเข้าใจ การพยากรณ์ และการควบคุม เช่น การวิเคราะห์โปรตีนที่อยู่ในพืชผักต่างๆ เพื่อนำผลไป ศึกษาต่อถึงความเป็นไปได้ในการเป็นอาหารสำหรับคน อ้วน

3 วงจรการทำวิจัย กรอบแนวคิด รายงานผล ข้อมูล / เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การเก็บ / เตรียมวิเคราะห์ การทำรายงาน การเปลี่ยน การแปลผล ปํญหา หรือโจทย์วิจัย การกำหนด

4 การออกแบบการวิจัย (Research Design) หมายถึง การจัดทำหรือการวางแผนงาน โครงสร้างและกลวิธีในการค้นหาคำตอบใน โจทย์หรือปัญหาในการวิจัยที่ต้องการทราบ – ได้แก่ ปัญหาหรือโจทย์วิจัยหรือวัตถุประสงค์ในการทำวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดในการทำวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

5 ความหมายและลักษณะ โจทย์วิจัย โจทย์ในการวิจัย หรือข้อคำถาม คือ สิ่งที่ ก่อให้เกิดข้อสงสัยใคร่รู้ เป็นประเด็นที่สงสัย ต้องการหาคำตอบ และเป็นข้อสงสัยที่ต้อง ใช้หลักวิชาการหาคำตอบ ตัวอย่าง – ทำไมชาวชนบทจึงนิยมอพยพย้ายถิ่นเข้ามาทำ อาชีพในเมืองหลวง – มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เด็กและเยาวชนเสพย์ สารเสพติด – การบริหารแบบผู้ว่า CEO ดีอย่างไร

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย การกำหนดว่าตัวแปรต่างๆที่จะศึกษามี อะไรบ้าง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร วัตถุประสงค์แต่ละข้อจะหาคำตอบได้ อย่างไร ใช้วิธีการวิจัยอย่างไรที่จะให้ได้คำตอบ สามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research design) ลักษณะใดได้บ้าง มีแนวคิดและทฤษฎีอะไรบ้างที่สนับสนุนการ วิจัยนี้ มีงานวิจัยใดที่มีคนทำไว้แล้วในอดีตที่ สนับสนุนงานวิจัยนี้

7 กรอบแนวคิดในการวิจัย แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง – ต้องเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีที่จะนำมาใช้ในการ สร้างแบบสอบถามหรือเป็นกรอบคำถามในการ สัมภาษณ์ – กล่าวคือเป็นสิ่งที่กำหนดขอบเขตเนื้อหาของ งานวิจัยและคำตอบที่จะได้จากการวิจัย งานวิจัยที่ผ่านมา – เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามหรือ เป็นกรอบคำถามในการสัมภาษณ์ – เพื่อสนับสนุนผลการวิจัยในครั้งนี้สำหรับการ อภิปรายผลการวิจัย

8 แหล่งข้อมูลการทบทวน วรรณกรรม ห้องสมุด – วารสารวิชาการ นิตยสารต่างๆ รายงานของหน่วยงานต่างๆ – ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติ แห่งชาติ สำนักงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ฯลฯ อินเทอร์เน็ต

9 กิจกรรมการกำหนดกรอบ แนวคิดงานวิจัย ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ให้พิจารณาว่าหัวข้อวิจัยต่อไปนี้ควรใช้ แนวคิดหรือทฤษฎีใด จากวิชาต่างๆที่เคย เรียนมาแล้ว – ปัจจัยจูงใจที่นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ในการตัดสินใจเลือก ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ – การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพการ ทำงานของพนักงานหญิงและชายในนิคม อุตสาหกรรมลำพูนใ – ความคิดเห็นของบุคลากรใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการนโยบายด้าน สวัสดิการที่พักอาศัย


ดาวน์โหลด ppt การทบทวนวรรณกรรมการทบทวนวรรณกรรม รศ. ดร. นิตยา เจรียง ประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google