งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางาน สำหรับ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (Creative Thinking) 3 กุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางาน สำหรับ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (Creative Thinking) 3 กุมภาพันธ์ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางาน สำหรับ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (Creative Thinking) 3 กุมภาพันธ์ 2558

2 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถแปลงยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนไปสู่การ ปฏิบัติ และนิเทศงานตามแนวทางการขับเคลื่อนขององค์กร สามารถใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์การทำงาน และเขียน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้

3 “Repeating the same behaviors while expecting the different result is an insane” (Albert Einstein) “Repeating the same behaviors while expecting the different result is an insane” (Albert Einstein) “You must change before you have to.” (Jack Welch) “You must change before you have to.” (Jack Welch) ทำไมองค์กรทั้งหลายต่างมุ่งเน้น การพัฒนา ที่จะปรับเปลี่ยนองค์กร 3

4 Let’s Play in the Creative Economy ทำไมองค์กรทั้งหลายต่างมุ่งเน้นการพัฒนาที่จะปรับเปลี่ยนองค์กร 4

5 5 ที่มา : การปรับเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อเพิ่มคุณค่าที่สูงขึ้น ?

6 6 ความคิด Thinking) คือ กระบวนการประมวลผลของสมอง โดยรับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัส ทั้งนี้สามารถ ฝึกฝนและพัฒนาได้

7 นโยบาย คือ ? 7

8 องค์ประกอบของนโยบาย 8

9 9

10 ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อ...? 10

11 หลักการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย 11

12 หลักการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย 12

13 หลักการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย 13 3 – 4 แหล่ง

14 หลักการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย 14 วิจัยพหุกรณีศีกษา วิเคราะห์เอกสาร อื่นๆ

15 หลักการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย 15

16 หลักการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย 16

17 17 เราคิดวิเคราะห์ เมื่อ... อยู่ภายใต้สภาวะที่ต้องแข่งขัน อยู่ในสภาวะที่ต้องแก้ปัญหา มีเป้าหมายที่ต้องบรรลุ ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด

18 18 ปัญหาหรือเป้าหมาย ถ้าไม่รู้ปัญหาหรือเป้าหมาย ก็จะไม่สามารถหาทางแก้ได้ หรือ หนทางที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จได้ รู้ปัญหาหรือเป้าหมายที่ผิดๆ ก็จะแก้ปัญหาหรือนำทางไปยัง เป้าหมายผิดๆ

19 19ประเภทปัญหา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท –ปัญหาแบบมีโครงสร้าง  มีสมการ มีสูตรคำนวณ สามารถคำตอบจากสูตร –ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง  ปัญหาที่ไม่มีสูตรตามตัว เช่น ปัญหาส่วนตัว ความขัดแย้ง –ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง  ปัญหาที่ไม่มีสูตร แต่สามารถดึงองค์ประกอบอื่นๆ มาช่วยในการคิด ตัดสินใจ เช่น สัญญานิติกรรมที่ทำไว้ ข้อกฎหมาย

20 20 การวิเคราะห์ปัญหา กำหนดปัญหา กำหนดปัญหา –หาสาเหตุการป่วย รวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูล –ทำไมเด็กถึงป่วย (ไม่ควรด่วนสรุป) ตั้งสมมุติฐาน ตั้งสมมุติฐาน –ทดลองตั้งสมมุติฐาน สาเหตุของการป่วย หาข้อสรุป หาข้อสรุป –การสรุปควรสรุปบนพื้นฐานที่ เป็นวิทยาศาสตร์ –หรืออาจกระทำโดยการ ทดลองให้มั่นใจถึงสาเหตุที่แท้จริง

21 21 จะเลือกข้อเสนอได้ ต้องวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้ได้เสียก่อน

22 22เครื่องมือช่วยคิด 5 W 1 H What, When, Where, Why, Who and How

23 23เครื่องมือช่วยคิด แผนภูมิกางปลา Fish Bone Diagram –แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่ อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause)

24 24ขั้นตอนการทำแผนภูมิก้างปลา แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา 2. กำหนดกลุ่มปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหานั้นๆ 3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย 4. หาสาเหตุหลักของปัญหา 5. จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ 6. ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จำเป็น

25 25แผนภูมิก้างปลา ปัญหา กลุ่มปัจจัย รายละเอียดย่อย กลุ่มปัจจัย ควรกำหนดเป็นกลุ่มๆดังนี้ M-Manบุคลากร หรือ คนงาน M-Machineเครื่องจักร อุปกรณ์อำนวยความสะดวก M-Materialวัตถุดิบ อุปกรณ์ M-Methodกระบวนการทำงาน E-Environment บรรยากาศ สภาพแวดล้อม

26 26การพิจารณาสาเหตุ เครื่องมือช่วยกรองปัญหา ง่าย ยาก การแก้ปัญหา ผลลัพธ์ น้อย มาก แก้ง่าย ได้ผลน้อย แก้ง่าย ได้ผลมาก แก้ยาก ได้ผลน้อย แก้ยาก ได้ผลมาก

27 27เครื่องมือช่วยคิด 5 W –ถามทำไม 5 ครั้ง Brain Storm –ระดมความคิด 6 Thinking Hat –คิดแบบหมวก 6 แบบ  แบ่งบทบาทให้คิดในบริบทที่ต่างกัน

28 Workshop ปัญหาและสาเหตุของปัญหาของกระบวนการส่งเสริมและ พัฒนาทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการทุนชุมชน ทั้งทางด้าน วิชาการ เครื่องมือการทำงานและการปฏิบัติงานแก่ อำเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถ พึ่งตนเองได้และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คืออะไร แบบทดสอบการสรุปปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา

29 29 กำหนดทางเลือกของข้อเสนอแนะ ต้องเป็นข้อเสนอที่มีโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย สูงสุด

30 30ทฤษฎีระบบ เป็นทฤษฎีที่สะท้อนให้เห็นมากที่สุด  กล่าวคือ หากต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร ต้องมี ทรัพยากรต้นทางอย่างไร และมีกระบวนการอย่างไร จึง จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

31 31ผ่านไประยะหนึ่งต้องประเมินผล เพื่อวัดผลของข้อเสนอที่ได้นำไปดำเนินการทั้งหมด ว่าสามารถ บรรลุได้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมไปถึงวิเคราะห์ปรับแก้ ข้อเสนอใหม่ๆต่อไป

32 32

33 33 ถาม - ตอบ

34 34 แบบทดสอบการสรุปปัญหา 2 มีคนในหมู่บ้านของท่านจำนวน 50 คนป่วยจากอาการปวดท้อง และ อาเจียน โดยทั้ง 50 คนนั้น ได้ทาน หน่อไม้ ในงานเลี้ยง ฉลองครบรอบการก่อตั้งกลุ่มสหกรณ์ ในขณะที่คนอื่นๆที่เหลือที่ ทานอาหารมาจากบ้านไม่มีอาการใดๆ ท่านจะสรุปปัญหาที่ว่านี้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt 1 การคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางาน สำหรับ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (Creative Thinking) 3 กุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google